OOK VROUWEN PRIESTER? JAZEKER!
header

Responsive image
BEGIN REDEN GENOEG TEGEN DE PAUS? DEBAT MENU
Nederlands/Vlaams Deutsch Francais English language Spanish language Portuguese language Catalan Chinese Czech Malayalam Finnish Igbo
Japanese Korean Romanian Malay language Norwegian Swedish Polish Swahili Chichewa Tagalog Urdu
------------------------------------------------------------------------------------

St. Thomas van Aquino (1225-1274)

St. Thomas Aquinas

De belangrijkste bijdrage van Thomas van Aquino was dat hij een consistente theologie van het Christendom uiteenzette, waarin de filosofie van Aristoteles en van de voornaamste Arabische geleerden van zijn tijd geïntegreerd was.

Aquino is lang beschouwd niet alleen als de meest vooraanstaande theoloog van de Middeleeuwen, maar als een voorbeeld voor de theologen aller tijden. Hij is heilig verklaard in 1323, en Kerkleraar in 1567 en uitgeroepen als de protagonist van de orthodoxie door Paus Leo XIII.

Thomas van Aquino zelf geeft drie redenen waarom vrouwen de priesterwijding niet kunnen ontvangen.

Argument 1. ‘De vrouwelijke sekse kan nooit symbool zijn van uitnemendheid’.

Antwoord. Dit theologische argument is gebaseerd op een veronderstelde drievoudige minderwaardigheid van vrouwen.

  1. Vrouwen zijn biologisch inferieur. In navolging van Aristoteles' opvatting van de vrouw, , was Aquino van mening dat een vrouw geboren is door een defect in het voortplantingsproces. Een vrouw is een ‘onvolkomen man’. De biologisch secondaire status blijkt ook duidelijk uit het geloof dat het mannelijk zaad de producerende kracht is. De moeder levert alleen een schoot die het zaad/de foetus voedt. Deze opvatting was heel gewoon bij de Kerkvaders. Zie ook het artikel van Kim Power, “Over godvruchtige mannen en de geneeskunde: de oude biologie en de Kerkvaders over de aard van de vrouw”.
  2. Vrouwen zijn ook inferieur vanuit maatschappelijk oogpunt gezien. Een vrouw is vanuit haar aard ondergeschikt aan de man, want de menselijke rede, hoewel gemeengoed voor mannen en vrouwen.
  3. Vrouwen zijn afhankelijk van de man geschapen. De man is het eerste geschapen. Hoewel zowel mannen als vrouwen beeld van God zijn wat onze rationele aard betreft, is de man beeld van God in een speciale betekenis.

Aquino betoogt, dat, vanwege deze inherente tekortkomingen, de vrouw nooit symbool kan zijn van uitnemendheid en daarom Christus niet kan vertegenwoordigen als gewijde bedienaar.

Conclusie: Aangezien vrouwen absoluut gelijk zijn aan mannen, zowel biologisch als maatschappelijk als in de orde van de schepping, is het argument ongeldig. In feite berust dit argument op de maatschappelijke en culturele vooroordelen van die tijd.

Argument 2. ‘Het is vrouwen verboden om in de Kerk onderricht te geven of gezag te dragen over mannen’.

Antwoord. 1 Tim 2,11-15 and 1 Kor 14,34-35 beogen slechts een tijdelijk verbod van vrouwen om het woord te voeren in de gemeente of een andere functie te bekleden. Wanneer men de woorden van Paulus gebruikt om de status van vrouwen voorgoed vast te leggen, gaat men echt verder dan de geïnspireerde tekst bedoelt.

Aquino zal ook bein vloed zijn door door het feit dat deze tekst was aangehaald door Didascalia Apostolorum en de Apostolsche Constituties, allebei onterecht toegeschreven aan de Apostelen zelf..

Conclusie: dit schriftuurlijk argument is geen geldige reden om vrouwen uit te sluiten van het priesterambt. Waarom zou de huidige Kerkelijke Wet anders vrouwen toestaan om te onderrichten en voor te gaan bij liturgische diensten?

Argument 3. ‘Diaconessen van het verleden hadden geen deel aan het sacrament van de Heilige Wijding.

Omdat Aquino niet op de hoogte is van de geschiedenis, doet hij de diacones af als ‘een vrouw die deelt in de een of andere handeling van een diaken, die namelijk in de Kerk de homilie voorleest’.

We weten echter dat vrouwelijke diakenen geldig gewijd werden als bedienaren van het sacramentele diaconaat.

Conclusie: Als Aquino geweten had wat wij mu weten, zou hij hebben toegegeven dat de vrouw een sacramentele wijding kan ontvangen.

Aquinas speaking to his fellow monks

Het is duidelijk dat de redenen van Thomas van Aquino om de wijding van vrouwen af te wijzen gegrond is op de maatschappelijke en culturele vooroordelen van die tijd. Zijn betoog geeft beslist niet de geldige Traditie. weer. In deze zaak is hij geen geldige getuige van de geopenbaarde wil van Christus.

Tegenwerping?

Rome zegt:Deze overtuiging [namelijk dat vrouwen niet kunnen worden gewijd] beheerst de middeleeuwse theologie, ook al dragen de Scholastieke leraren, in hun verlangen om een redelijke verklaring te geven voor de gegevens van het geloof, vaak arumenten voor een zaak aan die het moderne denken maar moeilijk zou aanvoeren of zelfs terecht verwerpen.’ Inter Insigniores, § 7.

Antwoord: Uit de argumenten van Aquino blijkt geen van zijn schriftuurlijke of theologische redenen geldigheid te hebben. Dit ondermijnt hun gezag en zelfs hun ‘getuigenis’ van een zogenaamde ‘traditie’. De waarheid is dat de echte redenen voor de uitsluiting van vrouwen, zoals verwoord in de ‘argumenten’ zelf, niets anders waren dan de onuitroeibare en culturele vooroordelen tegen de vrouw.

Teksten van St. Thomas Aquinas
De vrouw en de voortplanting De miinderwaardigheid van de vrouw
Argumenten

Overzicht
De priester als teken Vrouwen en de heilige wijdingen Als Thomas dat geweten had

This website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

John Wijngaards Catholic Research

since 11 Jan 2014 . . .

John Wijngaards Catholic Research