První list Korintským 11, 2-16

První list Korintským 11, 2-16

Biblické kursy online

Tento Pavlův text se stal klasickým zdrojem popleteného teologického uvažování. Pavel psal křesťanské komunitě v Korintu.

Od některých křesťanů, kteří ho v Efesu navštívili, slyšel, že během modlitebních shromáždění upadají mnozí do transu a hovoří v jazycích.  Obrázek o tom, k čemu vlastně docházelo, si můžeme udělat na základě prvního listu Korintským 14, 1-33. Zdá se, že se některé ženy ve stavu extatického vytržení pokoušely strhnout si závoj a rozpustit si vlasy.

Snad se i modlily se vztaženými pažemi a zakloněnými hlavami, jak to tehdy bylo zvykem v jistých orientálních kultech.

Více si můžete přečíst zde: R.E.WITT, Isis in the Greco-Roman World, Ithaca 1971; viz také J.Z.SMITH, ‘Native Cults in the Hellenistic Period’, History of Religions 11 (1971/72), strana 236-249; R. and K.KROEGER, ‘An Inquiry into Evidence of Maenadism in the Corinthian Congregation’, SBL Seminar Papers 14 (1978), 2. díl, strana 331-346.

To muselo další členy komunity velmi zneklidňovat. I Pavlovi to působilo starosti, neboť hrozilo, že klid a pořádek v komunitě vezmou za své. Rozhodl tedy, že takovému chování musí být učiněna přítrž. Dalším faktorem, který pravděpodobně situaci zkomplikoval, bylo to, že křesťanští muži opustili židovský zvyk modlit se s hlavou zakrytou modlitebním pláštěm. Modlili se „s odhalenou tváří“, aby se v ní zrcadlila slavná zář Páně (druhý list Korintským 3, 18).

Některé z žen se asi ptaly, proč by nemohly postupovat stejně, a Pavel se snažil vysvětlit, proč by to dělat neměly.

O Prvním listu Korintským 11, 2-16 čtěte zde: J.B.HURLEY, ‘Did Paul require Veils of the Silence of Women?’, Westminster Theological Journal 35 (1972/73), strana 190-220; J.MURPHY- O’CONNOR, ‘Sex and Logic in 1 Corinthians 11,2-16’, Catholic Biblical Quarterly 42 (1980), strana 482-500; ‘St.Paul: Promoter of the Ministry of Women’, Priests People 6 (1992), strana 307-311; E.SCHÜSSLER FIORENZA, In Memory of Her, Londýn 1983, strana 227-230.

„Rád bych, abyste si uvědomili, že hlavou každého muže je Kristus, hlavou ženy muž a hlavou Krista je Bůh. Každý muž, který se modlí nebo prorocky mluví s pokrytou hlavou, zneuctívá toho, kdo je mu hlavou, a každá žena, která se modlí nebo prorocky mluví s nezahalenou hlavou, zneuctívá toho, kdo je jí hlavou; je to jedno a totéž, jako kdyby byla ostříhaná. Jestliže si žena nezahaluje hlavu, ať už se také ostříhá. Je-li však pro ženu potupné dát se ostříhat nebo oholit, ať se zahaluje” (verš 3-6).“

Pavel vysvětluje, že u mužů je situace jiná než u žen. Žena, která chodí s rozpuštěnými vlasy, je hanbou svému manželovi, protože rozpuštěné vlasy byly znamením ženy podezřelé z cizoložství (Numeri 5, 18).
Pavel pak – se zjevným odkazem na orientální kulty, jejichž stoupenci si holili hlavu – říká: „Pokud je chcete napodobit, proč si neostříháte vlasy?“

„Muž si nemá zahalovat hlavu, protože je obrazem a odleskem slávy Boží, kdežto žena je odleskem slávy mužovy (verš 7).
Vždyť muž není z ženy, nýbrž žena z muže. Muž přece nebyl stvořen pro ženu, ale žena pro muže (verš 8-9).“

Aby dodal svému postoji váhu, Pavel cituje populární židovský argument vycházející z druhého příběhu o stvoření (Genesis 2, 5-25). Přestože jeho záměrem je vysvětlit rovnost muže a ženy, židovští vykladači jej interpretovali jako důkaz ženiny závislosti – žena je z muže a pro muže. Pavel vysvětluje:

„Proto má žena mít na hlavě znamení moci kvůli andělům (verš 10).“

Význam je však nejasný. Teologové často chápou výraz autorita jako „znamení, že daná osoba podléhá autoritě (v tomto případě je oním znamením závoj). Je rovněž možné, že Pavel žádá ženy, aby měly svou hlavu pod kontrolou, tj. měly vlasy stažené sponami a zahalené (viz odkaz vpravo). To bylo znamením respektu a slušnosti.
Takové zahalování a tím pádem chránění hlavy (a nepřímo tedy i manžela) je ještě důležitější, pokud žena hovoří „jazyky andělů“.

Více si můžete přečíst zde: J.A.FITZMYER, ‘A Feature of Qumran Angelology and the Angels of 1 Cor 11:10’, New Testament Studies 4 (1957/58), strana 48-58; M.D.HOOKER, ‘Authority on her Head: an Examination of I Cor xi.10’, New Testament Studies 10 (1964/65), strana 410-416; A.FEUILLET, ‘Le signe de puissance sur la tête de la femme’ (I Cor ix.10), Nouvelle Revue Théologique, 55 (1973), strana 945-954.

„V Kristu ovšem není žena bez muže ani muž bez ženy, vždyť jako je žena z muže, tak i muž skrze ženu – všecko pak je z Boha (verš 11-12).“

Poznámka: Řecký výraz chôris z verše „V Kristu ovšem není žena bez muže ani muž bez ženy“ (anglicky “Nevertheless, in the Lord woman is not different from man, nor man from woman.“) je vhodnější do angličtiny překládat jako „different from“ (odlišný) než jako „independent from“ (nezávislý); viz J.KÜRZINGER, ‘Frau und Mann nach 1 Kor 11.11f’, Biblische Zeitschrift 22 (1978), strana 270-275. 

V oprávněných obavách, že by tento argument mohl být nepochopen, Pavel znovu ujišťuje o zásadní rovnosti žen. Všichni jsou si v Kristu rovni.
Navíc lze výrok o tom, že žena pochází z muže, vlastně obrátit na hlavu – každý muž je přece zrozen z ženy! Pavel také uznává, že jeho předchozí argumentace má jisté nedostatky.

„Posuďte to sami: Sluší se, aby se žena modlila k Bohu s nezahalenou hlavou? Cožpak vás sama příroda neučí, že pro muže jsou dlouhé vlasy hanbou, kdežto pro ženu ctí? Vlasy jsou jí totiž dány jako závoj (verš 13-15).“

Pavel zde apeluje na zdravý rozum. Žena s dlouhými a upravenými vlasy působí důstojně a přitažlivě. Neměla by se tedy takto i obracet k Bohu? Pavel si však uvědomuje, že tento argument je příliš slabý, podmíněný zvyky a kulturou.

„Chce-li někdo umíněně na tom trvat, tomu říkám: Není to obyčejem u nás, ani v ostatních církvích Božích (verš 16).“

Pavel připouští, že jeho zdůvodnění vyzývá k další diskusi. A proto ji uzavírá tím, že prostě bouchne pěstí do stolu. Tento zvyk nebude tolerován, neboť působí zmatek a nepořádek. „Bůh není Bohem zmatku, nýbrž Bohem pokoje (první list Korintským 14, 33).“

Při analýze této pasáže zjišťujeme, že Pavel skutečně prosí o pořádek a pokoj v komunitě. Z toho důvodu si nepřeje, aby měly ženy při modlitbě rozpuštěny své dlouhé vlasy.  Není však správné z tohoto textu vyvozovat, že Pavel vyhlásil zákon, podle něhož si musely ženy všech dob a kultur v kostele zahalovat hlavu závojem.

Stejně tak není správné se domnívat, že Pavel ve své argumentaci hlásal inspirované učení, na jehož základě se ženy musí podřídit mužům.  Jednoduše se snažil prostřednictvím proseb a „myšlení nahlas“ zdůvodnit svůj postoj, jak by to udělal jakýkoli jiný starostlivý duchovní, a byl si při tom vědom nedostatků, kterými jeho argumentace trpěla.  Připisovat takovým racionalizacím roli doktríny je chybné a nespravedlivé.

Občas zapomínáme, že Pavel byl lidskou bytostí jako kdokoli z nás. Když se snažíme přesvědčit někoho o správnosti jistých činů, uvádíme různé příčiny a motivy, některé lepší, jiné horší. Uvědomujeme si, že taková zdůvodnění slouží jen tomu, aby podepřela stanovisko, za nímž si stojíme. Nemohou být vytržena z kontextu a učiněna závazným prohlášením, platným bez ohledu na kontext.

Více v textu Cory E. Cypserové The Perennial Problem of Sin“, zabývajícím se interpretací zpráv v knize Genesis a užitím jejích textů a doprovodných rabínských tradic v Novém Zákoně.
Mutuality and Interdependence of Man and Woman: An Exegetical Study of 1 Cor 11, 11-1, K.J. Mercy, Bible Bhashya, 000, vol. XXVI, č.3, strana 196-204.  
“It is not Good that the ‘Mensch’ Should be Alone; I Will Make Him/Her a Helper Fit for Him/Her” (Gen 2, 18), Walter Vogels v Êglise et Théologie, 9 (1978). 
The Construction of Women’s Difference in the Christian Theological Tradition, Elisabeth Gössmannová.

John Wijngaards

Preložila Pavla Dohnalová (Translated by Pavla Dohnalova)
see www.PDCzechTranslations.co.uk.

Chcete přeložit tuto stránku prostřednictvím překladače Google?

1. Zkopírujte URL této stránky (z horní lišty vašeho prohlížeče), 2. klikněte na tento odkaz a 3. vložte toto URL to převaděče Google.  Poté zvolte jazyk a klikněte „přeložit“.

Join our Women Priests’ Mailing List
for occasional newsletters:

Email:
Name:
Surname:
City:
Country:
 
An email will be immediately sent to you
requesting your confirmation.

Tento dokument byl vydán organizací
www.womenpriests.org – jako takový ho prosím respektujte!