OOK VROUWEN PRIESTER? JAZEKER!
header

Responsive image
BEGIN REDEN GENOEG TEGEN DE PAUS? DEBAT MENU
Nederlands/Vlaams Deutsch Francais English language Spanish language Portuguese language Catalan Chinese Czech Malayalam Finnish Igbo
Japanese Korean Romanian Malay language Norwegian Swedish Polish Swahili Chichewa Tagalog Urdu
------------------------------------------------------------------------------------
Gedachten over de weg naar de wijding van een vrouw

Gedachten over de weg naar de wijding van een vrouw


In de katholieke kerk neemt de weg naar het priesterschap veel tijd in beslag, en dat is ook de bedoeling. Een wijding is een zwaarwegende onderneming en je dient daarin te kunnen groeien. In iedere fase van het proces kan de roeping duidelijker worden. Als jij als katholieke vrouw ervaart dat het gewijde ambt mogelijk jouw roeping is, mag je verwachten dat deze roeping zich in de loop van de tijd zal ontwikkelen en zal groeien ondanks het feit dat er mensen tegen zullen zijn. Inzicht m.b.t. het priesterschap is geen statisch begrip, maar is voortdurend aan verandering en groei onderhevig.

Trouw zijn aan de essentie van de oorspronkelijke roeping is heel belangrijk, maar deze trouw geeft geen stricte grenzen aan.

Het is voor niemand gemakkelijk geweest door God geroepen worden. Er zijn zoveel hindernissen op de weg en het gaat nooit zonder pijn. Een roeping tot het priesterschap kent zijn eigen specifieke moeilijkheden. Als de gedachte eraan ons voor het eerst in ons opkomt, gaat dit gepaard met allerlei angsten en gevoelens van onvolkomenheid. Ik ben niet goed genoeg om priester te zijn - ik ben niet heilig genoeg - en als ik nu eens niet door de selectieprocedure heenkom? - ik ben bang om de eisen die er aan me gesteld gaan worden - wat zullen mijn familie en vrienden wel denken?

Voor een katholieke vrouw die zich afvraagt of haar roeping mogelijk te maken heeft met het priesterschap zijn deze gedachten en gevoelens van vrees honderd maal zo groot. Niet alleen is deze roeping in verband met alle beperkingen en tekortkomingen moeilijk te accepteren, er is méér aan de hand; het is zelfs een roeping die helemaal niet gehoord mag worden! Paulus VI verklaarde in zijn Inter Insigniores dat een vrouw die meent tot de wijding voor het priesterschap geroepen te zijn dan wel oprecht kan zijn, maar zich heel erg laat misleiden.

Johannes Paulus II bevestigde in 1994 opnieuw dat de kerk op geen enkele wijze de macht bezit om de priesterwijding aan de vrouw toe te dienen (Ordinatio Sacerdotalis par. 4). Uit deze officiële regel volgt dat dat wanneer de kerk geen vrouwen kan wijden, God hen dus niet kan roepen.

Het zou voor een vrouw in deze situatie gemakkelijk zijn te besluiten dat het beter is er helemaal geen aandacht aan te schenken. Maar God kan soms erg volhardend zijn. Niemand is ooit het priesterschap waardig. Het komt als een geschenk (sommigen zouden zeggen: aanvankelijk niet altijd als een welkom geschenk), en soms zoekt God de meest onwaarschijnlijke mensen uit (denk aan de lijst met de namen van de 12 apostelen). Als iedereen terug zou deinzen tengevolge van zijn eigen onwaardigheid of omdat die taak te zwaar lijkt, zouden er helemaal geen priesters zijn.


Uiteindelijk komt er een tijd dat dat alles wat iemand kan doen die zich geroepen weet is met Maria zeggen: “Ja, laat me doen naar uw woord”. Vandaag is voor vrouwen over de hele wereld het moment gekomen dat zij tegen God hebben moeten zeggen: “Ik weet dat het onmogelijk is, maar als Jij wilt dat het gebeurt, zal ik doen wat Jij wilt.” In andere christelijke groeperingen heeft deze moed geleid tot de erkenning van het gewijde ambt voor de vrouw. In de katholieke kerk vragen vrouwen zich af wanneer dit voor hen werkelijkheid zal worden.


Het groeien naar inzicht in een roeping van welke aard dan ook is een proces dat tijd vraagt. Er kan sprake zijn van een verblindend moment van inzicht zoals Paulus op de weg naar Damascus, maar zelfs daarna komen alle vragen en beslissingen over wat nu te doen staat. Paulus zelf moest eerst Ananias ontmoeten en vervolgens de leerlingen in Jeruzalem gaan bezoeken alvorens hij kon inschepen voor zijn missiereizen en ontdekken dat hij ertoe geroepen was de ongelovigen te bekeren. Voor de meesten van ons is roeping een geleidelijk proces dat pas in de loop van de tijd duidelijk wordt. Het is doorgaans moeilijk één bepaald moment vast te stellen en te zeggen: daar is het mee begonnen. Aan de andere kant is het dikwijls zo dat er sommige gebeurtenissen plaatsvinden waarvan hij of zij kan zeggen: “toen wist ik zeker dat God mij riep”. En dat geldt ook voor vrouwen van vandaag in de kerk die op het punt gekomen zijn dat zij weten dat de werkelijke naam voor de roeping die zij nastreven die van het priesterschap of het gewijde ambt is.


Ik ben zelf een vrouw die nu al zeven jaar met deze roeping worstelt. Ik ken andere vrouwen die de zestig of de zeventig gepasseerd zijn en die er hun hele leven mee gestreden hebben. Dit is geen gemakkelijke roeping en er bestaan geen eenvoudige antwoorden. Een van de eerste passages uit de Schrift die me aansprak was was een zin uit het boek Ecclesiasticus: “Wanneer u de Heer gaat dienen, bereid u dan voor op beproevingen” (Eccl. 2,1). De wijding van de vrouw zal naar alle waarschijnlijkheid een realiteit worden in de katholieke kerk, zoals dat gebeurd is in andere richtingen van de christelijke traditie, maar we weten niet hoe lang dat nog zal gaan duren. Het is waarschijnlijk een kwestie van lange adem. Als de wijding van de vrouw echt 'katholiek' dient te zijn moet de hele kerk er klaar voor zijn. De voorbereiding dient te gebeuren door heel velen, door mensen in parochies, door priesters en theologen, door oecumenische beraadslagingen, door bisschoppen en mogelijk door een concilie. Maar veel voorbereidend werk zal gedaan moeten door de door de vrouwen zelf, zowel door hen die er naar streven voor wijding in aanmerking te komen als door hen die hen willen ondersteunen.
Colette Joyce
Overzicht vrouwen met een roeping Tekenen van roeping De weg van een vrouws Stappen die je moet nemen Kritiek beantwoorden Je verhaal schrijven

Klik hier als U onze campagne voor de wijding van vrouwen aktief wilt steunen..

historische overzichten


This website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

John Wijngaards Catholic Research

since 11 Jan 2014 . . .

John Wijngaards Catholic Research