OOK VROUWEN PRIESTER? JAZEKER!
header

Responsive image
BEGIN REDEN GENOEG TEGEN DE PAUS? DEBAT MENU
Nederlands/Vlaams Deutsch Francais English language Spanish language Portuguese language Catalan Chinese Czech Malayalam Finnish Igbo
Japanese Korean Romanian Malay language Norwegian Swedish Polish Swahili Chichewa Tagalog Urdu
------------------------------------------------------------------------------------
Een onveranderlijke norm?

Een onveranderlijke norm?

Uit INTER INSIGNIORES:

(Het cursief in de tekst is van John Wijngaards)

Arms of John Paul II

9. Christus Jezus heeft onder de twaalf geen vrouw opgenomen. Wanneer Hij zo deed, gebeurde dit niet, omdat Hij zich aanpaste aan de gewoonten van zijn tijd, want zijn omgang met vrouwen onderscheidde zich opvallend van die van zijn medeburgers en Hij nam bewust en moedig afstand van hun wijze van handelen.

12. Dit alles - dat moet men toegeven - is evenwel niet in die mate duidelijk, dat het ieder onmiddellijk aanspreekt, wat echter niet te verwonderen is, daar de vragen die Gods woord oproepen verder gaan dan de antwoorden reiken; want om de uiteindelijke zin zowel van Jezus' zending als van de schrift te begrijpen, volstaat niet een louter historische verklaring van de teksten uit te werken. Men moet hier toch feitelijk als het ware een aaneengesloten reeks feiten erkennen die in dezelfde richting neigen en nog meer verwondering wekken, dat Jezus de apostolische (10) opdracht niet aan vrouwen heeft toevertrouwd…

13. Deze gedragslijn van Christus ten opzichte van de vrouwen heeft de apostolische gemeenschap trouw onderhouden. Hoewel de heilige Maria een bijzondere plaats innam in de kleine kring die na de hemelvaart van de Heer in het cenakel bijeen was gekomen (vgl. Hand. 1, 14), werd zij toch niet in het college van de twaalf apostelen opgenomen, toen het over de verkiezing ging waarvan de aanwijzing van Mattias de uitslag was; want er waren twee leerlingen voorgesteld waarvan de evangeliën zelfs de namen niet noemen.

18. Zij beweren vooral, dat Jezus en de apostelen zo hebben gehandeld, omdat zij onvermijdelijk de gebruiken van hun tijd en milieu in acht namen, en er geen andere reden was, waarom Christus aan geen vrouwen, noch aan zijn eigen moeder, het ambt toevertrouwde tenzij dat de omstandigheden van zijn tijd niet toelieten anders te handelen. Niemand echter heef t bewezen, en het kan ook inderdaad niet worden bewezen, dat deze handelwijze alleen uit sociale redenen en de eigenaardigheden van menselijke cultuur voortkwam. Toen wij hierboven de evangeliën onderzochten, hebben wij, integendeel, immers gezien, dat Jezus zich ver van de opvattingen van zijn tijdgenoten distantieerde door de verschillen waardoor vrouwen van mannen werden onderscheiden weg te nemen. Men kan dus niet beweren, dat Jezus slechts een reden van opportuniteit had, toen Hij geen vrouwen in het apostolisch college opnam….

Voor de volledige tekst, zie: INTER INSIGNIORES.

Uit het Commentaar van de Heilige Congregatie voor de geloofsleer aangaande de Verklaring Inter Insigniores:

Sacred Congregation for Doctrine

40. Het blijkt dus, dat in het licht van de traditie de wezenlijke reden die de kerk ertoe heeft gebracht om alleen mannen tot het wijdingssacrament en de strikt priesterlijke bediening te roepen haar bedoeling is om trouw te blijven aan het soort gewijde bediening zoals deze door de Heer Jezus Christus is gewild en zorgvuldig is gehandhaafd door de apostelen. Het is daarom niet verwonderlijk, dat in het geschil een zorgvuldig onderzoek heeft plaats gehad naar de feiten en de teksten van het Nieuwe Testament, waarin de traditie een normatief voorbeeld heeft gezien.

41. Dit brengt ons op een fundamenteel gezichtspunt: men moet niet verwachten, dat het Nieuwe Testament op zichzelf op een duidelijke manier de kwestie van een eventuele toelating van vrouwen tot het priesterschap kan oplossen, evenmin als het ons op zich alle inzicht kan geven over bepaalde sacramenten en in het bijzonder over de structuur van het wijdingssacrament.

58. Herhaald moet worden, dat de teksten van het Nieuwe Testament, zelfs op zulke belangrijke punten als de sacramenten, niet altijd dat volle licht geven dat men erin zou wensen aan te treffen. Tenzij de waarde van de ongeschreven tradities wordt erkend, is het soms moeilijk in de schrift heel uitdrukkelijk aanwijzingen te vinden van de wil van Christus. Maar met het oog op de houding van Jezus en de praktijk van de apostelen die men in de evangeliën, de Handelingen en de brieven aantreft, heeft de kerk niet gemeend, dat zij gemachtigd is vrouwen tot de priesterwijding toe te laten.

Voor de volledige tekst, zie: Officieel Commentaar op INTER INSIGNIORES.

Klik hier als U onze campagne voor de wijding van vrouwen aktief wilt steunen..

historische overzichten

Vertaling van kommentaar fragmenten door Isaac Wüst


This website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

John Wijngaards Catholic Research

since 11 Jan 2014 . . .

John Wijngaards Catholic Research