OOK VROUWEN PRIESTER? JAZEKER!
header

Responsive image
BEGIN REDEN GENOEG TEGEN DE PAUS? DEBAT MENU
Nederlands/Vlaams Deutsch Francais English language Spanish language Portuguese language Catalan Chinese Czech Malayalam Finnish Igbo
Japanese Korean Romanian Malay language Norwegian Swedish Polish Swahili Chichewa Tagalog Urdu
------------------------------------------------------------------------------------
Ende Maria Magdalena . . . predicte hem Christum

Ende Maria Magdalena . . . predicte hem Christum

C.G.N. de Vooys, "De legende 'Van Sunte Maria Magdalena Bekeringhe' ", In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 24 (1905), pag. 16-44; also: C.G.N. de Vooys, Middelnederlandse Legenden en Exempelen. Bijdrage tot de kennis van de prozaliteratuur en het volksgeloof der Middeleeuwen, Den Haag/Groningen 1926; het Passionaal, mss L2 fol 240Rb - 245Va.

Nae ons Heren opvaert, dat was inden viertienden jaer nae ons Heren passie, doe die Joden sunte Steven gedodet hadden ende si die ander jongers verdreven hadden uut horen lande, soe ginghen si al die lande doer ende seyden twoert Gods daer. Tot dien tiden was mitten apostelen sunte Maximinus een van LXXII jongeren. Ende sunte Peter had dien Marien Magda-lenen bevolen.

In deser persecucie soe was [241Va] Martha, sunte Marien suster, ende Marcellen, hoer camerriere, ende sunte Tridonius, die blint geweest had van synre geboer-te, mer onse Heer maectenen siende, ende Maximinus ende vele ander kersten worden te gader vanden ongelovigen gheset in een scip sonder regiere ofte stuerman in die wilde zee om dat si alle ver-drencken solden. Mer myt Gods beleyde quamen si ten lesten aen Marcilien ende doe si daer nyemant en vonden die se herbergen wolde, soe woende si onder een portael dat voer des volcs van dien lande tempel stont.

Mer doe Maria Magdale-na sach dat volc ten tempel vergaderen dat si den afgoden solden offeren, soe stont si op myt bliden aensichte ende myt wiser onderscheidi-ger tongen ende pijndese hoer te bekeren vander afgoden oeffe-nynghe. Ende alle die lude verwonderde van hoere schoenheit ende zueter sprake. Des en was gheen wonder dat die mont die soe zueten cussen had ghegeven op ons Heren voete meer van Gods roke uutgeven solde.

Hier nae ghevielt dat die prince van dien lande quam mit sinen wive den afgoden te offeren om een kynt te ghecrigen, ende Maria Magdalena ontriet hem die offer-hande te doen ende predicte hem Christum. Hier nae doe een tijt leden was, soe openbaerde Maria Magdalena der vrou [24-1Vb] wen inden visioen ende seide:

"Waer om laetstu die heiligen ons Heren vergaen van honger ende van colden als du van soe vele goets overvloyes?"

Ende si dreyghede se zeer ten waer dat si horen man riede dat hi der heiliger armoede ver-lichte. Mer si ontsach hoer dit visioen horen man te segghen, ende des anderen nachtes soe openbaerde si hoer ende seide dit selve, mer noch verroekeloesde sijt horen man te seggen. Mer ten derden soe openbaerde si hem beiden in die diepe nachte zeer toernich ende gram mit enen bernenden aen-sichte, al had alt huys gebrant , ende seyde:

"O tyran, slaep-stu, een lit des duvels, mytter slangen dinen wive die di nyet en wolde segg-hen dit visioen noch mynre woerde? Rustes du, o viant des cruces Christi, die bist vervult mit menigerhande spisen ende lates Gods heiligen van honger verderven? Du ligges inden palaze ghecleet ende ghedect myt lakenen ende myt clederen van ziden, ende du sietste die heiligen sonder herbergen ende laetse alsoe sijn. Quade mensche, du en suls alsoe nyet ontgaen ende ten sal di nyet bliven onghewroken dattu aldus lange ghebert heves dit guet te doen."

Si sprac aldus ende ghinc en wech. Doe die vrouwe ontspranc soe versuch-tense ende bevede ende si seide horen man die om die selve sake suchte:

"Here, saech di yet den drome dien ic sach?"

Ende hi seide:

"Ic hebt [242Ra] ghesien ende ic verwonder ende ont-fruchte alte zeer. Mer wat sullen wi daer om doen?"

Ende het wijf seide hem:

"Het is beter dat wi doen dat si wil, dan hoer god dien si predict op ons gram worde."

Ende daer om namen si se te herbergen ende gaven oen hoer noetdorfte.

# Op enen dach doe Maria Magdalena predicte, soe seide die voerseide prince:

"Waenstu dattu soldes mogen bescher-men dat gelove dattu predikes?"

Si seide:

"Des binic bereit alsoe du dagelics sies in myraculen die ic doe. Ende oec mach ic di vast maken mit sunte Peters predicacie, ons meysters die te Romen sit."

Ende die prince seide hoer myt synre vrouwen:

"Sieh, wi sullen al doen datu segste, ist dattu ons verwerves een kijnt van dinen god dien du predikes."

Maria seide: "Daer om en salt nyet bliven."

Doe bat Maria onsen Here dat hi hem een kijnt geven wolde. Ende onse Heer hoerde hoer bedinghe ende die vrouwe ontfienc. Doe wolde hoer man trecken tot sunte Peter wert om dat hi proeven wolde oft waer was dat Maria van Christo predicte.

Inleiding Beeld Meditaties Bibliografie Evangelie-teksten ‘Een Albasten Kruik’ Terug naar ‘home’ pagina

This website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

John Wijngaards Catholic Research

since 11 Jan 2014 . . .

John Wijngaards Catholic Research