ŽENY MOHOU BÝT KNěŽÍMI
header

Responsive image
ÚVOD DůVODů PROTI PAPEŽI?! ROZPRAVA SEZNAM
Nederlands/Vlaams Deutsch Francais English language Spanish language Portuguese language Catalan Chinese Czech Malayalam Finnish Igbo
Japanese Korean Romanian Malay language Norwegian Swedish Polish Swahili Chichewa Tagalog Urdu
------------------------------------------------------------------------------------
Galatským 3, 27-28. Princip rovnosti

Galatským 3, 27-28

Biblické kursy online

Princip rovnosti

Přenesme se o dva tisíce let zpět do Pavlova řecko-římského světa. Společnost tehdy rozdělovaly hluboké fundamentální rozpory. Řekové a Římané byli přesvědčeni, že někteří lidé byli stvořeni svobodnými, jiní naopak aby se stali otroky. Ženy byly obecně považovány za přirozeně podřízené mužům a musely sloužit svým manželům. Dokonce i židé s těmito nesrovnalostmi souhlasili - viděli v nich vyjádření Boží vůle. I oni pak přispěli svou trochou do mlýna - věřili, že existuje rozdíl mezi vyvolenými dětmi Abrahamovými a věřícími nežidovského původu.

Tyto prastaré předsudky s kořeny zapuštěnými hluboko v sociálních strukturách a kultuře tehdejší doby nebylo možno odstranit najednou. Muž jako Pavel však jasně viděl, že Kristus stál u zrodu zcela nové skutečnosti, v níž podobné rozpory neměly žádnou hodnotu. V Kristu jsou lidé „znovu stvořeni“.

Pavel napsal:

Ale nyní odhoďte to všecko: zlobu, hněv, špatnost, rouhání, pomluvy z vašich úst.
Neobelhávejte jeden druhého, svlecte ze sebe starého člověka i s jeho skutky a oblecte nového,
který dochází pravého poznání, když se obnovuje
podle obrazu svého Stvořitele.
Potom už není
Řek a žid, obřezaný a neobřezaný,
barbar, divoch,
otrok a svobodný -
ale všechno a ve všech Kristus.

Koloským 3, 9-11

Neboť nezáleží na obřezanosti ani neobřezanosti,
nýbrž jen na novém stvoření...
Neboť vy všichni, kteří jste byli pokřtěni v Krista,
také jste Krista oblékli.
Není už rozdíl mezi židem a pohanem,
otrokem a svobodným,
mužem a ženou.
Vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši.

Galatským 6, 15; 3, 27-28

Je to právě Kristus, kdo navrátil stvoření jeho původní význam.

Povšimněme si, že tento nový princip je pro Pavla založen na křtu. Zde totiž Ježíš Kristus přišel s radikálně novým postojem. V dobách Starého Zákona to byli pouze muži, kdo byl přímým nositelem Smlouvy, a to prostřednictvím obřízky. V Ježíšově království existuje rovnost mezi muži a ženami, neboť v Kristu sdílejí tentýž křest.

Ve Starém Zákoně začínala nerovnost již při narození.

  • Každé prvorozené dítě mužského pohlaví, jež „otevřelo lůno své matky“, muselo být vykoupeno zvláštní obětí. Děvčata se ovšem nepočítala (Ex 13, 11-16).
  • Každý chlapec musel být osmý den po narození obřezán. Toto bylo nezbytnou podmínkou účasti na Smlouvě; tato podmínka je víceméně paralelní s naším křtem, jenž je zárukou příslušnosti k církvi. Podobný rituál ale neexistoval pro iniciaci děvčat (Gn 17, 9-14).
  • To vše bylo ve shodě s pojetím, že Bůh uzavřel svou smlouvu s muži, „syny Izraele“. Ženy se na Smlouvě podílely pouze nepřímo, prostřednictvím svých manželů a otců.

Žena nemohla ve starozákonním období v rámci náboženství vystupovat jako plnohodnotná osoba, nezávisle, sama za sebe.

  • Náboženský slib učiněný ženou byl platný pouze v případě, že byl potvrzen jejím otcem či manželem (Nu 40, 2-17).
  • Ženy nemohly přinášet oběti. Jejich účast na bohoslužbách v Chrámu byla dobrovolná, nikoli povinná: „Třikrát v roce se ukáže každý, kdo je mužského pohlaví, před Pánem Hospodinem (Ex 23, 17).“
  • Uspořádání jeruzalémského Chrámu dokonce omezovalo přístup žen do vnějšího nádvoří. Zatímco mužům byl povolen vstup do „nádvoří Izraele“, jež se nacházelo před posvátnou zónou s oltářem zápalné oběti, ženy musely zůstat na „nádvoří žen“.

Pavel - jako vystudovaný písař - si byl velmi dobře vědom revolučních změn, jež způsobil Kristův křest - svátost, jejíž význam tak rozsáhle popisuje (Ř 6, 1-23). Je proto příznačné, že připisuje základní rovnost mužů a žen právě jejich rovné účasti na této svátosti. Muži i ženy „oblékají Krista“.

Tato základní rovnost implikuje schopnost žen vykonávat svátostnou službu. Ve Starém Zákoně bylo totiž kněžství vyhrazeno židům - příslušníkům rodu Árónova. Po odstranění rasových a třídních rozdílů (Řek - žid, otrok - svobodný) se na Ježíšově kněžství mohli podílet všichni. Totéž se v zásadě vztahuje na rozdíly mezi pohlavími (muž - žena), které - jak Pavel připouští - byly také překonány.

Jestliže Pavel neumožnil ženám přijímat plné svátostné kněžství (jak ho chápeme dnes), bylo to - jako v případě samého Krista - následkem sociálního tlaku, jenž činil z žen osoby podřízené mužům.

John Wijngaards


Preložila Pavla Dohnalová (Translated by Pavla Dohnalova)
see www.PDCzechTranslations.co.uk.Chcete přeložit tuto stránku prostřednictvím překladače Google?

1. Zkopírujte URL této stránky (z horní lišty vašeho prohlížeče), 2. klikněte na tento odkaz a 3. vložte toto URL to převaděče Google.  Poté zvolte jazyk a klikněte „přeložit“.

Join our Women Priests' Mailing List
for occasional newsletters:
Email:
Name:
Surname:
City:
Country:
 
An email will be immediately sent to you
requesting your confirmation.

Tento dokument byl vydán organizací
www.womenpriests.org – jako takový ho prosím respektujte!