Terug naar de openingspagina! Neem contact met ons op!
Hoe u uw schenking aan ons kunt overmaken! Word een Vriend en ondersteun ons met een vaste bijdrage! Maak uw schenking veilig over via het internet. Zet de toekomst van ons werk op een vaste voet door ons te gedenken in uw testament Neem contact met ons op!
Zusterkerken

Zusterkerken

We verheugen ons over het feit dat andere Christelijke Kerken, na gebed en overweging, besloten hebben om vrouwen te wijden. Voor ons betekent dat een bevestiging dat de heilige Geest de christengemeenschap in de juiste richting stuurt.

Op onze website presenteren wij heel veel informatie over het proces waarlangs Christelijke Zusterkerken tot de erkenning zijn gekomen dat vrouwen volledig deel dienen te hebben aan alle ambten. We hebben klassieke oecumenische documentatie gepubliceerd die behoort tot dit proces van christelijke waarheidsvinding.

We hopen dat degenen die in de Zusterkerken de wijding van de vrouw ondersteunen ons willen helpen dezelfde hervorming tot stand te brengen in de Katholieke Kerk. Tegelijkertijd weten we uit de berichten die we terug krijgen dat er zelfs in de Kerken die nu vrouwen wijden nog steeds mensen zijn die het moeilijk vinden deze ontwikkeling te accepteren. De argumenten op onze website helpen hen bij tijd en wijle om te accepteren dat er vrouwen in het ambt bestaan.

De Anglicaanse Kerk

Christina Rees

"Diegenen onder ons in de Anglicaanse kerk die graag vrouwen zien op alle niveaux van de gewijde ambten, verwelkomen het werk van de campagne van women priests in de Rooms Katholieke Kerk (www.womenpriests.org) en juichen die toe.
We delen een gemeenschappelijke kijk op de gelijkwaardigheid van alle mensen als een fundamentele uitdrukking van het Evangelie en geloven dat God mensen roept, ongeacht hun sekse. Laten wij Women Priests ondersteunen door ons gebed en onze actieve betrokkenheid en samenwerking."
Christina Rees, Voorzitter van National WATCH (De Vrouw en de Kerk) ) en lid van ons Comité van Aanbeveling.

De Methodistenkerk

Pauline Webb

"Vijftig jaar geleden moesten wij campagne voeren tegen de oppositie in de Methodisten Conferentie tegen de wijding van de vrouw. Een beschuldiging tegen ons was dat dit een anti-oecumenisch besluit zou zijn. Wij hebben altijd geloofd dat het ambt van de vrouw een gave is van de Heilige Geest aan de gehele Kerk. We verheugden ons met onze Anglicaanse zusters toen ook zij uiteindelijk werden aanvaard in de gewijde ambten. Laat ons nu onze Rooms Katholike broeders en zusters steunen in hun campagne voor een volledig inclusief priesterschap."
Pauline Webb, President van het Oecumenische Netwerk voor Vrouwen in het Ambt en lid van ons Comité van Aanbeveling.

Uit onze postzak

“Toen mijn Kerk, de Anglicaanse Kerk, vrouwen begon te wijden, heb ik me aangeboden voor een opleiding. Ik kon echter de diepe twijfels niet afschudden of dit nu echt Gods wil was voor mij als vrouw. Het feit dat ikuw website vond betekende een genade. Ik zag de bewijzen in een ander licht. Verleden jaar ben ik gewijd voor mijn diocees. Dank u wel.”

sidebarnl


This website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

John Wijngaards Catholic Research

since 11 Jan 2014 . . .

John Wijngaards Catholic Research