De devotie tot Maria als Priester is een ‘latente’ traditie, die impliceert dat vrouwen gewijd kunnen worden.

De devotie tot Maria als Priester is een ‘latente’ traditie, die impliceert dat vrouwen gewijd kunnen worden.

De impliciete Traditie

Door de eeuwen heen hebben de gelovigen devotie gehad tot Maria als priester. Zij stelden, met hun ‘Katholiek besef’, intuïtief vast dat Maria meer dan wie ook deelde in het priesterschap van Christus. Hun devotie hield impliciet de sterke maar gewoonlijk onuitgesproken overtuiging in dat Maria, hoewel een vrouw, gemakkelijk priester gewijd had kunnen worden, even goed als om het even welke man. Soms werd deze overtuiging ook uitdrukkelijk vermeld.

De Kerk heeft altijd geloofd dat haar echte Traditie niet geheel ligt uitgedrukt in verklaringen of praktijken alleen. De Traditie omvat óók “het evangelie dat de Heer niet heeft geschreven, maar mondeling onderricht en geplant in het hart van de mens, en waarvan later gedeelten door de evangelisten op schrift werden gesteld, terwijl veel eenvoudigweg is toevertrouwd aan het hart van de gelovigen” (Joseph Ratzinger, ‘On the Interpretation of the Tridentine Decree on Tradition’, in Revelation and Tradition, by K. Rahner and J. Ratzinger, Burns & Oates, London 1966, pag. 50-68.) Deze Traditie staat bekend als ‘het Evangelie in het hart’.

Ik stel dat de Katholieken de eeuwen door diep in hun hart en tot in het merg van hun botten geweten hebben dat vrouwen in Gods ogen gelijkwaardig zijn en dat er geen fundamenteel bezwaar kan zijn tegen de priesterwijding van vrouwen. Deze innerlijke overtuiging was de ‘sensus fidelium’, het christelijk geloofsbesef, de geest van de Kerk: Ecclesiae Catholicae sensus, ook wel genoemd consensus Ecclesiae, waarbij men niet dient te vergeten dat in deze uitdrukkingen ‘de Kerk’ staat voor de hele gemeenschap van gelovigen. .

Lees hoe Henry Cardinal Newman en Fr. Yves Congar deze ‘latente’ traditie hebben beschreven.

Wanneer wij de geschiedenis van de Kerk bestuderen — onze geschiedenis als gelovige gemeenschap van Christus —, ontdekken we onder de culturele oppositie tegen vrouwelijke priesters een voortdurend besef dat inging tegen de officieel gevestigde sociale en culturele ideeën. Eén manier waarop deze ‘sensus fidelium’ haar overtuiging tot uitdrukking bracht is door de eeuwenoude aanvaarding van Maria als de meest eminente priester.

Voor een snel overzicht van de voornaamste hoofdstukken in deze afdeling:
Home Page? 1. Maria – waarom priester? 2. Maria als offerpriester 3. Maria, toonbeeld voor de priesters 4. Maria en de Heilige Wijdingen 5. Theologen en schrijvers 6. Galerij van afbeeldingen
Overzicht van alle documenten in deze afdelingOverzicht van alle documenten in deze afdeling

De devotie tot Maria als Priester

De devotie tot Maria als priester valt op veel manieren te documenteren:

 1. Zij was allereerst gelegen in het vaste geloof dat Maria inderdaad priester was.
  De Traditie wijst op vier belangrijke redenen: Maria behoorde tot een priesterlijke familie, Maria oefende priesterlijke functies uit, Maria gaf ons de Eucharistie en Maria verleent vergeving van zonden.
 2. De Traditie benadrukte vooral de rol van Maria als offerpriester.
  Maria’ s rol als offerpriester is in het bijzonder te zien, wanneer zij Jezus in de Tempel aan God opdraagt en bij zijn kruisiging op Calvarië.
 3. De devotie tot Maria als priester bloeide vooral onder gewijde ambtsdragers.
  Men zag een speciale relatie tot priesters, niet in het minst in de Eucharistie.
 4. De devotie tot Maria als priester heeft in de geschiedenis van de Kerk altijd bestaan.
  Lees: het getuigenis van theologen en geestelijke schrijvers, met verwijzingen naar uitgebreide citaten.
 5. De devotie tot Maria als priester vond ook uitdrukking in de religieuze kunst.
  Bezoek onze galerij van afbeeldingen van Maria als priester.

Maria en de heilige wijdingen

De oude schrijvers waren zich zeer wel bewust van het feit dat volgens de culturele en theologische inzichten van de tijd vrouwen niet tot priester gewijd konden worden. Hoe verhield zich dat tot Maria?

Zij bieden als oplossing dat, hoewel Maria het wijdingssacrament niet heeft ontvangen zoals priesters het vandaag de dag ontvangen, Maria toch het priesterschap gelijkelijk en op eminente wijze bezat. In het bijzonder stellen zij het volgende vast:

 • Maria werd tot priester gewijd door een innerlijke zalving, te onderscheiden van de uitwendige zalving die hedendaagse priesters ontvangen bij hun wijding. De Heilige Geest zelf heeft Maria tot priester gewijd.
 • Anderen zeggen dat het Christus was die Maria heeft gezalfd en tot priester gemaakt. Hij heeft haar op geestelijke wijze gezonden en zijn eigen waardigheid op haar overgebracht.
 • Maria deelde in Jezus’ eigen priesterlijke aard.
 • Hoewel Maria niet sacramenteel gewijd is, bezat zij niettemin het wezen van het priesterschap in de hoogste graad. De hoogheid van het priesterschap was in haar.
 • In Maria werd het bezwaar van haar sekse overwonnen.

Lees: Maria en de heilige wijdingen voor meer bijzonderheden.

Lees ook het uitstekende artikel door Dr. Tina Beattie, Maria, de maagdelijke priester?

Conclusie:

De devotie tot Maria als priester toont ons een latente traditie volgens welke er geen geldige reden is om vrouwen uit te sluiten van wijding, enkel en alleen vanwege hun vrouwzijn.

Lees ook:
“Zijn Maria en Elisabet ook onder de pastores?”, door Petronella Maria Elizabeth Hogervorst-van Kampen, Juli 1997

Overzicht van dokumenten aangaande de devotie tot Maria Priester
Home Page?

Traditie

Maria – waarom priester? Theologen en schrijvers Gallerij met beelden Maria en wijding Maria als priester die offert Maria, model voor priesters
Steun ons werk!


This website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

John Wijngaards Catholic Research

since 11 Jan 2014 . . .

John Wijngaards Catholic Research