OOK VROUWEN PRIESTER? JAZEKER!
header

Responsive image
BEGIN REDEN GENOEG TEGEN DE PAUS? DEBAT MENU
Nederlands/Vlaams Deutsch Francais English language Spanish language Portuguese language Catalan Chinese Czech Malayalam Finnish Igbo
Japanese Korean Romanian Malay language Norwegian Swedish Polish Swahili Chichewa Tagalog Urdu
------------------------------------------------------------------------------------

De Dienst der Vrouw de Kerk

Een Onderzoek naar de Plaats der Vrouw in een Presbyteriale Kerkorde

door Dr. Gerh. Huls. Dissertatie Utrecht 1951.
Promotor: Dr. S. Berkelbach van der Prenkel (Prof. Kerrecht)

publ. H.Veenman & Zonen, Wageningen, 1951

Inhoudsopgave

Inleiding Blz.1

DEEL I

Hoofdstuk I De Positie der Vrouw in de Voor-Christelijke Tijd 3
1. De vrouw in het Oude Testament 3
  De schepping / De val en de vloek / Huwelijk / Polygamie / Echtbreuk en echtscheiding / Openbare leven en cultus  
2. De Romeinse vrouw 8
  Huwelijk / Verval / Stoa e.d. / Cultus  
3. De vrouw in de Grieks-hellenistische cultuurwereld 11
  Opvoeding en huwelijk / Opinies over de vrouw / Hetaeren / Religie en cultus
4. De vrouw in liet Jodendom 16
  Onderricht / Huwelijk / Polygamie en echtscheiding / Beoordeling der vrouw / Godsdienst  
     
     
Hoofdstuk II De Vrouw in het Nieuwe Testament 21
1. De vrouw in de Evangeliën 21
2. Jezus en de vrouw 22
Gelijkwaardigheid van man en vrouw / Jezus' omgang met vrouwen /Huwelijk
3. De vrouw in de Handelingen 25
In de gemeente / Profetessen / Prisca
4. De vrouw in de brieven van Paulus 27
A. De dienst der vrouw in de practijk 27
  Medewerksters /l Cor 11:5 /Gal 3:28  
  B. Begrenzingen? 31
  l Cor7 / Eph5:22-23 en Col 3:18v / l Cor 11:2-16 / l Cor 14:34-35 /l Tim 2:8-15  
  C. Erkende gemeentediensten der vrouw  
  Rom 16:1 4/ l Tim 3:11 / Tit 2:3-5 / l Tim 5:9.10  
5 De vrouw in de katholieke brieven en de Openbaring van Johannes 55
  l Petr 3:1-7 / 2 Joh 5:6 / Openb 2:20-24  

Hoofdstuk III De Vrouw in de Oude Kerk 57
1. Inleiding 57
2. De vrouw in de zending en in de gemeente 59
Zending / Profetessen / Leraressen / Sacramentsbediening
3. Diaconessen en weduwen 62
A. Het Oosten 62
. Klein-Azië / Syrië / Egypte / De kerkelijke wetgeving / De keizerlijke wetgeving / Andere mededelingen / Monophysieten / Nestorianen
B. Het Westen 72
  Rome / Noord-Afrika / Concilies en Synoden / Andere mededelingen  
4 De vrouw buiten de katholieke kerk 76
5. Het verdwijnen van de diensten der vrouw 77
  Terugdringen der vrouw / Denigrerend oordeel over de vrouw / Samenvatting  

Hoofdstuk IV De Vrouw na de Reformatie 84
1. Inleiding 84
2. Luther 85
3. Zwingli 88
4. Calvijn 88
5. De dienst der vrouw in de Gereformeerde Kerken 89
. Wezel / Middelburg / Amsterdam / Den Hoorn / Waardering der vrouw / Buitenland
6. De dienst der vrouw buiten de Gereformeerde Kerken 94

Hoofdstuk V De Tegenwoordige Kerkelijke Positie der Vrouw 96
1. De diaconessen 96
  Fliedner / Kerkelijke positie  
2. De Ned. Herv. Kerk 98
  Gemeente-diacones / Vrouwenkiesrecht / Godsdienstonderwijzeres / Vrouwelijke theologen / Huidige kerkelijke positie der vrouw  
3. Andere Kerken in Nederland 103
4. De kerken in het buitenland 105
Duitsland / Frankrijk / Engeland / Schotland / Scandinavische landen / Zwitserland / Hongarije / Buiten Europa
5. De vrouw in de secten en buitenkerklijke stromingen 110

DEEL II


Hoofdstuk I De Diensten in het Niewe Testament 111
1. Inleiding 111
2. Het „dienen” in het Niewe Testament 111
Woordgebruik / Diakonia als opdracht / De verschillende nieuwtestamentische geschriften / Verschuivingen buiten het N.T.
3. Het charisma 118
Soorten van dienstn / Theorie van Harnack / Kerk als lchaam van Christus / Ieder heeft en charisna / Gelijkwaardigheid der diensten / Charisma en exousia / Openlijke erkenning cvan sommige charismata / Charisma en „ambt” / Verkiezing / Handoplegging / Natuurlijke begaafdheden / Grenzen van het charisma / Accentsverschillen / Aberrraties buiten het Niewe Testament
4. Het beroep op de Heilige Schrift 128

Hoofdstuk II Het „Ambt” in der Reformatie 131
1. Calvijn 131
Kerkorde / Ambten /Beïvloeding door anderen / „Waardigheid” van het ambt / Verkiezing / Beoordeling van Calvijn
2. De Kerk 142
Zichtbaarheid en onzichbaarheid
3. Het „algemene” en het „bijzondere” ambt 144
. Theorie en practijk / Niet voldoende veelvormigheid / Verhouding van „algemeen” en „bijzonder” ambt / Charisma en exousia
4. Het woord „ambt” 149
  Woordebruik / Liever: dienst  
5. Het aantal „ambten” 151
3 ambten / 4 en meer ambten / 2 ambten / 1 ambt / Een veelheid noodzakelijk
6. „Ambt’ als regering 154
  Profeten en doctores / Diakenen / K.O. der Ned. Herv. Kerk  
7. De verkiezing 157
  Van de predikant / Van ouderlingen en diakenen / Verkiezing als erkenning van een charisma  
8. Hulpdiensten en bedieningen 160
  Hiërarchische tendens / Bedieningen / Motiveringen  

Hoofdstuk III De dienst der vrouw 165
1. De moderne vrouwenbeweging 165
Motieven / Organisaties en werkkring / Houding der Kerk 111
2. Charisma en dienst 168
Ontdekking van charismata / Indienststelling hiervan / Charismata der vrouw
3. Beperkingen? 173
Bijbelse motieven / l Cor 14:34vv / 1 Tim 2:11vv / Conclusies / De „regering” / Psychologische aspecten / Physiologische aspecten / Practische aspecten / Oecumenische aspecten
Summary 185
Zusammenfassung   187
Literatuuropgave   190
Lijst van afkortingen   199

This website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

John Wijngaards Catholic Research

since 11 Jan 2014 . . .

John Wijngaards Catholic Research