OOK VROUWEN PRIESTER? JAZEKER!
header

Responsive image
BEGIN REDEN GENOEG TEGEN DE PAUS? DEBAT MENU
Nederlands/Vlaams Deutsch Francais English language Spanish language Portuguese language Catalan Chinese Czech Malayalam Finnish Igbo
Japanese Korean Romanian Malay language Norwegian Swedish Polish Swahili Chichewa Tagalog Urdu
------------------------------------------------------------------------------------
Vragen die veel gesteld worden

Vragen die veel gesteld worden
over het leergezag van de Katholieke Kerk
en de wijding van de vrouw

De vragen zijn niet gerangschikt naar logische rangorde, maar naar hun prioriteit in de ogen van onze bezoekers.

Sacred Congregation for Doctrine

Het gewone leergezag en de wijding van de vrouw

 1. Verkondigen de Romeinse autoriteiten dat de wijding van de vrouw met onfeilbare zekerheid voor onmogelijk is verklaard door ‘het gewone magisterium’?
  Ja, dat stellen zij, - maar zonder echte rechtvaardiging!!
 2. Wat wordt er verstaan onder het ‘gewone magisterium’?
  De eenparige leer van alle Katholieke bisschoppen samen met de Paus buiten een oecumenisch concilie.
 3. Welke vijf voorwaarden moeten zijn vervuld, voordat men kan zeggen dat het gewone magisterium iets met onfeilbare zekerheid leert?
  De bisschoppen moeten (a) een oordeel uitspreken (b) over een zaak van geloof of zeden, (c) via collegiale actie, (d) ten dienste van het geloof van de gehele Kerk, (e) en een definitieve leer vastleggen.

 4. Wat zeggen Katholieke theologen over deze uitspraken van de Romeinse autoriteiten?
  Er is bij deze uitspraken niet voldaan aan de voorwaarden die zijn bedongen door Vaticanum II.

 5. Wat is de betekenis van de ‘toegevoegde’ eed van trouw die wordt vereist van bisschoppen, theologen, parochiegeestelijken en anderen?
  a. De eed van trouw is opnieuw geformuleerd en wel zo dat zij ‘impliciet’ het verbod op de wijding van vrouwen inhoudt. (onder ‘de leer van het gewone magisterium’)
  b. Deze interpretatie blijkt duidelijk uit het Commentaar op Ad Tuendam Fidem van Kardinaal Ratzinger.

 6. Hebben kerkleiders wel eens geweigerd de eed van trouw af te leggen vanwege de uitsluiting van vrouwen uit de heilige wijdingen?
  Jazeker. Lees bijvoorbeeld het getuigenis van Fr. Eamonn McCarthy.

 7. Zijn bisschoppen, parochiegeestelijken, theologen enz. nog gehouden aan de ‘eed van trouw’ als ze beginnen te beseffen dat de argumenten tegen het wijden van vrouwen niet geldig zijn?
  Neen. In dat geval houdt de eed op geldig te zijn ‘ab intrinseco’ [van binnenuit] minstens waar het de wijding van vrouwen betreft.


  Eerdere vergissingen van het officiële leergezag.

  Sacred Congregation for Doctrine
 8. Hoeveel leerstellingen uit de officiële Kerkelijke leer heeft men in de loop van de tijd moeten wijzigen?
  De Katholieke Bisschop Raymond Lucker heeft er vijfenzestig geteld!

 9. Was de Inquisitie die zoveel onrecht heeft bedreven, ingesteld door het Kerkelijk leergezag?
  Ja!

 10. Hebben Pausen de vervolging van ‘heksen’ gesanctioneerd?
  Ja!

 11. Hebben sommige Pausen de slavernij verdedigd als door God gewild?
  Ja!

 12. Hebben sommige Pausen en Algemene Concilies beweerd dat niemand zalig kan worden buiten de gemeenschap met de Katholieke Kerk?
  Ja!

 13. Hebben sommige Pausen een Christelijke begrafenis geweigerd aan hen die rente ontvingen voor geld dat ze hadden geleend aan anderen?
  Ja!

 14. Heeft Paus Pius IX (1848 - 1878) de vrijheid van godsdienst, de gewetensvrijheid, het socialisme, de democratie en het bevrijden van slaven veroordeeld?
  Jazeker. Recentelijk is hij zalig verklaard door Paus Johannes Paulus II.

 15. Bewijzen deze dwalingen en fouten uit het verleden dat men geen rekening meer hoeft te houden met het leergezag?
  Neen. Maar het toont wel aan dat het leergezag in de Kerk voortdurend hervorming nodig heeft.


  Afwijkende meningen van theologen in de Kerk

  Sacred Congregation for Doctrine
 16. Hebben theologen deel aan ‘het leergezag’?
  In zoverre zij de Kerk helpen de waarheid te achterhalen, hebben zij zulks inderdaad.

 17. Hebben theologen een wezenlijke taak, verschillend van en aanvullend ten opzichte van die van de Paus en de bisschoppen?
  Inderdaad. Waar het de taak is van Paus en bisschoppen te getuigen van de geopenbaarde waarheden, moeten theologen doordringen in de diepere betekenis daarvan.

 18. Heeft het onderricht van theologen die een ‘canonieke zending’ ontvangen. hoger gezag.?
  Nee.

 19. Genieten de theologen ‘academische vrijheid’ in de Kerk?
  Wel volgens de wet, maar in de praktijk niet altijd.

 20. Wat zijn de grenzen van hun academische vrijheid?
  Die zijn bepaald door doel en omstandigheden van hun studie.

 21. Heeft een theoloog het recht af te wijken van het officiële onderricht?
  Jazeker, wanneer hij daar goede redenen voor heeft.

 22. Hebben theologen wel eens de plicht af te wijken van de officieel onderrichte leer?
  a. Hun integriteit kan het van hen vragen.
  b. Echte gehoorzaamheid aan het evangelie en de waarheid kan oppositie ten opzichte van het leergezag vereisen.

 23. Hoe weet men waar de grenzen liggen van gewettigde oppositie?
  Hier gaat het om voorwaarden van naastenliefde, evenwichtigheid, bescheidenheid en meer van dat soort zaken.

 24. Hoe zit het met Donum Veritatis, de Romeinse ‘Instructie over de Kerkelijke Roeping van de Theoloog’?
  Dit document maakt het magisterium van Paus en Curie tot de uiteindelijke norm van de waarheid.

 25. Kunnen er duidelijke richtlijnen worden gegeven voor het formuleren van een afwijkende mening?
  Nee, aangezien vele situaties uniek zijn.

 26. Kan de afwijkende mening van een theoloog worden gepubliceerd in de openbare media?
  Ja, dat kan. Soms laat de houding van de Romeinse autoriteiten geen andere mogelijkheid.

 27. Hoe komt het dat afwijkende meningen zoveel oppositie en frictie teweeg brengen in de Kerk?
  Omdat in de werkelijke wereld conflicten zo worden opgeblazen door allerlei menselijke factoren.


  Crisis veroorzaakt door het Romeinse leergezag in onze tijd
  Sacred Congregation for Doctrine
 28. Wie bedoelen we precies met het Romeinse leergezag?
  Dat omvat Paus Johannes Paulus II en sommige van zijn Vaticaanse Congregaties.

 29. Waarom kunnen we in onze dagen spreken van een crisis veroorzaakt door het Romeinse leergezag?
  a. Het magisterium is geworden tot ‘de strijdkreet van onverzoenlijke mensen’ (Prof. Bernard Häring)
  b. ‘Als ik zie naar mijn Kerk, maak ik me zorgen.’(Mgr. John J. Egan)
  c. ‘Er is ook veel onwaarheid in de Kerk. Op alle niveaus komt men huichelachtigheid tegen en dikdoenerij. Er is voorgewende loyaliteit, uiterlijke belijdenis van de officiële lijn tezamen met innerlijke ontkenning; en er is de corrumperende macht van de angst.’(Fr. Owen O’Sullivan)

 30. Staan de Romeinse autoriteiten in hun recht wanneer ze trachten ed theologen het zwijgen op te leggen?
  a. Het doet de Kerk geen goed als gerechtvaardigde kritiek wordt onderdrukt.
  b. Vgl. de bemoeienis van het Vaticaan met universiteiten in de VS.

 31. Onderschatten de bisschoppen en de Paus de leken niet?
  a. Jazeker!
  b. Ze verzuimen de geovigen te raadplegen, wat ze wel zouden moeten doen, vgl. John Henry Newman.

 32. Vertrouwt de Paus teveel op zijn eigen adviseurs?
  Ja, vaak, en met trieste gevolgen voor de Kerk.

 33. Hechten de Romeinse autoriteiten niet overdreven veel belang aan de wet?
  a. Ja, ze tonen heel vaak een mentaliteit die overdreven veel belang hecht aan wetgeving en wetsteksten,
  b. de manier waarop ze priesters behandelen, die een verzoek doen om ontheffing uit de wet van het celibaat, is eenvoudig onchristelijk. (Bishop Reinhold Stecher)
  c. Ze hebben zeven vrouwen geëxcommuniceerd die een wetsovertreding hebben begaan, zonder rekening te houden met hun persoonlijke motieven of terechte klachten.

 34. Is het zo dat de Romeinse autoriteiten een verkeerd begrip promoten van ‘het gewone magisterium’?
  a. Wanner het hen uitkomt, ja.
  b. Een recent voorbeeld is Ordinatio Sacerdotalis tegend e wijding van vrouwen.

 35. Beseffen de autoriteiten in Rome dan niet dat de leer ‘zich ontwikkelt’?
  Dat schijnt het gaval te zijn!

 36. Veroorzaken de autoriteiten in Rome geen schade aan de kerk door buitensporige uitoefening van controle?
  Zeker.


  ‘Het leergezag’ in het algemeen’

  Sacred Congregation for Doctrine
 37. Wat betekent magisterium ofwel ‘leergezag’?
  In de loop van de tijd is het gaan betekenen ‘het leergezag van de hiërarchie’.

 38. Als God de waarheid openbaart, waarom hebben we dan leergezag nodig?
  Omdat we niet alleen reageren met ons geloof, maar we zoeken ook naar goed verstaan in veranerende omstandigheden.

 39. Wie bezit het geopenbaarde Woord van God, de bisschoppen en de Paus of het Volk van God?
  God heeft zijn Woord toevertrouwd aan de gehele geloofsgemeenschap.

 40. Wat betekent het: een leer onderrichten ‘met autenticitteit’?
  In Kerkelijke documenten, duidt de term soms, echter niet altijd, op een onfeilbare leer.

 41. Wat is de positie van de Paus in het college van bisschoppen?
  De Paus staat aan het hoofd van het college der bisschoppen.

 42. Behoren ook de bisschoppen en de Paus tot de ‘lerende Kerk, de Kerk die zelf ook moet leren’?
  Welzeker.

 43. Wat is de bron van de onfeilbaarheid van het leergezag?
  Onfeilbaarheid is geschonken aan de geloofsgemeenschap als geheel en bestaat hierin dat zij niet kan dwalen.

 44. Zijn er leerpunten die niet onfeilbaar bindend zijn?
  Ja.

 45. Wat verstaat men onder het ‘gewone magisterium’?
  Meer in het bijzonder de algemene instemming van de gelovigen onder de leiding van het leergezag.

 46. Deelt ieder punt van de leer in de onfeilbaarheid van de geopenbaarde waarheid?
  Beslist niet.

 47. Zijn de bisschoppen en de Paus onfeilbaar, wanneer zij praktische pastorale decreten uitgeven?
  Neen.

 48. Hoe ‘geven we ons gelovig over aan’ authentieke leer die wordt voorgehouden door het magisterium?
  Onze geloofsovergave is een antwoord op de geopenbaarde waarheid, die in de Kerk wordt verkondigd.

 49. Wat bedoelde Vaticanum II met obsequium fidei, ‘gehoorzaamheid in geloof’?
  Het is een veelomvattende term, met nogal wat betekenissen. Loyaliteit houdt zowel royale gehoorzaamheid in als loyale oppositie.

 50. Hoe kunnen we veilig de leerstellige teksten van de Algemene Kerkvergaderingen beoordelen?
  Dit is niet zo simpel als het misschien lijkt.  De positie van Katholieke universiteiten

 51. Wanneer wordt een instelling van onderwijs een ‘universiteit’?
  Als zij is gewijd aan hogere academische studies.

 52. Welke types Katholieke universiteiten zijn er?
  We kunnen zes types onderscheiden, afhankelijk van hun status in de wereldlijke maatschappij en in de Kerk.

 53. Wat maakt een universiteit Katholiek?
  Uiteindelijk kunnen alleen mensen een universiteit Katholiek maken.

 54. Hoe zijn theologen in Katholieke universiteiten ‘gebonden aan’ de Kerk?
  Voornamelijk als individuele leden van de Kerk.

Klik hier als U onze campagne voor de wijding van vrouwen aktief wilt steunen..

historische overzichten


This website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

John Wijngaards Catholic Research

since 11 Jan 2017 . . .

John Wijngaards Catholic Research