OOK VROUWEN PRIESTER? JAZEKER!
header

Responsive image
BEGIN REDEN GENOEG TEGEN DE PAUS? DEBAT MENU
Nederlands/Vlaams Deutsch Francais English language Spanish language Portuguese language Catalan Chinese Czech Malayalam Finnish Igbo
Japanese Korean Romanian Malay language Norwegian Swedish Polish Swahili Chichewa Tagalog Urdu
------------------------------------------------------------------------------------

St. Thomas van Aquino (1224 - 1274)

Thomas van Aquino was de meest invloedrijke theoloog in de Middeleeuwen. De meeste latere theologen hebben zijn argumenten gekopieerd.

In de tijd van Thomas waren vrouwen uitgesloten van de gewijde ambten. Thomas moest daar als theoloog argumenten voor zoeken. Hij besloot dat de voornaamste reden lag in de minderwaardige natuur van de vrouw.

Thomas baseerde zijn redenering op datgene wat de mensen destijds wisten. Ze meenden dat alleen het mannelijk zaad drager was van het leven. Zij oordeelden dat vrouwen minder intelligent waren en zwak van karakter. Op deze bladzijden schetsen wij de leer van Thomas. Om de exacte fromuleringen van Thomas te lezen, klik op de aangegeven links!

Voor een analyse van de geldigheid van de argumenten van Thomas, klik hier!

De Scheppimg
God heeft de MAN het eerst geschapen
en heeft hem gemaakt tot de oorsprong
van de rest de mensheid.God schiep de VROUW
uit de man en voor de man.


 
  God schiep de MAN naar zijn eigen beeld
in de volle betekenis van het woord,
want God is de bron van al het zijnde.
God schiep de VROUW naar zijn eigen beeld,
maar alleen in zoverre dat ook zij kan denken.


       
Verschil van geboorte
De actieve kracht in het zaad van de man ontleent dat zaad ook aan de sterren.

Het zaad van een MAN bevat het toekomstige kind..

In de voortplanting draagt een VROUW alleen haar schoot bij, - die is gelijk een omgeploegde akker, waarin een zaadkorrel is gestrooid. De vrouw voedt de foetus.

 
  Wanneer een MANNELIJK kind wordt geboren is de geboorte perfect.


Elk VROUWELIJK kind is het gevolg van een ‘ongelukje’. ‘Het zaad is zwak of het materiaal (in de schoot) is niet geschikt, of het komt door de werking van de een of andere uiterlijke factor zoals de zuidenwinden die de atmosfeer ‘vochtig’ maken.’


Maar in het totaalplan van God dient de vrouw toch wel ergens toe. Ze is van nut voor de voortplanting, want God kan tenslotte in zijn voorzienigheid recht schrijven op kromme lijnen.

    Strict genomen is elke VROUW een ‘monster’ van de natuur.


Ook de vrouwelijke genitaliën zullen bij de verrijzenis opstaan. Immers, de verrijzenis heelt de tekorrten van de natuur.

Ander verschillen tussen man en vrouw
De MAN heeft grotere denkkracht, want God heeft hem gemaakt [= gestroomlijnd] voor intellectuele activiteiten.

VROUWEN zijn niet geschapen om te denken. Hoewel een VROUW vleselijke gemeenschap heeft met een man, is zij niet een met hem in zijn hogere vermogens.

Dat is dan ook de reden waarom St.Paulus vrouwen verbood onderricht te geven of gezag te dragen over mannen.

Een MAN dwingt van nature gezag af.

VROUWEN zijn ondergeschikt aan mannen. Want de man is begin en einde van de VROUW.

Zelfs het haar van een VROUW is een teken van onder- horigheid aan de man.

    God schiep de VROUW als een hulp voor de man, maar alleen ten gerieve van de voortplanting, niet voor de andere taken van de man.

Christus vertegenwoordigen
  De MAN verkeert in staat van volmaaktheid.

MANNEN zijn een teken van de uitnemendheid van de menselijke natuur.

De VROUW verkeert in staat van onderhorigheid. De VROUWELIJKE sekse kan geen teken van‘uitnemendheid’ zijn [= vrouwen kunnen niet de volmaakte menselijke natuur uitbeelden].

 
  Daarom zijn het de MANNEN die de verpersoonlijking van Christus zijn in de Eucharistie.

Daarom kunnen VROUWEN Christus niet vertegenwoordigen bij de Eucharistie.

 
    John Wijngaards  

This website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

John Wijngaards Catholic Research

since 11 Jan 2014 . . .

John Wijngaards Catholic Research
Teksten van St. Thomas Aquinas
De vrouw en de voortplanting De miinderwaardigheid van de vrouw
Argumenten

Overzicht
De priester als teken Vrouwen en de heilige wijdingen Als Thomas dat geweten had

Vermeld a.u.b. dat dit documentontleend is aan www.womenpriests.org!