OOK VROUWEN PRIESTER? JAZEKER!
header

Responsive image
BEGIN REDEN GENOEG TEGEN DE PAUS? DEBAT MENU
Nederlands/Vlaams Deutsch Francais English language Spanish language Portuguese language Catalan Chinese Czech Malayalam Finnish Igbo
Japanese Korean Romanian Malay language Norwegian Swedish Polish Swahili Chichewa Tagalog Urdu
------------------------------------------------------------------------------------
Maria Magdalena - inleiding

Maria Magdalena

Sr. Theresia Saers JMJ

Inleiding door Theresia Saers:


Maria Magdalena is in onze dagen opnieuw heel populair. Dit valt gemakkelijk te verklaren. Ze spreekt tot de verbeelding en biedt aan de vrouw een model van vrouwelijk leerling en ambtdrager zijn.

Op deze website, die zich bezig houdt met studie over de wijding van vrouwen, zullen we ons speciaal bezig houden met de functie van Maria Magdalena als een heldhaftige tegenfiguur, iemand die in de voorstelling van de gewone Katholiek toonde wat de rol van een vrouw zou kunnen zijn, als de man het niet allemaal meer alleen voor het zeggen zou hebben.
De persoon van Maria Magdalena heeft in verschillende tijden een verschillende rol gespeeld. We willen hier de voornaamste kenmerken van die rol in de geschiedenis van het Christendom nagaan.
Meer Nederlandse teksten over Maria Magdalena
op het website van Zr. Theresia Saers.
Dat er een dergelijke uitdaging voor de bestaande mannelijke cultuur bestaat is uitermate belangrijk, want ze kwam voort uit de diepe overtuiging van de Katholieken dat de vrouw zoveel meer waard is dan wat de officiële Kerk voor mogelijk houdt. De verering van Maria Magdalena is duidelijk een uiting van de latente traditie in het hart van de Katholieken die gewoonweg wisten dat de vrouw net zo goed als de man geroepen is om volledig deel te hebben aan het gewijde ambt.


De historische Maria Magdalena

De evangeliën noemen drie vrouwen die een rol hebben gespeeld in het leven van Jezus :
* Maria van Magdala, een leerling van Jezus, die aanwezig was bij zijn kruisiging en die het lege graf bezocht.
* de Maria die in Bethanië woonde, zuster van Lazarus en Martha. Ze luisterde naar het onderricht van Jezus en zalfde zijn voeten met balsem, twee dagen voor zijn lijden.
* de boetvaardige vrouw in het huis van Simon (Lk 7,36-50).

Onderzoekers verschillen van mening over de vraag of deze in feite een en dezelfde persoon waren. Kan het zijn dat verschillende stromingen in de mondelinge traditie verschillende aspecten vasthielden van dezelfde vrouwelijke leerlinge?
Maar in de verbeelding van de Christenen bestond er geen twijfel. Iin de loop van de tijd, en mogelijk onder invloed van de geschriften van Gregorius de Grote, nam men aan dat de twee Marias en de boetvaardige vrouw in feite een en dezelfde persoon waren: de H. Maria Magdalena. In de latere traditie werden de drie personen eenvoudigweg één.

Lees zelf de teksten in het evangelie.


Lees ook een discussie over de kwestie van de identiteit in Eén Maria, of twee of drie?


Moderne Levens van Maria Magdalena
Maria Magdalena blijft nog steeds Christenen inspireren.

1. Lees de reconstructie van het leven van Maria Magdalena in Een Albasten Kruik door zr. Theresia Saers.
en 2. Maria Magdalena aan het woord , ook door Theresia Saers.


Lees de recensie van Marie Madeleine het verhaal van Magdalena, gezien door de ogen van een vrouw, door Jacqueline Dauxois.

Voor een ongewone kijk op de historische Maria, vergelijk:
* Maria van Magdala was de geliefde leerling en de werkelijke auteur van het Vierde Evangelie (Ramon Jusino);
* Maria van Bethanië was priester, en zelfs bisschop, ´behoeder van de traditie', gewijd door Jezus (Thomas W. Butler).

Maria Magdalena en de Gnostici

Voor bepaalde gnostische secten van de 2de tot de 5de eeuw, speelde Maria Magdalena een grote symbolische rol. Men beschouwde haar als zeer nabij aan Jezus en meende dat ze van hem bijzondere openbaringen had ontvangen en die had doorgegeven aan de apostelen.
Maria Magdalena was het model van het priesterlijk dienstbetoon van de vrouw.
Lees:
* een samenvatting van Gnostische teksten die Maria Magdalena beschrijven;
* een uittreksel uit het Evangelie volgens Maria.
* Lees ook: What became of God the Mother? Conflicting Images of God in Early Christianity, door Elaine Pagels.

Maria Magdalena en de Vaders van de Kerk

De Kerkvaders hebben Maria Magdalena voorgesteld als een modelleerling en een belangrijke getuige voor de Verrezen Christus.
Zij wordt geprezen door Tertullianus, Hippolitus, Origenes, Dionysius, Pseudo-Clemens, Ambrosius, Augustinus en Gregorius de Grote.
Gregorius van Antiochië vermeldt dit als Jezus' boodschap voor de vrouwen: 'Meldt mijn discipelen de geheimen die jij hebt gezien. Wees de eerste leraar onder de leraren. Petrus, die mij heeft verloochend, moet weten dat ik ook vrouwen kan kiezen als apostelen.'

Lees:
* fragment uit het evangelie van Petrus;

* Maria ontmoet Jezus van St. Augustinus;
* samenvatting door Esther de Boer.

* Leo de Grote vermeldt Maria Magdalena in Preek 74.

Maria Magdalena in de Middeleeuwen

Vooral in de Middeleeuwen functioneerde de H. Maria Magdalena als een 'heldhaftige tegenfiguur' temidden van een onderdrukkende mannelijke cultuur.
Ze werd bewonderd
* als een vrouw die de eerste getuige was van de verrijzenis;
* als een vrouw die de apostelen de waarheid had bijgebracht, toen ze waren afgedwaald;
* als een vrouw die preekte - toen het vrouwen verboden was te preken;
* als een vrouw die mannelijk verzet uitdaagde.


De devotie tot Maria nam een hoge vlucht. We vinden haar op beelden, schilderingen, friezen, altaarpanelen en afbeeldingen in manuscripten. Gewoonlijk wordt ze voorgesteld, ofwel terwijl ze door Christus wordt gezonden, ofwel als lezend in de Schrift of prekend voor de inwoners van de stad. Een twaalfde-eeuws Psalterium van St Albans in Engeland toont haar terwijl zij het woord richt tot de verzamelde apostelen , die met gebogen hoofd eerbiedig naar haar luisteren. Zij functioneerde duidelijk als uitdrukking van de diepe overtuiging van de mensen dat een vrouw volledig kon delen in het priesterambt.
Lees het Leven van Maria Magdalena in de 13de-eeuwse Legenda Aurea. Dit was een heel invloedrijke tekst.

Zie ook De Bekering van de gezegende Maria Magdalena.

De devotie tot Maria Magdalena was ook belangrijk voor de Orde van de Dominicanen, die werd gesticht in de 13de eeuw. Lees Mary Magdalene - The Apostle of the Apostles and The Order of Preachers, door Guy Bedouelle, OP.

Ga ook eens naar de serie Beeldmeditaties over Maria Magdalena.

Maria Magdalena in de kunst

* Voor het gemak van degene die de verering van deze vrouw willen bestuderen hebben we een overzicht verzameld van schilderingen van de heilige, die op Internet te zien zijn: Maria Magdalena in de Europese kunst.

* Wat de kunst kan betekenen voor onze studie is te zien in Beeldmeditaties over Maria Magdalena. We sluiten ons aan bij de Christenen die vele eeuwen lang hebben gemediteerd over Maria Magdalena, en die in haar het beeld eerden van een waarlijk bevrijde vrouw, een leerling van Christus die kon doen wat de maatschappelijke gebruiken en de Kerkelijke wet niet toestonden. Aan de hand van oude schilderwerken en afbeeldingen mediteert Theresia Saers over mogelijke gevolgtrekkingen voor ons.
Een typisch voorbeeld van de Europese kunst in verband met Maria Magdalena is te zien in de kapitelen van de Basiliek van St. Andochius (12de eeuw).
Lees Romanesque capitals and the Bible.

Bibliographie over Maria Magdalena

Zie ook:

Frans
Engels
Noors
Duits

This website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

John Wijngaards Catholic Research

since 11 Jan 2014 . . .

John Wijngaards Catholic Research