OOK VROUWEN PRIESTER? JAZEKER!
header

Responsive image
BEGIN REDEN GENOEG TEGEN DE PAUS? DEBAT MENU
Nederlands/Vlaams Deutsch Francais English language Spanish language Portuguese language Catalan Chinese Czech Malayalam Finnish Igbo
Japanese Korean Romanian Malay language Norwegian Swedish Polish Swahili Chichewa Tagalog Urdu
------------------------------------------------------------------------------------
www.womenpriests.org
P a r o c h i e b l a d s e r v i c e

www.womenpriests.org

Onderstaande tekst is ontleend aan de website www.womenpriest.org. De initiatiefnemer tot deze organisatie is John Wijngaards. Hij werd in 1959 tot priester gewijd als missionaris van Mill Hill. In 1976 werd hij voor zes jaar benoemd tot vicaris-generaal. In de loop der jaren raakte hij steeds meer in conflict met de autoriteiten in Rome, zowel op theologisch gebied als wat betreft de praktijk van het ambt. In 1998 nam hij ontslag uit de priesterlijke bediening op grond van gewetensconflicten. Met zijn website – en met de boeken die hij publiceert - probeert hij een beweging op gang te krijgen die de wijding van vrouwen in het priesterambt wil realiseren. Naast veel Engelstalige teksten bevat de website ook een royale selectie aan Nederlandstalige teksten.

Van de website:

“Wij zijn een netwerk van geëngageerde rooms-katholieke theologen die er vast van overtuigd zijn dat vrouwen in de katholieke kerk gewijd moeten worden. Wij beschouwen de katholieke geloofsgemeenschap als onze eigen familie. Wij aanvaarden het gezag van de paus in Rome. Wij respecteren zijn persoonlijke integriteit als mens en leider. Maar wij zijn tot de slotsom gekomen dat de paus en zijn raadslieden in het Vaticaan een ernstige fout begaan door vrouwen niet toe te laten tot het priesterschap. Wij voelen ons in geweten verplicht onze argumenten hiervoor openbaar te maken. Wij bieden meer dan duizend relevante teksten aan, waarvan een gedeelte in het Nederlands vertaald is. Zij sluiten in: alle recente kerkelijke uitspraken over vrouwelijke priesters, teksten van kerkvaders, oude concilies en middeleeuwse theologen, rituelen en riten, historische documenten en wetenschappelijke literatuur van de laatste zestig jaren. Wij zijn de enige website die alle recente kerkelijke uitspraken over vrouwelijke priesters volledig beschikbaar stelt.”

“De aangevoerde redenen om vrouwen uit het priesterschap te weren, kunnen de toets der kritiek niet doorstaan. Er zijn geen geldige argumenten tegen het priesterschap van vrouwen. Integendeel, veel onmiskenbaar christelijke gronden spreken ervóór:

1. Cultureel vooroordeel. De praktijk om geen vrouwen te wijden in de kerk berustte op een drievoudig vooroordeel omtrent vrouwen: vrouwen werden krachtens de natuur en krachtens de wet als mindere beschouwd; men dacht dat vrouwen zich in een staat van straf voor zonde bevonden; vrouwen werden als ritueel onrein beschouwd.

2. Mannen en vrouwen zijn één in Christus. Door het doopsel hebben zowel vrouwen als mannen deel aan het priesterschap van Christus. Daardoor hebben beiden toegang tot het sacrament van het priesterschap.

3. Verlies van authentieke Christelijke waarden. Het voorbehouden van het priesterschap aan mannen hangt samen met de onderwaardering van het lichaam, seksualiteit en het huwelijk.

4. Vrouwelijke diakens. Tot aan minstens de 9de eeuw heeft de kerk vrouwen sacramenteel tot diaken gewijd. Dit bewijst dat vrouwen het sacrament der wijding kunnen ontvangen.

5. Het openstaan van wijding voor vrouwen in de ‘latente’ traditie van de kerk. De zeer oude devotie tot Maria als priester toont aan dat, volgens de innerlijke geloofs-overtuiging van de gelovigen, in Maria de uitsluiting van vrouwen al opgeheven was.

6. Andere kerken. Na zorgvuldig beraad en gebed, zijn andere Christelijke kerken er toe overgegaan vrouwen te wijden. Dit is een bevestiging van de christelijke overtuiging die de katholieke kerk aan het denken moet zetten.

7. Vrouwen voelen zich geroepen tot het priesterschap. Het feit dat talloze rooms-katholieke vrouwen zich geroepen voelen tot het priesterambt is een teken van de Heilige Geest dat we niet naast ons neer mogen leggen.

O p e n i n g s m e n u

This website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

John Wijngaards Catholic Research

since 11 Jan 2014 . . .

John Wijngaards Catholic Research