První list Timoteovi 2,11-15

První list Timoteovi 2,11-15

Biblické kursy online

Opatření namířená proti vlivu gnostiků na ženy

Pastýřské listy a první a druhý list Timoteovi jsou nyní biblisty obecně přijímány za dílo jednoho z Pavlových následovníků, jenž psal v apoštolově jménu, aby tak naznačil, že pokračuje v jeho tradici. Čas: Přibližně 100 let po Kristu. Místo: Pravděpodobně Malá Asie nebo Řecko.

Nejdůležitějším cílem prvního listu Timoteovi je působit proti vlivu gnostických kazatelů.

Gnostické učení bylo kombinací helénských a židovských zdrojů. Gnostické hereze zahrnovaly dualismus, pohrdání materiálními věcmi, spoléhání se na vědění (=duchovní zážitek), nikoli víru, jako cestu ke spasení, tajné učení určené pouze několika vyvoleným a restriktivní doktríny ve vztahu k sexuální praxi.

Obvinění vznesená autorem v tomto textu se převážně soustřeďují na „řeči“ a „učení“.

  • Autor varuje před „prázdnými řečmi“ (1 Tm 1, 6),
  • neinformovanými představami týkajícími se práva (1 Tm 1, 7),
  • „bezbožnými a dětinskými bájemi“ (1 Tm 4, 7),
  • „bezbožnými řečmi a protikladnými naukami, které se lživě nazývají ‚poznání‘ “ (1 Tm 6, 20-21),
  • viz také: „přít se o slova“ (2 Tm 2, 14),
  • „vedením prázdných řečí“ (Tt 1, 10),
  • a radí „hloupým sporům o rodokmeny, rozbrojům a hádkám o Zákon se vyhýbej…“ (Tt 3, 9).

Gnostické učení ovlivnilo muže i ženy, neboť se dočítáme o stížnostech biblického autora na „spory a hádky mezi muži“ (1 Tm 2, 8) a na „odpadlictví mezi ženami“ (1 Tm 5, 14-15). Zdá se však, že autor se více obává o ženy. V gnostických kruzích byly ženy stavěny na piedestal a oslavovány jako „oblíbené prostředky zjevení“; s Bohem a jeho/jejími emanacemi byly bez problémů spojovány obrazy plné ženskosti.

Text o „mlčení žen ve shromáždění“ (1 Tm 2, 11-15) by měl být v tomto kontextu také chápán.

Více si můžete přečíst zde: P. W. BARNETT, Wives and Women’s Ministry (I Timothy 2:11-15), Evangelical Quarterly 61 (1989), strana 225-238; B. BARRON, Putting Women in Their Place: I Timothy 2 and Evangelical Views of Women in Church Leadership, Journal of the Evangelical Theological Society 33 (1990), strana 451 a 459; A. L. BOWMAN, Women in Ministry: An Exegetical Study in I Timothy 2:11-15, Biblical Studies 149 (1992), strana 193-213; R. FALCONER, I Timothy 2,14.15. Interpretative Notes, Journal of Biblical Literature 60 (1941), strana 375 – 379; S.E.FIORENZA, In Memory of Her, SCM, Londýn 1994; G. P. HUGENBERGER, Women in Church Office: Hermeneutics or Exegesis? A Survey of Approaches to I Timothy 2 :8-15, Journal of the Evangelical Theological Society 35 (1992), strana 341-360; H. HUIZENGA, Women, Salvation and the Birth of Christ: A Reexamination of I Timothy 2:15, Studies in Biblical Theology 12 (1982), strana 17-26; S. JEBB, Suggested Interpretation of I Timothy 2,15, Evangelical Theology 81 (1969/70), strana 221-222; C. S. KEENER, Paul, Women and Wives. Marriage and Women’s Ministry in the Letters of Paul (Peabody, Mass. 1992); D. R. KIMBERLEY, I Timothy 2:15: A Possible Understanding of a Difficult Text, Journal of the Evangelical Theological Society 35 (1992), strana 481 a 486; G. W. KNIGHT, AUTHENTEO in Reference to Women in I Timothy 2.12, New Testament Studies 30 (1984), strana 143-157; S. L. LOVE, Women’s Roles in Certain Second Testament Passages: A Macrosociological View, Biblical Theology Bulletin 12 (1987), strana 50-59; A.-M. MALINGREY, Note sur l’exegese de I Timothy 2,15: Studia Patristica X11 (ed. E. A. Livingstone), Berlín 1975, strana 334-339; D.J. Moo, I Timothy 2:11-15: Meaning and Significance, Trinidad Journal of New Testament Studies I (1980), strana 62-83; C. D. OSBURN, AUTHENTEO ( I Timothy 2: 12), RestQuarterly 25 (1982), strana 1-12; A. PADGETT, Wealthy Women at Ephesus. l Timothy 2:8-15 in Social Context, Interpretation 41 (1987), strana 19-31;  PH. B. PAYNE, Libertarian Women in Ephesus: A Response to Douglas J. Moo’s article ‚I Timothy 2: 11 – 15: Meaning and Significance’, Trinidad Journal of New Testament Studies 2 (1981), strana 169-197; G. N. REDEKOP, Let the Women Learn: I Timothy 2 :8-15 Reconsidered, Studies in Religion 19 (1990), strana 235-245; R. R. RUETHER, Women and ecclesiastical Ministry in historical and social perspective, Concilium 12 (1976), strana 17-23; A. D. B. SPENCER, Eve at Ephesus (Should women be ordained as pastors according to the First Letter to Timothy 2:11-15?), Journal of the Evangelical Theological Society 17 (1974), strana 215-222; V.C. STICHELE, Is Silence Golden? Paul and Women’s Speech in Corinth, Louvain Studies 20 (1955), strana 2-3.

Výklad prvního listu Timoteovi 2, 11-15

„Žena ať přijímá poučení mlčky s veškerou podřízeností (verš 11).“

Komu by se žena měla podřizovat? Jelikož v našem textu není objekt podřízenosti blíže určen, není správné předpokládat, že obecně je oním objektem muž. Jelikož tento list byl napsán, aby odradil ženy od důvěry k falešným učitelům, „napomenutí, aby žena přijímala poučení s veškerou podřízeností pravděpodobně naznačuje, aby je přijímala od skutečných učitelů“ (Redekop, Padgett). „Stejně jako manželky (Tt 3, 5), děti (1 Tm 3, 4) a otroci (Tt 2, 9) se musí podřizovat ve své domácnosti,… tak ani společenství (v našem případě zejména ženy) by nemělo pohrdat svými duchovními (Fiorenza, strana 289).“

„Učit ženě nedovoluji. Žena nemá mít moc nad mužem, nýbrž má se nechat vést (verš 12).“

Není pochyby o tom, že autor prvního listu Timoteovi uvalil na ženy zákaz, jenž jim znemožňoval učit o víře či působit ve vedoucí pozici v jeho křesťanském shromáždění.
Hlavní otázkou však zůstává: Bylo toto omezení pouze místní a dočasné, nebo bylo míněno jako univerzální pravidlo zavedené pod vlivem inspirace pro všechny časy?
O tom, že šlo pouze o dočasné a lokální opatření, svědčí i následující úvaha:

  1. Když je v Novém Zákoně použito sloveso dovolit (epitrepsein), vztahuje se ke zvláštnímu povolení ve specifickém kontextu (Mt 8, 21; Mk 5, 13; J 19, 38; Sk 21, 39-40; 26, 1; 27, 3; 28, 16; 1 K 16, 7 atd.). Navíc použití oznamovacího způsobu ukazuje na právě se odehrávající situaci. Správný překlad tedy zní: „V současné době nedovoluji“ (Spencer, Hugenberger) a „Rozhodl jsem se, že pro tuto chvíli nebude ženám povoleno učit o víře ani mít moc nad muži.“ (Redekop, viz také Payne).
  2. Bezpečně víme, že Pavel povolil ženám prorocky hovořit ve shromáždění (1 K 11, 5). Ženy působily v církvi jako jáhenky. Proto víme, že skutečně ve shromáždění promlouvaly. První list Timoteovi 2, 12 je výjimkou, pozdějším pravidlem zavedeným za účelem čelit specifické hrozbě.
  3. Okolnostmi bezprostředně souvisejícími se zákazem bylo nebezpečí gnostického učení, jež v oné době ovlivnilo především ženy. Rozšíření tohoto zákazu tak, aby byl trvalou normou pro všechny časy, překračuje doslovný smysl textu a zamýšlený záměr biblického autora.

Souhrnný význam tohoto verše je tedy následující: „Dokud ženy nepochopí, co je třeba k plnému porozumění skutečného učení, nebudou moci učit o víře ani mít moc nad muži.“ (Redekop)

„Vždyť první byl stvořen Adam a pak Eva (verš 13).“
„A nebyl to také Adam, kdo byl oklamán, ale žena byla oklamána a dopustila se přestoupení (verš 14).“
„Spasena bude jako matka, jestliže vytrvá ve víře, lásce, svatosti a střízlivosti (verš 15).“

Je jasné, že tyto verše nejsou pečlivě formulovanými a promyšlenými teologickými výroky. Protože, stručně řečeno, nedávají smysl. Pokud je Eva podřízena Adamovi, protože byla stvořena později, pak Adam a Eva jsou podřízeni zvířatům, jež byla stvořena před nimi. Podle prvního příběhu o stvoření pak byli Adam a Eva stvořeni současně: „Bůh stvořil člověka, …, jako muže a ženu jej stvořil (Gn 1, 27).“ Navíc, Adam byl stejně jako Eva oklamán a stejně jako Eva vinen, jak nám příběh objasňuje (Gn 3, 17-19). Bolest při porodu a podřízenost manželovi byly chápány jako Evin trest (Gn 3, 16), vítězství ženy nad ďáblem (Gn 3, 15) však autor zcela ignoroval. Jde tedy o seriózní doktrinální výroky?

Proč tedy biblický autor prvního listu Timoteovi citoval druhý příběh o stvoření z první knihy Mojžíšovy tak neobratně, když chtěl podpořit svůj názor? Nelze pochybovat o tom, že „využití první knihy Mojžíšovy k tomu, aby židovští vykladači ukázali ženám jejich skutečné místo, bylo mezi nimi běžné“ (Witherington). I gnostikové však užívali příběh o stvoření. Tyto verše mohly docela dobře být „polemikou namířenou proti několika mylným představám týkajícím se Adama a Evy“ (Hugenberger). „Poselství evangelia v Efesu bojuje s ženami ovlivněnými gnosticismem a vykřikujícími feministické reinterpretace o Adamovi a Evě jako precedens jejich vlastní duchovní autority a nadřazenosti“ (Barron).

John Wijngaards

Preložila Pavla Dohnalová (Translated by Pavla Dohnalova)
see www.PDCzechTranslations.co.uk.

Chcete přeložit tuto stránku prostřednictvím překladače Google?

1. Zkopírujte URL této stránky (z horní lišty vašeho prohlížeče), 2. klikněte na tento odkaz a 3. vložte toto URL to převaděče Google.  Poté zvolte jazyk a klikněte „přeložit“.

Join our Women Priests’ Mailing List
for occasional newsletters:

Email:
Name:
Surname:
City:
Country:
 
An email will be immediately sent to you
requesting your confirmation.

Tento dokument byl vydán organizací
www.womenpriests.org – jako takový ho prosím respektujte!