Argument postavený na faktu, jenž není výslovně uveden

Biblické kursy online

Záležitosti, o nichž Kristus nerozhodoval

Existuje množství důležitých aspektů křesťanské doktríny a praxe, o nichž Kristus neučinil žádná výslovná rozhodnutí.

Bude jistě užitečné některé z těchto výslovně neuvedených faktů vztahujících se ke Kristu vyjmenovat.

 • Kristus NEUSTANOVIL hierarchickou posloupnost biskupů, kněží a jáhnů.
 • Kristus NEUSTANOVIL současnou strukturu církve – římskou kurii, ekumenické rady, biskupské konference a tak dále.
 • Kristus NESPECIFIKOVAL všechny svátosti, jako je manželství, biřmování či svátost pomazání nemocných.
 • Kristus NENAŘÍDIL sepsání knih Nového Zákona ani neurčil, které z nich byly inspirované a které nikoli.
 • Kristus NEZALOŽIL žádné náboženské řády a kongregace.
 • Kristus NEUSTANOVIL kanonické právo ani nedefinoval zpusob jeho naplnování.
 • Kristus NESCHVÁLIL beatifikaci ani kanonizaci svatých.
 • Kristus NEUSTANOVIL odpustky, novény, svěcení kostelů a katedrál, kněžská studia v semináři, písemný souhlas s tiskem knih (tzv. Imprimatur) atd.
 • Kristus NEZRUŠIL otroctví.

Povšimněte si, prosím:Nedokazuji zde nelegitimnost těchto institucí. Pouze ukazuji, že skutečnost, že se Ježíš na jejich budování přímo nepodílel, neprokazuje, že by vystupoval proti nim.

Stejným způsobem pak skutečnost, že si Ježíš mezi svých dvanáct apoštolů nezvolil ani jednu ženu, nedokazuje, že by ženy vyloučil jednou provždy.

Ženy nebyly vybrány – výslovně nezmíněná skutečnost

Proč Kristus nevybral pro svůj sbor apoštolů ani jednu ženu? G. R. Evans, biskup denverský a člen Podvýboru biskupů pro otázky žen ve společnosti a církvi, působícího v USA, v roce 1972 napsal:

„Musíme mít na paměti sociokulturní vzorec Ježíšovy doby. Proč Kristus nevybral pro svůj sbor apoštolů otroka? Taková volba by přece znemožnila církevní praxi, jež po dlouhou dobu bránila svěcení otroků. Proč si Kristus nevybral pro apoštolský sbor osobu nežidovského původu? To by přece pomohlo vyhnout se mnohem jednodušeji hořkým diskusím v rané církvi.  Zjevná skutečnost však nemusí být nutně věcí správnou. V otázce zmíněné správnosti nelze vyvozovat závěry z pouhého pozorování situace.“ G. R. EVANS, Ordination of Women, Homeletic and Pastoral Review 73 (1972), č. 1, strana 29-32.

Skutečnost, že si Kristus nezvolil ani jednu ženu, by neměla být chápána jako vyjádření Kristovy vůle a názorů.

„Kdyby Ježíš žil ve společnosti, v níž by se kulturní status obou pohlaví lišil od toho v jeho době, neučinil by snad jinou volbu? Neupřednostnil by volbu, která se již začínala projevovat v naprosto odlišném přístupu k ženám, který Ježíš v patriarchální společnosti zvolil?“

H. M. LEGRAND, Views on the Ordination of Women, Origins, č. 6, leden 1977, dotisk v Briefing 7, 1977, č. 6, strana 22 – 35, zde strana 27.   

„Kdyby šel dál a povolal za svých dvanáct apoštolů šest mužů a šest žen, byl by pobouřil své současníky natolik, že by zničil své dílo od samého počátku.“  G. O’COLLINS, Ordination of Women, Tablet 288 (1974), strana 175-76, 213-15.

„A pak je zde následující skutečnost: Ježíš si za apoštoly vybral pouze muže. A na nás je, abychom pochopili proč. A já bych řekl, že je zbytečné tvrdit, že k tomu došlo z Boží vůle, aby byli pro roli apoštola či biskupa nebo kněze, tedy vedoucí pozice ve svátostné službě, zajišťující zvěstování evangelia, slavení liturgie a řízení komunity, pro všechny časy vybíráni pouze muži. Spíše bych si myslel, že je mnohem průkaznější domnívat se, že Ježíš si zvolil za apoštoly pouze muže prostě proto, neboť jenom muži mohli podobnou vedoucí roli v kulturních podmínkách oné doby naplňovat. Je však zcela zřejmé, že podobné kulturní podmínky mohou pominout, a s nimi i zdůvodnění, proč je nutno tuto svátostnou službu omezit pouze na muže.“  E. C. MEYER, Are there theological reasons why the church should not ordain women priests?, Review for Religious č. 34 (1975/76), strana 957-67.

„Tradice nesmí být nikdy použita k výrokům, že pokud k něčemu nedošlo v minulosti, nemůže k tomu dojít ani v budoucnosti. Vzhledem k sexismu západní společnosti a kultury by bylo lze očekávat, že ženy by byly z možnosti přijímat kněžské svěcení vyloučeny.“ Groome, T.H. (1981-82), Série Signs of Hope: Oddíl 4, The Struggle Against Sexism v Pace 12, St Mary’s Press, Minnesota, strana 64.

Počet teologických studií potvrzujících tento myšlenkový trend se každým rokem zvyšuje. Uvedu nyní pouze několik příkladů ze sedmdesátých let, a to v chronologickém pořadí: J. L. Acebal, J. J. Begley-Armbruster, R. Gryson, I. Raming, J. M. Ford, R. Metz, F. Klostermann, J. M. Aubert.

 • J. L. ACEBAL, El laicado feminino: Missiones y ministerios, Ciencia Tomista 98 (1971), strana 55-71.
 • J. J. BEGLEY-ARMBRUSTER, Women and Office in the Church, Am. Eccl. Review 165 (1971), strana 145-57.
 • R. GRYSON, Le ministère des Femmes dans l’Eglise ancienne, Gembloux 1972.
 • J. M. FORD, Biblical Material relevant to the Ordination of Women, Journal of Ecum. Studies 10 (1973), strana 669-94; shrnuto v Theology Digest 22 (1974), strana 23-28.
 • R. METZ, L’accession des femmes aux ministères ordonnés, Effort diaconal, leden – červen (1974), strana 21-30.
 • F. KLOSTERMANN, Gemeinde Kirche der Zukunft, Freiburg 1974, zejména strany 269-70.
 • J. M. AUBERT, Antiféminisme et christianisme, Paříž 1975, zejména strany 156-77.

„Nemůžeme učinit nic více než zmínit některé z příčin, proč mnozí uznávaní katoličtí biblisté neshledávají tento argument (skutečnost, že Ježíš si vybral pouze muže) přesvědčivým. Zpochybňují hypotézu:

 • že Ježíšova slova k jeho Dvanácti vedla k ustanovení svátosti svěcení tak, jak je chápána dnes,
 • že jeho skupina Dvanácti je jediným předchůdcem duchovních svěcených dnes, ve světle proměnlivosti svátostné služby v rané církvi,
 • že výraz apoštolové má stejnou platnost jako výraz Dvanáct,
 • a že tím, že si do své skupiny Dvanácti zvolil pouze muže, zamýšlel Ježíš vyjádřit svou vůli ve vztahu k pohlaví těch, kteří budou předsedat Eucharistii v budoucnosti.

Protože Ježíš pod vedením Ducha svatého ponechal mnohá rozhodnutí, týkající se organizace její služby, církvi samotné, vědci považují za velmi pochybné, že by Ježíš zamýšlel vytvořit tak přesný předpis vztahující se k pohlaví budoucích kandidátů kněžské služby. Většina vykladačů Písma namísto toho zastává názor, že Ježíšova volba omezující se pouze na muže byla podmíněna povahou jejich symbolické pozice jako ‚patriarchů‘ obnoveného Izraele.“ Z dokumentu o otázkách kněží ženského pohlaví (Document on the Question of Women Priests), schváleného Americkou katolickou teologickou společností (Catholic Theological Society of America) 6. června 1997 .

Více si můžete přečíst zde: The twelve apostles were men — Ida Ramingová, Orientierung 56 (1992), strana 143-146.

John Wijngaards

Preložila Pavla Dohnalová (Translated by Pavla Dohnalova)
see www.PDCzechTranslations.co.uk.Chcete přeložit tuto stránku prostřednictvím překladače Google?

1. Zkopírujte URL této stránky (z horní lišty vašeho prohlížeče), 2. klikněte na tento odkaz a 3. vložte toto URL to převaděče Google.  Poté zvolte jazyk a klikněte „přeložit“.

Join our Women Priests’ Mailing List
for occasional newsletters:

Email:
Name:
Surname:
City:
Country:
 
An email will be immediately sent to you
requesting your confirmation.

Tento dokument byl vydán organizací
www.womenpriests.org – jako takový ho prosím respektujte!