OOK VROUWEN PRIESTER? JAZEKER!
header

Responsive image
BEGIN REDEN GENOEG TEGEN DE PAUS? DEBAT MENU
Nederlands/Vlaams Deutsch Francais English language Spanish language Portuguese language Catalan Chinese Czech Malayalam Finnish Igbo
Japanese Korean Romanian Malay language Norwegian Swedish Polish Swahili Chichewa Tagalog Urdu
------------------------------------------------------------------------------------
En Maria dan?

En Maria dan?

Uit INTER INSIGNIORES:

(Het cursief in de tekst is van John Wijngaards)

Arms of John Paul II

12. . . . Zelfs zijn moeder, zo nauw verbonden met het mysterie van haar Zoon, wier bijzondere taak in de evangeliën van Lucas en Johannes naar voren wordt gebracht, kreeg het apostelambt niet toegewezen. Dit bracht de vaders ertoe Maria als voorbeeld aan te halen voor Christus' wil in dezen: en dezelfde leer heeft in het begin van de dertiende eeuw paus Innocentius III nog eens bekrachtigd, toen hij schreef: Ofschoon de allerheiligste maagd Maria alle apostelen in waardigheid en verhevenheid overtrof, heeft de Heer de sleutels van het hemelrijk niet aan haar, maar aan hen toevertrouwd.(11)

Voetnoot 11 Paus Innocentius III, Epist. 11 december 1210 aan de bisschoppen van Palencia en Burgos, in Corpus luris, Decretal. lib. 5, tit. 38, De paenit. c. 10 Nova: uitg. A. Friedberg, t. 2, kol. 886-887; vgl. Glossa in Decretal. lib. 1, tit. 33, c. 12 Dilecta, Vo lurisdictioni. Vgl. hl. Thomas, Summ. theol., IIIa pars, quaest. 27, art. 5, ad 3um; Pseudo-Albertus Magnus, Mariale, quaest. 42: uitg. Borgnet 37, 81.

Voor de volledige tekst, zie: INTER INSIGNIORES.

Uit het Commentaar van de Heilige Congregatie voor de geloofsleer aangaande de Verklaring Inter Insigniores:

Sacred Congregation for Doctrine

49. . . . . Het is boven beschreven, hoe paus Innocentius III een getuigenis zag van de bedoelingen van Christus in het feit, dat Christus de macht niet meedeelde aan zijn moeder, ondanks haar eminente waardigheid, maar aan de apostelen.

50. Dit is een van de argumenten die door de traditie het meest worden genoemd: de vaders stellen Maria wat dit betreft als voorbeeld van de wil van Christus en wel vanaf de derde eeuw.(40) Het is een argument dat tot op vandaag bijzonder dierbaar is aan de christenen van het oosten. Niettemin wordt het met kracht verworpen door degenen die pleiten voor de wijding van vrouwen.

51. Maria's goddelijk moederschap, de wijze waarop zij verbonden was met het verlossend werk van haar Zoon, zeggen zij, plaatst haar op een totaal uitzonderlijke en unieke hoogte; en het zou zelfs niet fair zijn haar met de apostelen te vergelijken en te argumenteren vanuit het feit, dat haar onder hen geen plaats was toegekend.

52. In feite hebben deze overwegingen het voordeel, dat zij ons begrijpelijk maken, dat er binnen de kerk verschillende functies zijn: de gelijkheid van de christenen is in harmonie met de complementaire aard van hun opdrachten, en het sacramenteel ambt is niet de enige orde van grootheid, noch noodzakelijk de hoogste: het is een vorm van dienst aan het koninkrijk. De maagd Maria heeft geen behoefte aan een vermeerdering van haar 'waardigheid' welke haar eens werd toegekend door de auteurs van de speculaties over het priesterschap van Maria welke een afwijkende tendens vormde die weldra in diskrediet raakte.

Voetnoot 26 Chap. 15: uitg. R.H. Connolly, blz. 133 en 142.

Voetnoot 27 Lib. 3, c. 6, na. 1-2; c. 9, 3-4; ed. F.X. Funk, blz. 191, 201.

Voetnoot 28 Can. 24-28; - griekse tekst in F.X. Funk, Doctrina Duode,cim Apostolorum, Tübingen, 1887, blz. 7l; T. Schermann, Die allgemeine Kirchenordnung.... t. 1, Paderborn, 1914, blz. 31-33; - syrische tekst in Octateuque de Clément, Lib. 3, c. 19-20; latijnse tekst in het Verona ms., Bibl. capit. LV, uitg. E. Tidner, Didascaliae Apostolorum, Canonum Ecclesiasticorum, Traditionis Apostolicae Versiones Latinae, Berlin, 1965 (TU 75), blz. 11-113. De koptische, ethiopische en arabische versies van de Synodos zijn voornamelijk vertaald en uitgegeven door G. Horner, The Statutes of the Apostles or Canones Ecclesiastici, Oxford University Press, 1915 (= 1904).

Voetnoot 40 De documenten in de boven aangehaalde noten 26-28. Zie ook het zonderlinge Mariale, dat ten onrechte aan Albertus de Grote wordt toegeschreven, quaest. 42; uitg. Borgnet, t. 37, blz. 80-81.

Voor de volledige tekst, zie: Officieel Commentaar on INTER INSIGNIORES.

Klik hier als U onze campagne voor de wijding van vrouwen aktief wilt steunen..

historische overzichten

Vertaling van kommentaar fragmenten door Isaac Wüst


This website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

John Wijngaards Catholic Research

since 11 Jan 2014 . . .

John Wijngaards Catholic Research