OOK VROUWEN PRIESTER? JAZEKER!
header

Responsive image
BEGIN REDEN GENOEG TEGEN DE PAUS? DEBAT MENU
Nederlands/Vlaams Deutsch Francais English language Spanish language Portuguese language Catalan Chinese Czech Malayalam Finnish Igbo
Japanese Korean Romanian Malay language Norwegian Swedish Polish Swahili Chichewa Tagalog Urdu
------------------------------------------------------------------------------------
De misvattingen van Paus Pius IX

De misvattingen van Paus Pius IX

De foutieve geloofspunten die Paus Pius IX (1848 - 1878) heeft geprobeerd op te leggen aan de Kerk:

 1. Geen gewetensvrijheid
 2. Geen heil buiten de Kerk
 3. Geen rechten voor niet-christelijke godsdiensten
 4. Geen respect voor andere Christelijke Kerken
 5. Geen democratie, geen socialisme
 6. Slavernij
Leerstellingen van Paus Pius IX De leer van het Tweede Vaticaans Concilie

1. Gewetensvrijheid

“[Het is onjuist te zeggen dat] iedere mens vrij is die religie te omhelzen en te belijden, die hij/zij als waar beschouwt”.
Pius IX Syllabus van Dwalingen (1864), Denz. 1715.
“Deze Vaticaanse Synode verklaart dat de mens recht heeft op godsdienstvrijheid. Deze vrijheid houdt in dat niemand mag worden gedwongen door individuen of door maatschappelijke groeperingen en door welke macht ook, en wel zo dat wat de religie betreft niemand mag worden gedwongen te handelen tegen zijn/haar overtuiging in.”
Vatican II, Dignitatis Humanae (1965 AD) § 2

“Katholieken mogen dit foutieve inzicht, dat ook rampzalig is voor de redding van de zielen… namelijk dat gewetensvrijheid en godsdienstbeoefening rechten zijn van ieder mens, een recht dat mag worden neergelegd en bevestigd in de wetten van iedere juist gereglementeerde Staat; en dat burgers het recht hebben om openlijk en publiekelijk hun ideeën in alle vrijheid – een vrijheid, die niet mag worden beperkt door enig kerkelijk of burgerlijk gezag - bekend te maken en te verkondigen middels het gesproken of geschreven woord of hoe dan ook.”

Pius IX Quanta Cura (1864 AD), Denz. 1690.

“De Synode [= Vaticanum II] verklaart verder dat het recht op godsdienstvrijheid gebaseerd is op de waardigheid zelf van de menselijke persoon, daar deze waardigheid ons bekend is door het geopenbaarde woord Gods en de rede zelf. Dit recht van de mens op godsdienstvrijheid dient te worden erkend in de wetgeving die de maatschappij beheerst. Als zodanig dient het een mensenrecht te worden… Me mag aan de uitoefening van dit recht niets in de weg leggen…Het onderzoek naar de waarheid dient vrij te zijn, uitgeoefend met behulp van leer en onderwijs, communicatie en dialoog.”

Vatican II, Dignitatis Humanae (1965 AD) § 1 and 2.

2. Heil buiten de Kerk

“[Het is een dwaling te zeggen dat] aanhangers van iedere religie de weg naar eeuwig heil kunnen vinden en eeuwig heil verwerven.”
Pius IX Syllabus of Errors (1864 AD), Denz. 1716.
“[Het is een dwaling te zeggen] dat we op zijn minst mogen hopen dat al degenen die nooit tot de ware Kerk van Christus zijn gekomen, eeuwig heil zullen vinden.”
Pius IX Syllabus van dwalingen(1864), Denz. 1717.
“Ook diegenen kunnen het eeuwig heil verwerven, die buiten eigen schuld het Evangelie van Christus of zijn Kerk niet kennen, maar God oprecht zoeken, en door genade bewogen, door hun daden ernaar streven zijn wil te doen, in zoverre zij die kennen door wat hun geweten hen ingeeft.”
Vatican II, Lumen Gentium (AD 1964) § 16.

3. De status van niet-christelijke godsdiensten

“[Het is een dwaling te zeggen dat] de Kerk de macht niet bezit om als een dogma vast te stellen dat de Katholieke Kerk de enig ware godsdienst is.”
Pius IX Syllabus van dwalingen (1864), Denz. 1721.
“De Katholieke Kerk wijst niets af van wat waar en heilig is in andere religies. Zij beschouwt met oprechte eerbied die handelwijzen en levenswijzen, die hoewel ze in veel bijzonderheden verschillen van wat zijzelf aanhangt en uitdraagt, niettemin vaak een straal laten zien van die Waarheid, die alle mensen verlicht.”
Vatican II, Nostra Aetate (1965 AD) § 2.
“[Het is een dwaling te beweren dat] het in onze tijd niet meer past, de Katholieke godsdienst te hebben met uitsluiting van iedere andere godsdienst.”
Pius IX Syllabus van dwalingen(1864 ), Denz. 1777.
“Wanneer een regering de bevolking het belijden of afzweren van een godsdienst oplegt, met machtsmiddelen of dreigement of op andere wijze, of wanneer ze de mensen verhindert lid te worden van enige religie of van het verlaten van een religieuze instelling, dan begaat ze onrecht.”
Vatican II, Dignitatis Humanae (1965 AD) § 6.
“[Het is een dwaling te beweren dat] het lof verdient dat in sommige Katholieke landen de wet erin voorziet dat immigranten openlijk hun godsverering op eigen wijze mogen beoefenen..”
Pius IX Syllabus van dwalingen(1864), Denz. 1778.
“Religieuze instellingen eisen terecht vrijheid op om zich volgens eigen normen te gedragen, de Allerhoogste openlijk te eren, hun leden mogen bijstaan in het beleven van hun godsdienst, het versterken door onderricht en instellingen mogen nastreven waardoor zij kunnen samenkomen met het doel hun leven te regelen in overeenstemming met hun eigen religieuze beginselen.”
Vatican II, Dignitatis Humanae (1965 AD) § 5.

4. Andere christelijke Kerken

“[Het is een dwaling te zeggen dat] het Protestantisme niets meer is dan een andere vorm van de ware christelijke religie, waardoor men God evenzeer kan behagen als door de Katholieke Kerk.”
Pius IX Syllabus van dwalingen (1864 AD), Denz. 1718.
“Sommige, zelfs heel veel van de belangrijkste elementen of gaven die tezamen de Kerk zelf opbouwen en leven geven, kunnen bestaan buiten de grenzen van de Katholieke Kerk: het geschreven woord van God, het genadeleven, geloof, hoop en liefde, en nog andere innerlijke gaven van de Heilige Geest en zichtbare elementen… Hieruit volgt dat deze afgescheiden Kerken en gemeenschappen geenszins… beroofd zijn van betekenis en van belang in het geheim van de verlossing.”
Vatican II, Unitatis Redintegratio (AD 1964) § 3.

5. De moderne samenleving

“Socialisme en democratie zijn verderfelijk”.

Pius IX Qui pluribus (1846 AD); Singulari quadam (1854 AD); Syllabus van dwalingen § IV.
“Het is volstrekt in overeenstemming met de menselijke natuur dat juridische en politieke structuren al hun burgers de kans geven vrij en actief deel te nemen in het vestigen van de constitutionele grondslagen van een politieke gemeenschap, in het leiding geven aan de staat, het bepalen van het terrein en het doel van verschillende instituten, en het kiezen van leiders.”
Vatican II, Gaudium et Spes (AD 1965) § 75.

6. Slavernij

“De slavernij zelf, is naar haar wezen, geheel niet strijdig met de natuurwet en de goddelijke wet, en er kunnen verschillende rechtmatige titels zijn voor slavernij en hiernaar verwijzen door ons goedgekeurde theologen en commentatoren van de heilige canons. Het druist niet in tegen de natuurwet of de goddelijke wet dat men een slaaf verkoopt, koopt, ruilt of wegschenkt”.
Pius IX (Instruction 20 Juni 1866 AD). J.F.MAXWELL, ‘The Development of Catholic Doctrine Concerning Slavery’, World Jurist 11 (1969-70) pp.306-307..
“Al wat indruist tegen het leven zelf, zoals willekeurige gevangenneming, deportatie, prostitutie, het verkopen van vrouwen en kinderen, en slavernij… al deze en soortgelijke zaken zijn ronduit schandalig. Ze vergiftigen de mensengemeenschap en zijn een aanfluiting van de eer die men de Schepper is verschuldigd… Zowel private als publieke menselijke instellingen moeten zich inspannen om de waardigheid en het doel van de mens te dienen. Ze moeten stug strijd leveren tegen iedere vorm van slavernij en de basis mensenrechten waarborgen onder ieder politiek systeem.”
Vatican II, Gaudium et Spes (AD 1965) § 27, 29.

Terug naar Fouten van het Romeinse Leergezag?

Join us . . . !

Als je je geroepen voelt priester te worden, sluit je aan bij ‘CIRCLES’!

‘Circles’ heeft een speciaal ‘forum’ en ‘chatroom’ opzij gezet voor vrouwen die zich geroepen weten tot het priesterambt, om elkaar wederzijdse steun te geven.

Join us . . . !


Klik hier als U onze campagne voor de wijding van vrouwen aktief wilt steunen..

historische overzichten


This website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

John Wijngaards Catholic Research

since 11 Jan 2014 . . .

John Wijngaards Catholic Research