From a Non-Fact to a Permanent Norm?

Argumentet fra et ikke-fakta

Scriptural Meaning!

The literal sense

Rationalizations!

Intended Scope Literary Forms Meaning of a text

Spørsmål Kristus ikke tok stilling til

Det er mange sider ved kristen lære og praksis som Kristus ikke tok noen direkte stilling til.

Det kan være nyttig å nevne noen av disse ikke-fakta angående Kristus.

 • Kristus etablerte IKKE den hierarkalske ordningen med biskoper, prester og diakoner.
 • Kristus etablerte IKKE de nåværende strukturene i Kirken: det Romerske Pavehoff, økumeniske råd, biskopkonferanser, osv.
 • Kristus definerte IKKE alle sakramentene, slik som ekteskap, konfirmasjon, salving av syke.
 • Kristus beordret IKKE skrivingen av Det Nye Testamentes bøker eller avgjorde hvem av dem som var inspirert og hvilke ikke.
 • Kristur opprettet IKKE religiøse ordener og menigheter.
 • Kristus opprettet IKKE noen Kanonisk Lov, eller definerte dens bestemmelser.
 • Kristus godkjente IKKE saligprisningen og kanoniseringen av helgener.
 • Kristus opprettet IKKE avlatsbrev, nidagersbønner, innvielse av kirker og katedraler, opplæring av prester eller seminarer, godkjenningen for trykking av bøker osv. osv.
 • Kristus fordømte IKKE slaveriet.

Legg nøye meke til: Jeg argumenterer ikke imot legitimiteten av disse institusjonene. Jeg viser bare at disse IKKE-FAKTA ved Jesu ikke-engasjement i slike saker ikke beviser at han var imot dem.

På samme måte er IKKE-FAKTA ved at Jesus ikke valgte kvinner blant sine Tolv Apostler ikke noe bevis for at han var imot det for all framtid.

Ikke-fakta ved ikke å velge kvinner

Hvorfor valgte ikke Kristus en kvinne i apostelkollegiet? G. R. Evans, Biskop i Denver og medlem av USA’s Bishops’ Subcommittee on Woman in Church and Society, skriver (1972):

“Vi må ha det sosialkultulturelle mønster på hans tid i tankene. Hvorfor valgte ikke Kristus en slave i apostelkollegiet? Et slikt valg ville ha stoppet Kirkens praksis med å nekte å ordinere slaver i lang tid. Hvorfor valgte ikke Kristus en ikke-jøde i kollegiet? En slik handling kunne enkelt forhindret mang en bitter debatt i den tidlige Kirke. Et faktum behøver ikke å bevise at det er riktig. Man kan ikke trekke konklusjoner om hva som er riktig kun ut fra observasjoner av hva som skjedde.” G. R. EVANS, ‘Ordination of Women,’ Homeletic and Pastoral Review 73 (1972), nr. 1, s. 29-32.

Ikke-faktaet om at Kristus ikke hadde valgt en kvinne må ikke betraktes som et uttrykk for Kristi tanke og vilje.

“Hvis Jesus hadde levd i et samfunn der den kulturelle status til de to kjønnene hadde vært annerledes enn i hans egen tid, ville han ikke da ha valgt annerledes? Et valg som allerede begynte å vise seg i den helt nye tilnærmelsen han praktiserte mot kvinner i et patriarkals samfunn?” .H. M. LEGRAND, ‘Views on the Ordination of Women,’ Origins, Jan. 6 1977. Trykt på nytt i Briefing 7 (1977), nr. 6, s. 22-35; her s. 27.

“Å ha gått videre og kalt seks menn og seks kvinner til å utgjøre de tolv ville ha gjort hans samtid så sjokkert at det kunne ført til at hans arbeid hadde blitt ødelagt fra begynnelsen av.” G. O’COLLINS, ‘Ordination of Women,’ Tablet 288 (1974) s. 175-76; 213-15.

“Det er bare det at: Jesus valgte bare menn til å være sine apostler. Det er overlatt til oss å finne ut hvorfor. Og jeg vil hevde at det ikke er grunnlag for å påstå at dette var fordi det er Guds vilje at bare menn for all framtid kan velges til roller som apostel eller biskop eller prest, dvs. til tjenende lederskap ved å forkynne evangeliet og lede liturgien og styre fellesskapet. Jeg vil heller påstå at det er mye mer overbevisende å anta at Jesus valgte bare menn som sine apostler ganske enkelt fordi bare menn kunne fungere i slike roller som lederskap på grunn av de kulturelle forhold på den tid. Men det er ganske klart at slike kulturelle tilstander kan forandres; og sammen med dem kan også begrensningen av lederskap bare for menn forandres.” E. C. MEYER. ‘Are there theological reasons why the church should not ordain women priests?’ Review for Religious 34 (1975/76), s. 957-67.

“Tradisjon må aldri brukes til å slå fast at fordi noe aldri var i fortid kan det aldri bli i framtid. Sett i lys av kjønnsdiskrimineringen i Vestens samfunn og kultur kan vi meget lett forstå at kvinner holdes utenfor presteskapet.” Groome, T.H. (1981-82), Signs of Hope Series: Kapittel 4 “The Struggle Against Sexism” i Pace 12, St Mary’s Press, Minnesota, s. 64.

Antallet teologiske studier som bekrefter denne trenden øker for hvert år. For å begrense meg selv til noen få eksempler fra syttitallet, i kronologisk rekkefølge: J. L. Acebal, J. J. Begley-Armbruster, R. Gryson, I. Raming, J. M. Ford, R. Metz, F. Klostermann, J. M. Aubert.

 • J. L. ACEBAL, ‘El laicado feminino: Missiones y ministerios,’ Ciencia Tomista 98 (1971), s. 55-71.
 • J. J. BEGLEY-ARMBRUSTER,’Women and Office in the Church,’ Am. Eccl. Review 165 (1971) s. 145-57.
 • R. GRYSON, Le ministère des Femmes dans l’Eglise ancienne, Gembloux 1972.
 • J. M. FORD, ‘Biblical Material relevant to the Ordination of Women,’ Journal of Ecum. Studies 10 (1973), s. 669-94; sammendrag i Theology Digest 22 (1974) s. 23-28.
 • R. METZ, ‘L’accession des femmes aux ministères ordonnés,’ Effort diaconal, Jan-Juni (1974) s. 21-30.
 • F. KLOSTERMANN, Gemeinde Kirche der Zukunft, Freiburg 1974, spesielt s. 269-70.
 • J. M. AUBERT, Antiféminisme et christianisme, Paris 1975, spesielt. s. 156-77.

“Her kan vi ikke annet enn å nevne noen av grunnene til at mange anerkjente Katolske bibellærere ikke har funnet disse argumentene (angående at Jesus valgte bare menn) overbevisende. De stiller spørsmål ved antakelsene.

 • om at Jesu ord til de tolv grunnla ordinasjonen slik den forstås i dag;
 • at de tolv er de eneste forløperne til ordinerte tjenester i dag, i lys av flyten av tjenester i den tidlige Kirke.
 • at “apostlene” var det samme som “de Tolv”.
 • og at ved å velge bare menn til de Tolv ønsket Jesus å vise sin vilje angående kjønn til de som skulle forrette Nattverden i framtiden.

Da Jesus overlot til Kirken under Den Hellige Ånds ledelse å ta mange avgjørelser angående organisering av tjenestene, mener bibellærere at det er meget tvilsomt at han mente å innføre en slik spesiell regel angående kjønn på framtidige kandidater for ordinasjon. Majoriteten av debattanter mener i stedet at Jesu valg av bare menn til de Tolv var bestemt av deres symbolske rolle som “patriarker” for det gjenopperettede Israel. Fra et Document on the Question of Women Priests, skrevet av Catholic Theological Society of America 6. Juni 1997.

Les også: “The twelve apostles were men – -” av Ida Raming, Orientierung 56 (1992) s. 143-146.

John Wijngaards
oversatt av Sigbjørn Rønning

Drop me a line! Klikk her hvis du vil støtte min kampanje for kvinnelige prester.

Wijngaards Institute for Catholic Research

The Institute is known for issuing academic reports and statements on relevant issues in the Church. These have included scholars’ declarations on the need of collegiality in the exercise of church authority, on the ethics of using contraceptives in marriage and the urgency of re-instating the sacramental diaconate of women.

Visit also our websites:Women Deacons, The Body is Sacred and Mystery and Beyond.

You are welcome to use our material. However: maintaining this site costs money. We are a Charity and work mainly with volunteers, but we find it difficult to pay our overheads.


Visitors to our website since January 2014.
Pop-up names are online now.

The number is indicative, but incomplete. For full details click on cross icon at bottom right.


Please, support our campaign
for women priests

Join our Women Priests’ Mailing List
for occasional newsletters:

Email:
Name:
Surname:
City:
Country:
 
An email will be immediately sent to you
requesting your confirmation.