OOK VROUWEN PRIESTER? JAZEKER!
header

Responsive image
BEGIN REDEN GENOEG TEGEN DE PAUS? DEBAT MENU
Nederlands/Vlaams Deutsch Francais English language Spanish language Portuguese language Catalan Chinese Czech Malayalam Finnish Igbo
Japanese Korean Romanian Malay language Norwegian Swedish Polish Swahili Chichewa Tagalog Urdu
------------------------------------------------------------------------------------
Jezus’ beperkingen

Jezus’ beperkingen

Regels voor de correcte interpretatie van de H. Schrift
* De ‘letterlijke’ betekenis
* Literaire vormen
* Het beoogde doel
*Rationaliseringen

Jezus Christus’ visie heeft een wezenlijke invloed gehad op de vorming van de godsdienstige overtuiging van momenteel reeds een kwart van de mensheid. Wat hij gedaan heeft als mens geworden Zoon van God heeft blijvende gevolgen voor alle mensen.Ik moet echter beginnen met te wijzen op een vaak voorkomende misvatting. Sommige mensen hebben een zeer naïef idee van het geheim van de Menswording. Als Jezus Gods Zoon was, denken ze, dan wist hij vanaf het allereerste begin alles wat er te weten valt. Dus moet hij in het evangelie een gedetailleerd allesomvattend plan voor alle tijden neergelegd hebben. Alles wat ons te doen staat is dus: de evangeliën aandachtig te lezen en te volbrengen wat Jezus ons opdraagt te doen. Zo is het echter niet met de Menswording gegaan. Toen ‘het Woord vlees werd’ (Johannes 1,14), ontvingen we een hogepriester die in alles aan ons gelijk was, afgezien dan van de zonde (Hebreeën 4,15). Let wel: in alles. Dit betekent: hij dacht en sprak in een menselijke taal. Hij moest, net als wij, nieuwe dingen leren en ontdekken. Hij deelde de kennis en de onwetendheid van zijn tijdgenoten. Slechts op deze wijze werd hij echt net zoals wij. De evangeliën bevestigen dit. Jezus was geen wandelende goddelijke encyclopedie. Met de jaren werd hij verstandiger en sympathieker (Lucas 2,52). Jezus kon zich verbazen als er iets gebeurde dat hij niet verwacht had (Matteüs 8,10; Marcus 6,6). De evangelieverhalen laten zien dat hij reageerde op gebeurtenissen en mensen op het ogenblik dat hij daarmee geconfronteerd werd. Jezus was zeer angstig toen hij besefte dat zijn tegenstanders van plan waren hem te doden (Matteüs 16,21 - 17,8). Hij kwam hierdoor tot een vollediger begrip van zijn zending.Jezus’ visie van de wereld als ‘het koninkrijk van zijn Vader’ bevatte de kiemen van een ingrijpende revolutionaire verandering. Maar het is niet juist om te zeggen dat hij alle verwikkelingen of toekomstige ontwikkelingen daarvan voorzag. Dit was onverenigbaar met Jezus’ menselijke beperkingen.Bovendien was het niet nodig dat hij wist of nauwkeurig omschreef wat er moest komen. Als een goed leraar die anderen leert zelf creatief te denken, liet hij de uitwerking van zijn visie aan toekomstige generaties over. Dit betekent dat we niet moeten verwachten in de evangeliën een duidelijke uiteenzetting aan te treffen over de sociale principes die nu deel uitmaken van ons christelijk erfgoed. Zoals: democratie, de afschaffing van slavernij, vrijheid van meningsuiting, rassengelijkheid, zelfbeschikkingsrecht van de volkeren, de emancipatie van de vrouw, en een rechtvaardige verdeling van de bestaansmogelijkheden van de wereld enzovoort.

Niets menselijks was hem vreemd

Jezus had een veel radicalere rol in de geschiedenis te vervullen dan het nauwkeurig omschrijven van een toekomstige maatschappij of een toekomstige kerk. Door ‘God met ons’ (Matteüs 1,23) te zijn bracht hij in zijn persoon alleen al het begin van een nieuwe realiteit. De aanwezigheid van God werd immers niet voorgesteld onder het beeld van een machtig, rijk, politiek leider.

Jezus stierf de dood die de Romeinen hadden vastgesteld voor opstandige slaven. Daarom zegt Paulus (Filippenzen 2,7-8):

Hij heeft zichzelf ontledigd en de gestalte van een slaaf aangenomen. Hij is aan de mensen gelijk geworden. En als mens verschenen heeft Hij zich vernederd, Hij werd gehoorzaam tot de dood,de dood aan een kruis.

Het ogenblik van Jezus’ beslissende overgave aan de liefde van zijn vader was ook het ogenblik van zijn meest volledige identificatie met de mens in zijn verworpenheid en lijden. Want God bemint de mens en kan zich zijn lijden invoelen. Dit is ongetwijfeld de betekenis van zijn uitroep:

‘Ikzelf moet van de aarde omhooggeheven wordenen zo haal Ik allen naar Mij toe’. Johannes 12,32

Jezus, de Galilese plattelander, de klusjesman, de prediker op blote voeten, stierf op het kruis als het uitvaagsel van de aarde. In zijn uur van doodsangst daalde hij af in de diepte van menselijke eenzaamheid en verworpenheid, en werd hij één met slaven, verliezers en verdrukten. Maar hij herrees weer in alle heerlijkheid, en in zijn opstanding voerde hij alle mensen met zich mee.

Door de doop in zijn dood zijn wij met Hem begraven, opdat ook wij, zoals Christus door de macht van zijn Vader uit de doden is opgewekt, een nieuw leven zouden gaan leiden.(Romeinen 6,4)

Merk op dat niemand uitgesloten wordt, ongeacht ras, klasse, sekse of sociale status. Christus, de voorvechter van de underdog, bevrijdde ook de vrouwen door hen net zoals de manen te laten delen in zijn algemeen priesterschap. Wanneer men vrouwen de vruchten van de bevrijding die Christus hen gewonnen heeft, ontzegt door te verwijzen naar het feit dat hij geen vrouwen opnam in zijn college van apostelen, is dat een zeer ernstige fout.

John Wijngaards

Vertaling: Theo van Schaick fic

Klik hier als U onze campagne voor de wijding van vrouwen aktief wilt steunen..

historische overzichten

Vermeld a.u.b. dat dit document ontleend is aan www.womenpriests.org!


This website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

John Wijngaards Catholic Research

since 11 Jan 2014 . . .

John Wijngaards Catholic Research