Ženy mohou být kněžími.

Mezinárodní katolická internetová autorita v oblasti svátostné služby žen.


email us
Home Page!
Svěcení žen patří k tomu typu “doktrín”, jež podléhají zkreslení vlivem kulturních představ

Svěcení žen patří k tomu typu “doktrín”,
jež podléhají zkreslení
vlivem kulturních představ

Základní řada 2

Formulace křesťanské doktríny byla v průběhu staletí ovlivněna panující kulturou té které doby. Kulturní změny ovlivnily dokonce i základní principy, jako je například učení o Nejsvětější Trojici, o Kristově vtělení a podobně. Doktríny “na okraji” však byly často úplně přetvořeny vlivem dominantních kultur.

  • společenský řád – -- demokracie byla zakázána, králové údajně vládli na základě “božského práva”, v církvi byl podporován třídní system, papežové schvalovali kolonialismus.
  • stvořený svět – -- Galileo byl odsouzen jako heretik (!) pro svou víru, že Země obíhá kolem Slunce, uctívána byla astrologie, stvoření světa v šesti dnech bylo vyučováno jako Bohem zjevené učení.
  • liturgie – --běžný římský oděv se stal “posvátným rouchem”, k biskupům se přistupovalo jako k feudálním pánům, latina byla považována za jazyk, jímž promlouval Bůh.
  • sexualita – -- obavy gnostiků vedly k negativnímu přístupu, římské a německé civilní právo zformovalo církevní svatební předpisy.

Ženy byly vyloučeny z výkonu kněžských funkcí na základě kulturních faktorů.

Ženy byly považovány za “překrásná stvoření”, jež však byla naprosto podřízena mužům.

  • méně inteligentní
  • emocionálně labilní
  • nespolehlivá
  • neschopná zastávat jakoukoli skutečnou vůdčí pozici

Tato podřízenost se zdála být potvrzována názorem, že ženy nejsou dokonalými lidskými bytostmi.

Jelikož o funkci ženského vajíčka nebylo nic známo, schopnost plození byla připisována mužské spermii, jež byla podle dobových názorů jediná zdrojem nového života.

Toto bylo příčinou, proč teologové jako například Tomáš Akvinský vyloučili možnost svěcení žen.

Ženy rovněž trpěly hrozným “neduhem”, a tím byla menstruace. Ta je učinila nevhodnými pro službu u svatého Božího oltáře.

Menstruační krev byla považována za nečistou, hrůzu nahánějící a dokonce nebezpečnou pro ty, kdo se jí dotkli. Toto bylo mocným tabu už ve světě Římanů a přetrvalo celým středověkem až do 20. století.

Během menstruace bylo ženám zakazováno vstoupit do kostela či přistoupit ke svatému přijímání. Někdy jim bylo přijímání podáváno na kousek látky rozprostřený přes jejich ruce. Ženy byly bezesporu příliš “nečisté” na to, aby se přiblížily k oltáři!

A aby to vše bylo dovršeno, ženy byly údajně příčinou toho, že muži hřešili.

Eva byla obviňována ze svedení Adama; všechny ženy pak měly odpykávat trest Boží kletby nad Evou vyřčené, a to že budou vždy podřízeny mužům.

Byly to kulturní předsudky, jež podpořily vyloučení žen z kněžské služby. Církevní autority si prostě tento fakt stále ještě neuvědomily.

Překlad P. Dohnalová
(Translated by Pavla Dohnalova
see www.PDCzechTranslations.co.uk.)Proč vznášíme námitky proti učitelskému úřadu církve Často kladené otázky Kam dále?
Kulturní zkreslení Fakta Historie Skutečná loajalita Smysl pro víru
Feminismus? Neomylnost? Hodnověrnost? Poslušnost? Podkopávání?
Máte pro nás otázky?   Návrhy?   Připomínky?

Základní řada 1 Základní řada 2 Základní řada 3
Proč ženy kněží? Učitelský úřad Tradiční argumenty


This website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

See our Documented Appeal to Pope Francis to Request the Re-instatement of the Ordained Diaconate for Women.

Wijngaards Institute for Catholic Research

Dear visitor, you are welcome to use our material. However: building up and maintaining this site costs money. We are a Charity and work mainly with volunteers, but find it difficult to pay our overheads. Please, become a Friend or support us with a donation. Also, as some of you recommended to us, we are exploring how to generate income by advertising. Please, support us in this effort and send us your suggestions.
John Wijngaards

Wijngaards Institute for Catholic Research

Miriam Duignan


Please, support our campaign
for women priests

Visit our new websites:

Natural Law and Conscience

Synod on the Family 2015

Catholics and Contraception

Join our Women Priests' Mailing List
for occasional newsletters:
Email:
Name:
Surname:
City:
Country:
 
An email will be immediately sent to you
requesting your confirmation.