Christelijke zusterkerken

De christelijke zusterkerken

Na de heilige Schrift en de heilige Traditie geruime tijd nauwkeurig onder de loep genomen te hebben, zijn vele andere kerken tot de conclusie gekomen dat vrouwen wel degelijk tot priester en bisschop gewijd kunnen worden. Dit feit is van grote betekenis voor de Katholieke Kerk.

De Katholieke Kerk erkent immers dat de Heilige Geest ook in deze kerken aanwezig is, en dat zij moet leren van wat de Heilige Geest verkondigt door de handelwijze van die kerken.

“Veel van de belangrijkste elementen die tezamen de Kerk opbouwen en haar leven geven, kunnen ook buiten de grenzen van de Katholieke Kerk bestaan: het geschreven woord van God; het deugdzame leven; geloof, hoop en naastenliefde, en andere innerlijke gaven van de Heilige Geest en zichtbare elementen.” (Tweede Vaticaanse Concilie, Decreet over het Oecumenisme § 3)

“Ook mogen we niet vergeten dat wat bij de gratie van de Heilige Geest teweeg is gebracht in de harten van onze broeders die van ons gescheiden zijn, kan bijdragen tot onze eigen ontwikkeling. Wat waarlijk christelijk is, is nooit in tegenspraak met de ware belangen van het geloof; integendeel, het kan juist een breder besef van het mysterie van Christus en de Kerk tot gevolg hebben.” (Tweede Vaticaanse Concilie, Decreet over het Oecumenisme § 4)

Informatie en documentatie over de positie van vrouwen in de verschillende christelijke kerken vindt u via de links hieronder:

Bishop Chilton KnudsenDe Anglicaanse geloofsgemeenschap

De Lutherse geloofsgemeenschap

De Methodistenkerken

De Oud-Katholieke Kerken

De Orthodoxe Kerken

De Wereldraad van Kerken

Andere christelijke Kerken

Enkele relevante teksten

“Is de wijding van vrouwen een oecumenisch probleem?” van prof.dr. Anne Jensen, Internationale Kirchliche Zeitschrift 84 (1994) vol.4, pp. 210 - 228.

Lees het Decreet over het Oecumenisme van het Tweede Vaticaanse Concilie .

Breng een bezoek aan onze fotogalerij van vrouwelijke bisschoppen.

Het jaar waarin kerken hun deuren openden voor vrouwelijke geestelijken:

1852 Verenigde Kerk van Christus
1863 Universalistische denominatie, nu Unitarisch-Universalistische Genootschap
1865 Leger des Heils
1911 Mennonieten
1914 Gemeenten Gods
1920¹ Enkele denominaties van Baptisten
1939 Verenigde Methodistenkerk (de Afrikaanse methodisten hadden toen al jaren vrouwelijke geestelijken)
1956 Presbyteriaanse Kerk (VS)
1972 De vrijzinnige stroming binnen het Jodendom
1970² Evangelisch Lutherse Kerk in Amerika
1976 Episcopale Kerk
1994 Anglicaanse Kerk

¹ in de jaren twintig

² in de jaren zeventig

   

Vertaling door Mirjam Bonné


Join us  .  .  .  !

Sluit je aan bij ‘CIRCLES’!

Women’s Ongoing Internet Consultation

Credits for the music?


This website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

John Wijngaards Catholic Research

since 11 Jan 2014 . . .

John Wijngaards Catholic Research