První list Korintským 14, 34-35

První list Korintským 14, 34-35

http://www.womenpriests.org/wp-content/uploads/2018/06/interpret2.jpg

Biblické kursy online

Tento text, který byl zjevně do Pavlova původního listu vložen později, byl v církevní tradici používán k vyloučení žen ze svátostné služby v církvi. Na vložení textu lze usuzovat z několika následujících faktů

  • Verše 34-35 se objevují v řadě důležitých starých rukopisů, jako je například Klaromontánský kodex, Boernerův kodex (Codex Boernerianus), Minuskula č. 88 a verze starého latinského překladu Bible z 2.-4. století (Itala), až po verši 40. To je důkazem, že tyto verše byly na okraj původních papyrů, začleněných do hlavního textu až v novějších kopiích, zapsány jako glosy později.  
  • Nařízení o tom, že ženy by měly „ve shromáždění mlčet“ (verš 34), je v příkrém rozporu s Pavlovým výrokem o ženách ve shromáždění se modlících (první list Korintským 11, 5). Podobně je tomu i v následujícím verši: „Ten však, kdo má prorocký dar, mluví k lidem pro jejich duchovní užitek, napomenutí i povzbuzení (první list Korintským 14, 3 atd.).“
  • Fráze „jak to říká i Zákon“ (verš 34) odporuje Pavlovu učení o tom, že jsme byli od Zákona osvobozeni (Galatským 2, 16; 5, 1, 18; 3, 23-28 atd.).

Přestože v prvním listu Timoteovi 2, 12 použil autor výraz didaskein (=učit), zatímco v prvním listu Korintským 11, 35 slovo lalein (=hovořit), teologové obecně přijímají souběžnost obou těchto textů z hlediska omezení vztahujících se na ženy či manželky. Verše prvního listu Korintským 14, 34-35 pravděpodobně vycházejí z podobného zdroje jako verše prvního listu Timoteovi 2, 11-14; tento zdroj se objevil v Malé Asii kolem roku 100 po Kristu jako součást snahy působit proti vlivu gnostického učení na ženy. Viz první list Timoteovi 2, 11-15.

Více se dočtete zde: C.K.BARRETT, The First Epistle to the Corinthians, Londýn 1971, strana 330-333; H.CONZELMANN, Der erste Brief an die Korinther, Göttingen 1981, strana 298-299; H.J.KLAUCK, 1 Korintherbrief, Würzburg 1984, strana 104-106; F.LANG, Die Briefe an die Korinther, Göttingen 1986, strana 199-201; R.A.HARRISVILLE, 1 Corinthians, Minneapolis 1987, strana 242-244; G.DAUTZENBERG, ‘Zur Stellung der Frau in den paulinischen Gemeinden’, Die Frau im Urchristentum, strana 193, 257-300; G.FITZER, “Das Weib schweige in den Gemeinden”. Über den unpaulinischen Character der mulier-taceat-Verse im 1.Kor 14, Mnichov 1963; V.C. STICHELE, ‘Is Silence Golden? Paul and Women’s Speech in Corinth’, Louvain Studies 20 (1955), strana 243-250.

Komentář k textu

[“Jako ve všech obcích Božího lidu, (verš 33b)]
 ženy nechť ve shromáždění mlčí. Nedovoluje se jim, aby mluvily; mají se podřizovat, jak to říká i Zákon (verš 34).
Chtějí-li se o něčem poučit, ať se doma zeptají svých mužů; ženě se nesluší mluvit ve shromáždění (verš 35).“

Skutečnost, že tyto verše jsou pozdějším dodatkem, nemá vliv na jejich status jako součást inspirovaného textu – ve Starém i Novém Zákoně se rozsah jednotlivých knih rozrůstal prostřednictvím řady úprav a rozšíření.

Interpretace tohoto úryvku se tím však podstatně mění.

Je poselstvím těchto veršů zpráva, že ženy jsou pro všechny časy poddány mužům a nemohou zastávat vedoucí roli v církvi, a to ani v budoucnosti? Odpověď zní samozřejmě ne, a to z několika důvodů:

  • Původní zákaz měl zřejmě omezený dosah. Je v rozporu s Pavlovým výrokem umožňujícím ženám prorokovat (první list Korintským 11, 5).  Z Mojžíšova zákona vyvozuje tvrzení, že tento zákaz má platit pro všechny časy (verš 34). Předpokládá, že všechny ženy mají manžela, na nějž se mohou obrátit s otázkami (viz verš 35). Zakládá se na židovském předsudku, jenž považoval za ostudné, pokud žena hovořila v synagóze (verš 35).
  • Stejně jako úryvek z prvního listu Timoteovi je vyjádřením opatření učiněných kdysi v raných křesťanských komunitách v boji se specifickým problémem.
  • Jde proti “doslovnému smyslu” textu i proti zamýšlenému záměru autora a činí z textu inspirovanou, trvalou normu zakazující ženám zastávat svátostnou službu v církvi!  

John Wijngaards

Preložila Pavla Dohnalová (Translated by Pavla Dohnalova)
see www.PDCzechTranslations.co.uk.

Chcete přeložit tuto stránku prostřednictvím překladače Google?

1. Zkopírujte URL této stránky (z horní lišty vašeho prohlížeče), 2. klikněte na tento odkaz a 3. vložte toto URL to převaděče Google.  Poté zvolte jazyk a klikněte „přeložit“.

Join our Women Priests’ Mailing List
for occasional newsletters:

Email:
Name:
Surname:
City:
Country:
 
An email will be immediately sent to you
requesting your confirmation.

Tento dokument byl vydán organizací
www.womenpriests.org – jako takový ho prosím respektujte!