OOK VROUWEN PRIESTER? JAZEKER!
header

Responsive image
BEGIN REDEN GENOEG TEGEN DE PAUS? DEBAT MENU
Nederlands/Vlaams Deutsch Francais English language Spanish language Portuguese language Catalan Chinese Czech Malayalam Finnish Igbo
Japanese Korean Romanian Malay language Norwegian Swedish Polish Swahili Chichewa Tagalog Urdu
------------------------------------------------------------------------------------
Geen machtiging vrouwen te wijden

Geen machtiging vrouwen te wijden

Uit “INTER INSIGNIORES”:

(Het cursief in de tekst is van John Wijngaards)

Arms of John Paul II

5. Daarom meent deze Heilige Congregatie voor de geloofsleer, gevolg gevend aan een opdracht van de heilige vader en in aansluiting bij zijn woorden welke hij in zijn brief van 30 november 1975 (6) schreef, nu wederom te moeten stellen: de kerk, die zich inspant trouw te blijven aan het voorbeeld van haar Heer, acht zich niet gerechtigd vrouwen toe te laten tot de priesterwijding; en zij meent, dat het in de huidige situatie van belang is deze leer in een helderder licht te stellen die door sommigen misschien met verdriet zal worden aanhoord, maar waarvan geleidelijk de positieve waarde wordt onderscheiden, daar deze kan bijdragen tot een dieper inzicht in de respectieve taken van man en vrouw.

Voetnoot 6. Vgl. A.A.S. 68 (1976), blz. 599-600 (Archief van de Kerken 31 (1976), 935-936); vgl. t.z.p., blz. 600-601 (kol. 937-938).

Voor de volledige tekst, zie: INTER INSIGNIORES.

Uit het Commentaar van de Heilige Congregatie voor de geloofsleer aangaande de Verklaring Inter Insigniores:

Sacred Congregation for Doctrine

14. Paus Paulus VI had reeds dezelfde leer in herinnering gebracht. Hij deed dit eerst terloops, met name in zijn toespraak op 18 april 1975 tot de leden van de studiecommissie voor de functie van de vrouw in maatschappij en kerk en het comité voor het internationaal jaar van de vrouw: 'Hoewel vrouwen niet de roeping ontvangen tot het apostolaat van de twaalf en dus tot de gewijde bedieningen, worden zij wel uitgenodigd Christus als zijn leerlingen en medewerkers te volgen... We kunnen geen verandering brengen in wat onze Heer deed, noch in zijn roeping ten aanzien van de vrouwen'.(14)

14. AAS 67 (1975), blz. 265.

Voor de volledige tekst, zie: Officieel Commentaar op INTER INSIGNIORES.

Uit ORDINATIO SACERDOTALIS ( 22 Mei 1994):

Johannes Paulus II

Arms of John Paul II

4. Hoewel de leer omtrent de priesterwijding die exclusief aan mannen voorbehouden is, door de voortdurende en universele traditie van de kerk is gehandhaafd, en met stelligheid door het Magisterium in de meer recente documenten wordt voorgehouden, wordt deze leer in onze tijd toch van verschillende zijden beschouwd als een leer die openstaat voor discussie of wordt aan het standpunt van de kerk om geen vrouwen toe te laten tot de priester wijding zelfs een louter disciplinaire waarde toegekend.

Teneinde iedere twijfel over een kwestie van groot belang, die de goddelijke constitutie van de kerk betreft, weg te nemen, verklaar ik op grond van mijn taak om mijn broeders te bevestigen (vgl. Lc 22,32), dat de kerk op geen enkele manier bevoegd is om aan vrouwen de priesterwijding te verlenen en dat alle gelovigen van de kerk zich aan dit standpunt dienen te houden als zijnde definitief.

Voor de volledige tekst, zie: Ordinatio Sacerdotalis

Uit Kardinaal Ratzinger’s brief, 28 October 1995

Congregation for Doctrine

"Het is een kwestie van definitieve, dwz. onherroepelijke, aanname van een leer die de Kerk op onfeilbare wijze leert. De definiteve aard van deze leer komt voort, zoals het Antwoord uitlegt, uit de waarheid van de leer zelf, aangezien deze gebaseerd is op de heilige Schrift, voortdurend vastgehouden in de overlevering van de Kerk en nu op onfeilbare wijze verklaard door het gewone universele Leergezag (cf. Lumen Gentium, 25). Het Antwoord maakt daarom duidelijk dat het tot de overleveringsschat van de Kerk behoort. Ik moet er de nadruk op leggen dat de definitieve en onfeilbare aard van dit leerstuk van de Kerk niet ontstond door de apostlische brief Ordinatio Sacerdotalis. . . . Wij hebben hier een voorbeeld van een daad van het gewone pauselijke leergezag, dat op zichzelf niet onfeilbaar is, en dat nu getuigt van de onfeilbaarheid van een leer die de Kark al bezat."

Voor de volledige tekst, zie: Brief van Kardinaal Ratzinger

Klik hier als U onze campagne voor de wijding van vrouwen aktief wilt steunen..

historische overzichten


This website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

John Wijngaards Catholic Research

since 11 Jan 2014 . . .

John Wijngaards Catholic Research