Ženy mohou být kněžími.

Mezinárodní katolická internetová autorita v oblasti svátostné služby žen.


email us
Home Page!
V podobných případech předpokládané “doktríny” se církev z titulu učitelského úřadu dopustila mnoha závažných chyb

V podobných případech předpokládané “doktríny” se církev z titulu učitelského úřadu dopustila mnoha závažných chyb

Základní řada 2

Učitelský úřad církve chrání společenství víry proti herezím. Zaslouží si tedy náš respekt. Historie však dokazuje, že učitelský úřad církve se dopustil, a může se dopustit, vážných chyb v úsudku.

K těmto pochybením mnohokrát došlo v kontextu kulturních změn. Učitelský úřad často lpěl na zastaralých, tradičních názorech a praktikách, jež byly neopodstatněně spojovány s podstatou křesťanské víry.

Podívejme se na několik poučných příkladů.

Když se v Evropě začalo rozvíjet bankovnictví, podnikatelé začali požadovat úrok z finančních úvěrů – jako je to běžné dnes. Církev, vycházejíc z nařízení Starého zákona, však tento postup zakázala.

Druhý lateránský koncil v roce 1139 po Kristu nařídil, aby osoby přijímající úroky “nebyly připuštěny ke svátostem”. A “v případě, že neodvolají svůj omyl, neměl by jim být umožněn církevní pohřeb”.

Magisterium odvolalo tento zákaz až v roce 1830. Během předešlých šesti století tedy mnozí podnikatelé a jejich rodiny žili a umírali mimo rámec církve.

 


Až do roku 1888 papežové a jejich kuriální úřad obhajovali legitimitu otroctví!

Církevní Otcové, církevní synody, papežové a teologové tvrdili, že je možné legitimně otroky vlastnit, kupovat i prodávat.

Kongregace pro nauku víry v Římě ještě 20. června 1866 prohlásila: “Otroctví samotné ve své základní podstatě není vůbec v rozporu se zákonem přirozeným či zákonem Božím. Pro otroctví může existovat několik oprávněných důvodů. ... Není v rozporu s přirozeným ani Božím zákonem otroka prodat, koupit, vyměnit nebo darovat.

 

Katoličtí biskupové, teologové a aktivisté, kteří prosazovali zrušení otroctví, byli označováni za "potížisty" a "heretiky".Oficiálním učením církve nejméně do roku 1854 bylo, že mimo církev není spásy.

Nejen že to papežové a teologové vyhlásili za oficiální doktrínu, navíc se zdá, že církevní koncily toto formulovaly jako dogma víry!

Za papeže Evžena IV. florentský koncil v roce 1442 prohlásil: “Svatá církev římská ... pevně věří, vyznává a učí, že nikdo z těch, stojících mimo katolickou církev, nejen pohané, ale i Židé, kacíři či schizmatici, nemůže mít podíl na životě věčném; naopak bude vržen do “věčného ohně připraveného pro ďábla a jeho anděly” (Mt 25, 41), pokud před smrtí nebude do církve přijat. Pro jednotu s tělem církve je nesmírně důležité, aby svátosti církve byly nápomocny jen těm, kdo v ní setrvávají; a aby půsty, dobročinnost a další projevy zbožnosti, jakož i zapálený křesťanský život přinášely věčnou odplatu jen jim samotným. A nikdo nemůže být spasen, dokonce i když prolije svou krev pro jméno Kristovo, pokud nesetrvá v lůně katolické církve a v jednotě s ní.”

Tato takzvaná doktrína, zrušená II. vatikánským koncilem, povstala z naprostého přezírání pluriformity náboženství. Přehlížela úplně zakoušení Boží milosti mimo církev.

Pravdou v této souvislosti je, že magisterium zůstávalo neustále pozadu za dobou – v otázkách přijímání úroků z finančních úvěrů, Země kroužící kolem Slunce, evoluce, autorství Písma svatého, demokracie, odborů, náboženské svobody a ekumenismu; v nejméně 64 otázkách. Cokoli moderní skutečnost přinesla, Řím to napoprvé nedokázal vyřešit. Nedrží se nyní stejné cesty zákazem antikoncepce, dobrovolného celibátu a svěcení žen?

Překlad P. Dohnalová
(Translated by Pavla Dohnalova
see www.PDCzechTranslations.co.uk.)Proč vznášíme námitky proti učitelskému úřadu církve Často kladené otázky Kam dále?
Kulturní zkreslení Fakta Historie Skutečná loajalita Smysl pro víru
Feminismus? Neomylnost? Hodnověrnost? Poslušnost? Podkopávání?
Máte pro nás otázky?   Návrhy?   Připomínky?

Základní řada 1 Základní řada 2 Základní řada 3
Proč ženy kněží? Učitelský úřad Tradiční argumenty


This website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

See our Documented Appeal to Pope Francis to Request the Re-instatement of the Ordained Diaconate for Women.

Wijngaards Institute for Catholic Research

Dear visitor, you are welcome to use our material. However: building up and maintaining this site costs money. We are a Charity and work mainly with volunteers, but find it difficult to pay our overheads. Please, become a Friend or support us with a donation. Also, as some of you recommended to us, we are exploring how to generate income by advertising. Please, support us in this effort and send us your suggestions.
John Wijngaards

Wijngaards Institute for Catholic Research

Miriam Duignan


Please, support our campaign
for women priests

Visit our new websites:

Natural Law and Conscience

Synod on the Family 2015

Catholics and Contraception

Join our Women Priests' Mailing List
for occasional newsletters:
Email:
Name:
Surname:
City:
Country:
 
An email will be immediately sent to you
requesting your confirmation.