OOK VROUWEN PRIESTER? JAZEKER!
header

Responsive image
BEGIN REDEN GENOEG TEGEN DE PAUS? DEBAT MENU
Nederlands/Vlaams Deutsch Francais English language Spanish language Portuguese language Catalan Chinese Czech Malayalam Finnish Igbo
Japanese Korean Romanian Malay language Norwegian Swedish Polish Swahili Chichewa Tagalog Urdu
------------------------------------------------------------------------------------

Vrouwen tot diaken gewijd

Historische feiten en actueel debat. Hans Wijngaards.
Berne/Averbode 2006 Vertaling Th. V. Schaick.

Recensie - Theresia Saers

In dit boek gaat Wijngaards op zijn gebruikelijke heldere manier om met een kwestie die de gehele kerk de laatste decennia meer bezig houdt dan ooit: de plaats van de vrouw in relatie tot de bediening van de sacramenten. Hij richt zich met name op de vrouwelijke diakenen. Ontvingen zij werkelijk het sacrament van de wijding, gelijkelijk aan dat van hun mannelijke collega's, dan vallen de bezwaren tegen herinvoering van dit diaconaat van de vrouw zonder meer weg ..

Wijngaards heeft deze studie niet ondernomen omdat hij zelf niet overtuigd zou zijn; hij schrijft al jaren in deze zin. Hij weet echter dat sommige theologen zich verzetten tegen zijn interpretatie van het ambt van vrouwelijke diaken in de vroegste christentijden en heeft er daarom deze uitgebreide studie aan gewijd.

Een van degenen die niet overtuigd zijn is bijv. Aimé Martimort (Rome 1982). Wijngaards behandelt diens bezwaren stuk voor stuk en toont aan dat ze onterecht zijn.

In het eerste deel, Het onderzoek van de feiten, bestudeert hij het historisch bewijsmateriaal omtrent vrouwelijke diakenen en onderzoekt daarbij of het ging om echte wijdingen.

In het tweede deel, genaamd De Teksten geeft hij de teksten weer waarin sprake is van vrouwelijke diakenen, en tevens de exacte tekst van de wijdingsriten, zodat men het materiaal zelf kan bestuderen zonder de documenten op te zoeken in de bibliotheken waar ze als kostbaar materiaal liggen opgeslagen.

Wijngaard's conclusie is dat er met name in het oostelijk deel van de toen nog ene Kerk een zeer groot aantal vrouwelijke diakenen is geweest. Volgens het Concilie van Trente en volgens de laatste uitspraken van de Internationale Theologische Commissie geldt de diakenwijding als onderdeel van het sacrament van het priesterschap. Welnu, als vrouwen zoveel eeuwen lang terecht de hogere wijding van het diaconaat konden ontvangen, dan is er geen enkele reden om dit gebruik in ere te herstellen. Bovendien kunnen vrouwen bijgevolg ook de Kerk zelfs tot priester en bisschop gewijd worden:

Veel vrouwen in de Kerk vervullen nu al diaconale functies. Zij geven onderricht en bereiden anderen voor op het doopsel, het vormsel, de eerste communie en het huwelijk. Ze geven retraite en geestelijke leiding. Zondags preken ze en leiden ze kerkdiensten. Zij dragen de zorg voor weeshuizen, werken van liefdadigheid en sociale verenigingen. Als pastoraal werksters dragen ze verantwoordelijkheden van verschillende aard. Waarom zouden we deze vrouwen de sacramentele genade weigeren als hun dienstwerk in feite de taken overtreft die de vrouwelijke diakens van vroeger waren toegestaan?

En ik wil het niet bij het diaconaat laten. De officiële Kerk moet haar geweten onderzoeken en zich bewust worden van het feit dat er geen geldige redenen zijn om vrouwen van welke heilige wijding ook uit te sluiten, ook niet van het priesterschap en het episcopaat. De vaak herhaalde verklaring dat 'de Kerk nooit vrouwen tot de heilige wijdingen toegelaten heeft' is ontmaskerd als een misvatting. (De )


This website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

John Wijngaards Catholic Research

since 11 Jan 2014 . . .

John Wijngaards Catholic Research