OOK VROUWEN PRIESTER? JAZEKER!
header

Responsive image
BEGIN REDEN GENOEG TEGEN DE PAUS? DEBAT MENU
Nederlands/Vlaams Deutsch Francais English language Spanish language Portuguese language Catalan Chinese Czech Malayalam Finnish Igbo
Japanese Korean Romanian Malay language Norwegian Swedish Polish Swahili Chichewa Tagalog Urdu
------------------------------------------------------------------------------------
Wie Mag Toeven Binnen Uw Tent?

WIEROOKGEUR & VROUWENTRANEN

Geroepen Jaargang 22 nr.2/juni 2007

Door Leo Le Large

Gods Geest wordt over de wijdeling afgesmeekt. "Heilige Geest, die door de geboorte van Jezus Christus het vrouwelijk geslacht hebt geheiligd, ontferm u over Maria-lrene opdat zij in welzijn en gezondheid een vlekkeloos diakenschap mag uitoefenen."

Na twee handopleggingen, drie kruistekens op het voorhoofd en een dubbel uitgesproken wijdingsgebed, om zekerte zijn van de geldigheid, leidt Joannes de nieuwe diaken bij haar sluier door de deur van de afscheiding het Heilige der Heilige binnen.

Ruim dertig minuten wachten de gelovi- gen in eerbiedig zwijgen, terwijl de sono- re stemmen van het mannenkoor mysterieuze teksten langs de gewelven laten galmen. Dan is het geheime misritueel voltrokken en openen zich opnieuw deu- ren en met een lepeltje ontvangt men het in de wijn gebrokkelde brood. De pasgewijde Maria-lrene doet daar niet aan mee. Ook in de zesde eeuw is er onderscheid...

EEN OUD WIJDINGSRITUEEL

Wanneer de wierook optrekt en de gouden wand verbleekt, zien we dat wegtuige zijn van een rollenspel op de jaarvergadering van het GOP, 11 april j.l.

Spelleider is Hans Wijngaards, een oud Mill-Hill'er met een indrukwekkende kerkelijke CV. In de loop der jaren is hij steeds meer in conflict geraakt met de autoriteiten in Rome, zowel op theologisch gebied als wat betreft de praktijk van het ambt. Dit alles leidde in 1998 tot zijn ontslag uit de priesterlijke bediening, omdat hij met zijn geweten in strijd kwam, toen paus Johannes-Paulus II de uitspraak deed dat vrouwen nooit priester gewijd zouden kunnen worden en dat daarmee de zaak gesloten was. Sindsdien is Wijngaards al zijn krachten gaan inzetten voor het recht van vrouwen om ook gewijd te kunnen worden.

Het rollenspel is gebaseerd op een oud wijdingsritueel, opgetekend in geschriften van rond de zesde eeuw. Verder zijn er wijdingsteksten bekend van het Mont Athos-klooster en van het Sina'i-klooster, die overgeschreven zijn en teruggaan naar de vierde eeuw Andere teksten zijn afkomstig uit de Vaticaanse bibliotheek. Kardinaal Bavarini stelde ze beschikbaar.

We waren in de ban van het rollenspel en van de uitleg die Wijngaards daarbij gaf. Zo vernamen we dat vrouwen in de rituelen van die tijd een andere plaats hadden dan de mannen. En ook dat de communie niet door vrouwelijke diakens werd uitgedeeld; ze mochten daarentegen wel de communie brengen aan dezieken. Verschillen tussen mannen en vrouwen speelden daarin een rol.

Het was de vrouwelijke diaken niet toegestaan om tijdens de eucharistie naast de bisschop of de priester te staan. ledere mogelijke verdenking diende vermeden te worden wanneer zij samen een half uur achter de gesloten deuren waren. Ook knielden de mannelijke diakens, maar de vrouwelijke diakens bogen slechts het hoofd om te voorkomen dat haar been onder het gewaad zou uit- komen. Het is niet duidelijk of det vrouwelijke diakens ongehuwd en maagd dienden te zijn. Wel is bekend dat de menstruatie een moeilijk punt betekende.

HET MISVERSTAND

In de oude kerk werden de catechumenen gedoopt wanneer ze voldoende in de christelijke leer waren onderwezen. Dit was een van de specifieke taken van de vrouwelijke diakens. Ook was de doopplechtigheid in die tijd een wezenlijk ander ritueel dan vandaag. Is er nu een symbolische reiniging door water over het hoofd te laten vloeien, in die tijd werd men totaal ondergedompeld. Mannelijke diakens stonden de ontklede dopelingen terzijde en zalfden ze van top tot teen met heilige olie. Het is duidelijk dat bij vrouwelijke dopelingen vrouwelijke diakens dit ritueel uitvoerden. Toen het doopritueel in de loop der eeuwen vereenvoudigd werd, nam kennelijk de noodzaak van vrouwelijke diakens op dit punt af.

Tien jaar lang heeft een kerkelijke commissie in Rome vergaderd en zich beziggehouden met de zaak van de vrouwelijke diakens. Drie jaar geleden kwam men tot de conclusie: het is niet duidelijk of er wel vrouwelijke diakens gewijd zijn in het verleden. Hier begint het misverstand.

Tot het jaar 1000 zijn in de Oosterse Kerk, toen nog verbonden met de kerk van Rome, volgens Hans Wijngaards tienduizenden vrouwen tot diaken gewijd. Onder verschillende andere bewijzen valt ook de vondst van een dertigtal grafzerken met inscriptie. Uit de zesde eeuw bijvoorbeeld: "Hier ligt begraven diaken Maria", en uit de vierde eeuw een graf van diaken Eugenia. Daarnaast zijn er de wijdingsteksten. Rituelen door bisschoppen gebruikt bij de wijdingen van diakens, mannen zowel als vrouwen. Zoals bekend kan iedereen de teksten zelf nalezen. Clemens van Alexandrië, Gregorius van Nyssa, Johannes Chrysostomos en anderen hebben die geschreven. In het vorige nummer van Geroepen is al het probleem gesignaleerd of het hier nu ging om een echte sacramentele wijding of niet. Volgens de officiële uitspraken van Rome hebben de wijdingen plaats gevonden in een tijd dat de definitie van het sacramentele nog niet duidelijk was omschreven. Het staat wel onomstotelijk vast, dat voor mannen zowel als voor vrouwen dezelfde wijdingsteksten en in het algemeen dezelfde ceremonies werden gebruikt. Het standpunt van het Vaticaan blijft dat de kerk nooit vrouwen heeft gewijd en dat wordt tot op de dag van vandaag stevig beklemtoond. De alom aanvaarde stelling dat 'uit de feitelijk­heid de mogelijkheid volgt', brengt de kerk in een groter probleem dan alleen het erkennen van de vrouwelijke diaken. Dat geeft consequenties op het gebied van het celibaat, de huwelijksmoraal en de plaats van de vrouw in de kerk in het algemeen.

ANGST VOOR VROUWEN

Hans Wijngaards noemt de houding van de officiële kerk tegenover vrouwen machtsmisbruik. Hij zette zich na zijn ambtsverlating met hart en ziel in voor de rechten van de vrouw. Zijn website www.womenpriests.org staat bol van de teksten over vrouwen. Om te beginnen vermeldt hij namen van vrouwen die diaken en zelfs priester willen worden. Hij laat fotoseries zien met de reconstructie van de diakenwijding van vrouwen. Ergerlijk zijn de teksten, die Hans aanhaalt, waardoor vrouwen in de loop van de geschiedenis via kerkelijke wetgeving, decreten en voorschriften werden teruggedrongen van welke kerkelijke bediening ook. Het duizelt je wanneer je deze teksten op een rij ziet staan. Wat een onrecht tegenover vrouwen! Wijngaards vertelt dat hij als neomist op de tafel met geschenken zijn kelk had neergezet. Waarschijnlijk, zoals bij velen, ook door zijn ouders aan hem geschonken. Zijn moeder wilde het gewijde vaat­werk oppakken, maar een parochiegeestelijke die dat ziet riep uit: 'dit mag niet. Ongewijde handen aan een kelk zijn absoluut verboden.' Het wordt niet vermeld, maar de gedachte erbij is: en zeker handen van vrouwen.

Angst voor vrouwen lijkt de kerk in de greep te hebben. Hans Wijngaards is een vechter, die dat allemaal aan de kaak stelt.

(Het standaardwerk van Hans Wijngaards, "Vrouwen tot diaken gewijd", is uitgebreid besproken in het vorige nummer van 'Geroepen').

Klik hier als U onze campagne voor de wijding van vrouwen aktief wilt steunen..

historische overzichten


This website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

John Wijngaards Catholic Research

since 11 Jan 2014 . . .

John Wijngaards Catholic Research