Jesus Frigjør Kvinner

Jesus Frigjør Kvinner

Scriptural Meaning!

The literal sense

Rationalizations!

Intended Scope Literary Forms Meaning of a text

Når vi forsøker å gjenskape Jesu holdning til kvinner, merker vi en bevissthet om deres tilstedeværelse blant hans tilhørere. Jesus tar sine eksempler fra kvinners liv, like mye som fra menns liv. Han vet at kvinner oppbevarer sine skatter i skrin, og at de tenner en lampe når mørket faller på. (Matt. 6.19-21; 5.15-16). Han snakker om barn som leker på torget og om jenter som venter på sin brudgom i et bryllup (Matt. 11.16-19; 25.1-13). Han forteller ofte lignelsene parvis, med en fortelling om en kvinne parallelt med en fortelling om en mann:

  • om kvinnen som legger surdeig i melet/ bonden som sår sennepsfrø;
  • kvinnen som mistet mynten sin/ gjeteren som mistet en sau;
  • kvinnen som maste på dommeren/ vennen som vekket opp naboen sin om natten.

Luk. 13.18-21; 15.3-10; 11.5-13 og 18.1-8.

Vi kan være sikre på at Maria, Jesu mor, hadde stor innvirkning på ham. Jesus fikk mange av sine ideer fra henne. Hun må ha oppmuntret ham da han begynte sin offentlige tjeneste. Et spor av dette er blitt nedskrevet i Johannes Evangelium. I bryllupet i Kana var det Maria som oppfordret ham til å gjøre et mirakel. “Min time er ikke kommet enda” protesterte Jersus. Men da hun stille insisterte, ombestemte han seg og innledet sin messianske tidsepoke ved å gjøre vann til vin. (Joh. 2.1-12).

Ved ulike viktige steg i sin egen utvikling fikk Jesus innsikt og ble oppfordret til handling gjennom møter med kvinner.

* Da kvinnen som led av blødninger rørte ved ham bakfra, “kjente Jesus at en kraft gikk ut fra ham, og han snudde seg i folkemengden og sa: ‘Hvem rørte ved klærne mine?'”. Kanskje Jesu helbredelsestjeneste startet ved slike hendelser (Mark. 5.21-43).

* Den Syro-Fønikiske kvinnen som bønnfalt Jesus om å drive en demon ut av datteren hennes. Jesus nektet fordi han følte at sin tjeneste var begrenset til sitt eget folk. Men kvinnen argumenterer med ham; og Jesus gir etter, og tar på denne måten det første steg på veien til en universell misjon. (Mark. 7.24-30).

* I huset til Marta og Maria møter Jesus, kanskje for første gang, en kvinne som, i likhet med mennene som sitter ved hans føtter, ønsker å bli en disippel. Dette gjør inntrykk på Jesus og han oppmuntrer hennes “disippelskap” selv om det er stikk imot de vanlige forventningene til en kvinnes rolle. (Luk. 10.38-42; se også 8.1-3).

Jesus la også merke til tause tegn fra kvinner: den angrende prostituerte som helte olje på hans føtter, enken i Nain som gikk bak båren til sin døde sønn, kvinnen som var krumbøyd av leddgikt, enken i templet som la en liten mynt i offerkisten, og Jerusalems kvinner som gråt da de så Jesus bære sitt kors. (Luk. 7.36-50; 7.11-17; 13.10-17; 21.1-4 og 23.27-31).

Fra disse og andre tekster kan vi være sikre på at den historiske Jesus var meget opptatt av kvinners sysler. Han brydde seg om dem. Han lærte av dem. Han la merke til deres behov, og deres forslag, påminnelser av Ånden. Tilgivelsen og gjenforeningen han bragte fra sin Far, var like mye for kvinner som for menn.

For en analyse av slike avsnitt i Evangeliene, les: Elisabeth MOLTMANN-WENDEL, The Women around Jesus, London 1982; A Land Flowing with Milk and Honey, London 1986, s. 137-148; Mary GREY, Redeeeming the Dream: feminism, redemption and Christian tradition, London 1989, esp. s. 95-103.

Jesus Kristus frigjør

Vi kunne nå fortsette til et dypere nivå og spørre: Hvilken nytte har kvinner hatt av Jesu omtanke? Har det virkelig ført til virkelig frigjøring? Har den Oppstandne Kristus vist seg å være like effektiv for kvinner som løftet som ble gitt av Jesus fra Nasaret?

Svaret er: Ja! Kvinnenes stilling i religionen endret seg dramatisk med Kristi komme. Mens hun tidligere bare inndirekte hadde tilhørt Mose pakt, ble kvinnen nå et Guds barn på like fot med mannen.

I det Gamle Testamente var det bare mennene som var de direkte bærerne av pakten. Det var guttebabyene som ble omskåret når de var åtte dager gamle (1.Mos. 17.9-14). Derfor var pakten direkte forbundet med mannen. Kvinnene tilhørte den bare gjennom menn – først som døtre av sine fedre, senere som hustruer til sine menn.

Det var menn som skulle ofre i Templet. Tre ganger i året, ved tre viktige fester, skulle alle menn tre fram for Jehovas ansikt (2.Mos. 23.17). Kvinnene kunne være med å ta del i offermåltidet, på samme måte som barn, slaver og gjester. Men det var egentlig ikke deres eget offer. Den prinsippielle årsaken (rasjonalisering!) var at hustruer, på samme måte som barn, slaver og husdyr, faktisk var mannens eiendom (se 2.Mos. 20.17). “En god kvinne er det beste man kan eie” (Sirak 26.3; se også Ordspr. 31.10). Mannen kunne skille seg fra sin kone av praktiske årsaker hvis han ønsket det, men hun kunne ikke skille seg fra ham (5.Mos.24.1-4). En religiøs ed fra en kvinne var bare gyldig hvis den ble bekreftet av hennes far eller mann (4.Mos. 30.2-17).

I templet i Jerusalem kunne kvinnene komme innenfor skillemuren inn i kvinnenes forgård. De hadde ikke lov til å komme lenger.

Men mennene derimot kunne komme inn i Israels forgård. Det var denne plassen som vendte mot brennalteret og det var der prestene tok imot offergavene. Da Maria og Josef bar fram Jesus i Templet, måtte Maria bli igjen i kvinnenes forgård, mens Josef bar Jesus-barnet og turtelduene inn i Israels forgård. Det var der, i kvinnenes område, de møtte Simeon og Anna (Luk. 2.22-38).

Det samme skillet fortsatte i Judaismens tradisjon. Det var mennene som skulle lese de regelmessige bønnene. Mennene hadde ledersetene i synagogene. Menn kunne lese fra Torah-en. Bare menn, ti stykker, kunne danne bønnekoret, minyan, som var påkrevet for offentlige bønner. Når de ble 13, ble guttene innviet i sine voksne religiøse plikter gjennom seremonien Bar Mitzvah. Det fantes ikke noe tilsvarende for jenter.1

Bare siden 1810 AD, i den såkalte Reform Judaism, er kvinnene viet mer opmerksomhet . En Bar Mitzvah-seremoni for kvinner er nå vanlig. Angående den ortodokse forklaringen av kvinners plikter i Judaismen, les D.EISENBERG, A Guide for the Jewish Woman and Girl, Brooklyn 1986. En feministisk tilnærming til moderne spørsmål presenteres av den liberale rabbi Julia NEUBERGER i Whatever’s happening to Women?, London 1991.

Det er med en slik bakgrunn i tankene vi kan verdsette den revolusjonære forandringen som Kristus kom med. For både menn og kvinner innvies til den nye pakt ved ett og samme rituale: nemlig dåpen. Vi har ovenfor allerede sett at vi i dåpen dør med Jesus og står opp med Jesus. Både menn og kvinner gjennomgår denne forvandlingen og kommer ut som “en ny skapning”.

På grunn av dette deltar menn og kvinner likt i nattverdensmåltidet og har like religiøse plikter. Dette er faktiske forandringer med enorme konsekvenser.

La oss lytte til Paulus:

For dere er alle Guds barn
i kraft av troen på Kristus Jesus.
Alle dere som er døpt til Kristus,
har kledd dere i Kristus.
Her er det ikke jøde eller greker,
slave eller fri,
mann og kvinne.
Dere er alle én, i Kristus Jesus.

Gal. 3.26-28

Legg merke til de revolusjonære forandringene Kristus har kommet med i det faktiske forholdet til Gud. Men dette religiøse faktum trengte fortsatt, og trenger, å bli oversatt til sosial og menighetsmessig virkelighet.

Den Katolske Kirke diskuterer fortsatt alle konsekvensene. Det tok kirken mer enn 19 århundrer før den offentlig erkjente at slaveriet er uforenlig med Guds forordninger og imot Kristi sinn. (Vatican II, Gaudium et Spes no 29). Nå motsetter Rom seg fortsatt kvinners tilgang til det sakramentale presteskap. Vi kan være sikre på at dette spørsmålet vil bli løst på grunnlag av den fundamentale likheten som ble opprettet av Kristus.

John Wijngaards
oversatt av Sigbjørn Rønning

Drop me a line! Klikk her hvis du vil støtte min kampanje for kvinnelige prester.

Wijngaards Institute for Catholic Research

The Institute is known for issuing academic reports and statements on relevant issues in the Church. These have included scholars’ declarations on the need of collegiality in the exercise of church authority, on the ethics of using contraceptives in marriage and the urgency of re-instating the sacramental diaconate of women.

Visit also our websites:Women Deacons, The Body is Sacred and Mystery and Beyond.

You are welcome to use our material. However: maintaining this site costs money. We are a Charity and work mainly with volunteers, but we find it difficult to pay our overheads.


Visitors to our website since January 2014.
Pop-up names are online now.

The number is indicative, but incomplete. For full details click on cross icon at bottom right.


Please, support our campaign
for women priests

Join our Women Priests’ Mailing List
for occasional newsletters:

Email:
Name:
Surname:
City:
Country:
 
An email will be immediately sent to you
requesting your confirmation.


 

Vennligst, oppgi at dette dokumentet
er publisert av www.womenpriests.org!