Terug naar de openingspagina! Neem contact met ons op!
Hoe u uw schenking aan ons kunt overmaken! Word een Vriend en ondersteun ons met een vaste bijdrage! Maak uw schenking veilig over via het internet. Zet de toekomst van ons werk op een vaste voet door ons te gedenken in uw testament Neem contact met ons op!
Vrouwelijke Religieuzen en de wijding van de vrouw

Vrouwelijke Religieuzen en de wijding van de vrouw

De Katholieke kerk heeft wereldwijd bijna een miljoen vrouwelijke religieuzen. Velen van hen doen pastoraal werk, vooral in parochies, scholen, universiteiten en ziekenhuizen. Heel wat van deze religieuzen voelen zich geroepen tot het priesterschap.

Roeping als religieus betekent niet automatisch ook roeping tot het priesterschap. Maar het lijdt geen twijfel dat de religieuze roeping van de zusters die roeping tot het priesterschap hebben zeer versterkt zou worden als zij hun diensten zouden mogen uitoefenen met alle extra genade die de wijding schenkt.

Twee religieuze heiligen bijvoorbeeld wisten zich geroepen tot het priesterschap: de Heilige Catherina van Siena en de Heilige Theresia van Lisieux, allebei ook nog eens kerklerares. De Ierse Zuster Vincent Hannon was een van de eerste katholieken die een boek heeft geschreven over deze kwestie: The Question of Women and the Priesthood (1967).

Katholieke vrouwelijke religieuzen blijven roepen om de Kerk wakker te schudden.

Vrouwelijke Religieuzen in India schreven aan de heilige Vader als volgt:

Read the full letter here!"Wij zijn Indiase vrouwelijke religieuzen, trots op ons lidmaatschap van de Katholieke kerk en de gave van het geloof die we in haar hebben ontvangen. We vormen een beweging die nog slechts vijf jaar oud is. We hebben nog geen officiële stichting of kantoorgebouw. Eenmaal per jaar komen we samen om te spreken over belangrijke zaken in het leven van de vrouw en in onze eigen ervaringen en we trachten door theologische reflectie ons geloof en onze inzet te verdiepen. We schrijven u deze brief in kinderlijk vertrouwen dat u, als de vader van alle christenen zult luisteren naar onze reactie op toon en inhoud van uw brief De Priesterwijding voorbehouden aan mannen (22 mei 1994)."

"In deze brief komen verschillende uitspraken voor die voor ons uiters pijnlijk zijn om te lezen. No 1, para. 2 zegt: ...haar leergezag dat ononderbroken de overtuiging heeft gehad dat de uitsluiting van vrouwen uit het priesterambt in overeenstemming is met Gods plan voor de Kerk. De zinsnede ' uitsluiting van vrouwen' lijkt zelfs te ontkennen dat we lid uitmaken van de Kerk. We maken wel volledig lid uit van de Kerk door de initiatiesacramenten, namelijk de Doop, het Vormsel en de Eucharistie. Waarom worden we allen tezamen als klasse uitgesloten van bepaalde functies in de Kerk? Lieve Vader, wie beslist er wat Gods plan voor de wereld is? Is dat niet het volk van God? Sluit u ons, als de vader van het gezin van gelovigen, uit van het volk Gods, zelfs waar wij tezamen zoeken wat de wil van God voor de Kerk vandaag de dag is? "
De brief was ondertekend door 14 theologisch geschoolde vrouwelijke religieuzen. (1994).

Vrouwelijke religieuzen met een roeping

Read her life story here!“ " Ik ben een Française, in 1950 geboren te Parijs. Aangezien mijn ouders niet gelovig waren ben ik niet gedoopt en ook niet opgevoed in het geloof. Mijn bekering dank ik aan een Katholieke vriend, en op mijn achttiende ben ik gedoopt.

Vanaf het moment dat ik geloofde en weet had van Gods liefde voor mij, gevoelde ik het verlangen priester te worden. Toentertijd betekende die roeping een leven gewijd aan het spreken over God en de mogelijkheid Gods leven te schenken aan de mensen door middel van de sacramenten. Ik aarzelde vanwege de kwestie van het ambt, wel wetend dat het voor mij mogelijk zou zijn in de Hervormde Kerken. Niettemin koos ik voor de Katholieke Kerk, in de hoop dat de situatie wel veranderen zou, en ook omdat ik van mening was dat ik daar de volheid van het christelijk geloof zou vinden. "

Zr. Michèle Jeunet OP

Vanuit een Afrikaans land

"De aartsbisschop heeft mij dit district toevertrouwd, waarvoor ik als pastoor direct verantwoording verschuldigd ben aan hem. Zo werd de Andreasparochie geboren, een immense parochie, veel groter dan een Franse provincie maar dunner bevolkt. Het verlangen priester te worden, dat me nooit verlaten heeft, geeft me een duidelijk roepingsbesef, een specifieke oproep van God aan mij. Net als voor al zijn andere bedienaars geldt ook voor mij dat hij wil dat ik de zending voortzet die hij aan de Apostelen heeft toevertrouwd.

Ik voel zeer diep dat ik 'de priester' ben voor deze mensen die door de Kerk aan me zijn toevertrouwd. Met de opdracht om voor hen het instrument van de verlossing door Christus te zijn, wil ik mijn leven voor hen geven."

Zuster Monique (pseudoniem)

sidebarnl


This website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

John Wijngaards Catholic Research

since 11 Jan 2014 . . .

John Wijngaards Catholic Research