Ženy mohou být kněžími.

Mezinárodní katolická internetová autorita v oblasti svátostné služby žen.


email us
Home Page!
Supported by developments in other Christian Churches

Podpora díky vývoji v ostatních křesťanských církvích

Druhý vatikánský koncil učí,
že katolická církev se musí učit od
ostatních křesťanských církví

Základní řada 1

Následující tři citované odstavce jsou z Dekretu o ekumenismu II. Vatikánského koncilu (UR). Jsou citovány podle českého překladu Dokumenty II. vatikánského koncilu, Zvon, České katolické nakladatelství, Praha 1995. Text je uveden ve vĕtší šíři oproti anglické verzi. (Pozn. překladatele)

„Ti však, kdo se nyní rodí v takových společnostech a dosahují v nich víry v Krista, nemohou být vinĕni z hříchu odloučení a katolická církev k nim přistupuje s bratrskou úctou a láskou. Neboť ti, kdo vĕří v Krista a řádnĕ přijali křest, jsou v určitém společenství s katolickou církví, i když ne dokonalém… Nicménĕ jsou vírou ve křtu ospravedlnĕni a přivtĕleni ke Kristu, proto jim právem náleží čestné označení křestanů a synové církve je oprávnĕnĕ uznávají za bratry v Pánu.“ (UR 3 (pozn. překladatele: Kde jsou dcery církve a sestry v Pánu?)

„Kromĕ toho mohou existovat mimo viditelné hranice katolické církve nĕkteré, ba mnohé a významné prvky a hodnoty, které společnĕ budují a oživují církev…“ (UR § 3)

“Církev je při svém putování volána Kristem k této neustálé reformĕ, kterou trvale potřebuje, nakolik je institucí lidskou a pozemskou.“ (UR § 5)

God is also at work in other Churches! V ostatních křesťanských církvích mají ženy přístup ke všem službám vyžadujícím svĕcení.

To platí nejen pro evangelikální církve, ale také pro tradiční církve blízké katolické tradici, jako je např. církev starokatolická, anglikánská, episkopální a metodistická.
Příklady viz zde.

Připuštení žen ke službám je výsledkem dlouhého procesu modliteb a studia našich křesťanských bratří a sester.
Jejich skutečná křesťanská motivace a upřímné hledání toho, co Ježíš skutečnĕ chtĕl, lze najít
v publikacích mnoha klasických prací.


  Příklad ostatních křesťanských církví neprokazuje správnost svĕcení žen absolutnĕ.

Nicménĕ jedná se o vážný náznak, že toto je cesta, kterou Duch svatý také naléhá na katolickou církev.
 
   
Dalšíbod
1 2 3 4 5 6 7
pokřtěné zplnomocněné osvobozené svěcené potvrzené podporované povolané


Nacházíte se ve zjednodušené verzi – “prezentaci klíčových bodů”.
Chcete-li přejít k verzi akademické,
klikněte prosím zde!

This website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

See our Documented Appeal to Pope Francis to Request the Re-instatement of the Ordained Diaconate for Women.

Wijngaards Institute for Catholic Research

Dear visitor, you are welcome to use our material. However: building up and maintaining this site costs money. We are a Charity and work mainly with volunteers, but find it difficult to pay our overheads. Please, become a Friend or support us with a donation. Also, as some of you recommended to us, we are exploring how to generate income by advertising. Please, support us in this effort and send us your suggestions.
John Wijngaards

Wijngaards Institute for Catholic Research

Miriam Duignan


Please, support our campaign
for women priests

Visit our new websites:

Natural Law and Conscience

Synod on the Family 2015

Catholics and Contraception

Join our Women Priests' Mailing List
for occasional newsletters:
Email:
Name:
Surname:
City:
Country:
 
An email will be immediately sent to you
requesting your confirmation.