OOK VROUWEN PRIESTER? JAZEKER!
header

Responsive image
BEGIN REDEN GENOEG TEGEN DE PAUS? DEBAT MENU
Nederlands/Vlaams Deutsch Francais English language Spanish language Portuguese language Catalan Chinese Czech Malayalam Finnish Igbo
Japanese Korean Romanian Malay language Norwegian Swedish Polish Swahili Chichewa Tagalog Urdu
------------------------------------------------------------------------------------
Manuscript Barberini gr. 336

Manuscript Barberini gr. 336

Ook bekend als het Nicolai Manuscript, of als het Euchologion van St.-Marcus

De wijding van vrouwelijke diakens volgens de Grieks-Byzantijnse traditie.

Dit oude Griekse wijdingsmanuscript maakte vroeger deel uit van de bibliotheek van Kardinaal Francesco Barberini. Het bevindt zich nu in de Vaticaanse bibliotheek. Het is geschreven rond 780 .De inhoud is veel ouder en geeft de Byzantijnse praktijk weer in de bloeitijd van het diaconaat van de derde tot de achtste eeuw. In de inleiding van Stefano Parenti kunt u lezen over de datum en de origine van het manuscript. Stefano Parent & Elena Velkovska hebben een definitieve uitgave van de Griekse tekst bezorgd en een Italiaanse vertaling toegevoegd: L’Eucologio Barberini Gr. 336, Bibliotheca «Ephemerides Liturgicae Subsidia» no 80, Edizioni Liturgiche, Roma 2000. Voor de hier gepubliceerde tekst zie p. 170-174 & 336-339.

Het manuscript was al uitgegeven en in het Latijn vertaald door Jean Morin, in Commentarius [sic!] de Sacris Ecclesiae Ordinationibus, uitg.. Kalverstraat, Antwerpen 1695; hier p. 55 - 57. In zijn inleiding schrijft Morin: “Deze fraaie codex [=perkamenten handschrift] is geschreven in kapitalen en uncialen, geen vierkante maar de langere en vlakkere, die zich in de loop van de tijd uit de vierkante ontwikkeld hebben. Voor iemand die gewend is met oude Griekse codices om te gaan, kan het [=het exemplaar] niet jonger zijn dan 800 jaar, misschien zelfs vele jaren meer”[Morin zag de codex in 1655!]

fragment van het Barberini mss

Voorbeeld van het late unciaalschrift waar Morin het over heeft. Het voorbeeld is genomen uit mss. Barberini gr. 336, fol. 170v. Er staat: “Wijd haar toe aan het dienstwerk van uw diaconaat, en stort over haar uit de rijke en overvloedige gaven van uw Heilige Geest. Bewaar haar zodat ze haar dienstwerk altijd met rechtzinnig geloof en onberispelijk gedrag moge vervullen, zoals het u behaagt ” etc.

Het Barberini gr. 336 Manuscript

De tekst zoals die uit het Grieks vertaald is en gereedgemaakt voor het internet door John Wijngaards.

In de oorspronkelijke tekst worden de wijding van de mannelijke diaken en die van de vrouwelijke diaken afzonderlijk beschreven. Ik zet ze hier naast elkaar om te laten zien dat de twee wijdingen wezenlijk hetzelfde zijn. Klik hier voor de originele Griekse tekst.

‘Bij de wijding (cheirotonia) van een diaken’

‘Gebed bij de wijding (cheirotonia) van een vrouwelijke diaken’

Na het heilig offertorium worden de deuren [van het priesterkoor] geopend en vóór de Diaken de litanie van ‘Alle Heiligen’ begint, wordt de man die Diaken gewijd gaat worden, voor de Aartsbisschop geleid. En wanneer de verklaring ‘De Goddelijke Genade’[verklaring] (zie de tekst) is beëindigd, knielt de wijdeling neer. De Aartsbisschop tekent zijn voorhoofd drie keer met het kruisteken, legt hem de hand op en bidt:

Na het heilig offertorium worden de deuren [van het priesterkoor] geopend en vóór de Diaken de litanie van ‘Alle Heiligen’ begint, wordt de vrouw die Diaken gewijd gaat worden, voor de (Aarts)bisschop geleid. En nadat de Bisschop hardop het ‘De Goddelijke Genade’ [verklaring] (zie de tekst) heeft beëindigd, buigt de vrouw die gewijd gaat worden, het hoofd. De Bisschop legt zijn hand op haar voorhoofd, tekent dit drie keer met het kruisteken en bidt:

“Heer onze God, volgens uw voorzienigheid stort u de werking en de rijkdom van uw Heilige Geest uit over hen die door uw ondoorgrondelijke macht zijn voorbestemd om de liturgische dienaren te zijn van uw onbevlekte geheimen; zie neder , Heer, op deze man die ik in alle ernst en striktheid van goed gedrag volgens uw wil tot het dienstwerk [leitourgia] van het diaconaat ga bevorderen, opdat hij het geheim van het geloof beware in zuiver geweten. En geef hem de genade welke gij hebt verleend aan uw eerste martelaar Stefanus. En na hem tot het werk van uw ambt te hebben geroepen, maak hem, volgens uw behagen, waardig tot het vervullen van de graad [van verantwoordelijkheid] die hem zal worden geschonken. Want zij die dit goed doen zullen een hoge graad [van beloning] verwerven. Breng uw dienaar tot volmaaktheid, want van u is het koninkrijk en de kracht”

“Heilige en Almachtige God, door uw Enige Zoon onze God volgens het vlees uit een Maagd geboren te doen worden, hebt Gij het vrouwelijk geslacht geheiligd. Gij schenkt de genade en de zegen van de Heilige Geest niet alleen aan mannen maar ook aan vrouwen.Zie neder, Heer, op deze uw dienares en wijd haar toe aan het dienstwerk [leitourgia] van uw diaconaat, en stort over haar uit de rijke en overvloedige gave van uw Heilige Geest.Bewaar haar zodat ze haar dienstwerk [leitourgia] altijd met rechtzinnig geloof en onberispelijk gedrag moge vervullen, zoals het u behaagt. Want aan u komt toe alle eer en glorie.”

Een van de (andere) diakens begint nu dit gebed: “Laat ons in vrede bidden tot de Heer. Om vrede van boven en ons zielenheil, laat ons bidden tot de Heer.Om vrede in de hele wereld. Voor onze Aartsbisschop, voor zijn priesterlijke taak, zijn beloning. zijn lijdzaamheid,. zijn vrede en zaligheid en het werk van zijn handen, laat ons bidden tot de Heer.Voor die en die (man) die het diaconaat gaat ontvangen en voor zijn zaligheid, laat ons bidden tot de Heer. Dat God die zijn mensen bemint, hem een zuiver en rein diaconaat moge geven, laat ons bidden tot de Heer.Voor onze vrome Keizer, etc. etc.”

Na het ‘Amen’, begint een van de (andere) diakens nu met dit gebed: “Laat ons in vrede bidden tot de Heer.Om vrede van boven, laat ons bidden tot de Heer.Om vrede in de hele wereld. Voor onze Aartsbisschop, voor zijn priesterlijke taak, zijn beloning. zijn lijdzaamheid, zijn vrede en zaligheid en het werk van zijn handen, laat ons bidden tot de Heer.Voor die en die (vrouw) die het diaconaat gaat ontvangen en voor haar zaligheid. Dat God die zijn mensen bemint, haar een zuiver en rein diaconaat moge geven, laat ons bidden tot de Heer Voor onze vrome Keizer die door God beschermd wordt, etc. etc.”

Terwijl de Diaken deze voorbeden zegt, bidt de Aartsbisschop, met zijn hand nog steeds op het hoofd van de wijdeling, op de volgende wijze :

Terwijl de Diaken deze voorbeden zegt, bidt de Aartsbisschop, met zijn hand nog steeds op het hoofd van de wijdeling, op de volgende wijze :

“God, onze Redder, met onvergankelijke stem hebt Gij het voorzegd; en Gij hebt aangekondigd dat hij de eerste zou zijn die de dienst van het diaconaat zou verrichten, zoals geschreven staat in uw heilig Evangelie: “Wie onder u de eerste wil zijn, moet uw knecht [diakonos] zijn”, vervul, Heer van alles, deze dienaar van u die gij waardig gemaakt hebt het dienstwerk [leitourgia] van het diaconaat te beginnen, door de levenwekkende komst van uw Heilige Geest, met alle geloof, liefde, kracht en heiligheid. Want genade wordt verleend aan wie Gij die waardig acht, niet door de oplegging van mijn handen, maar door de zegening van uw rijke barmhartigheid, zodat hij, gezuiverd van zonde, op die vreselijke dag van uw oordeel schuldeloos voor u moge staan, en de beloning van uw trouwe belofte moge ontvangen. Want Gij zijt onze God, God van barmhartigheid en redding, etc. etc. [sic!]”

“Heer, Meester, Gij wijst vrouwen niet af die zich aan u toewijden en die bereid zijn, op gepaste wijze, uw Heilig Huis te dienen, maar laat hen toe tot het ambt van uw bedienaars [leitourgon]. Verleen de gave van uw Heilige Geest ook aan deze uw dienares die zich aan u wil toewijden, en breng in haar de genade van het dienstwerk van het diaconaat tot vervulling, zoals u aan Febe de genade van uw diaconaat verleend hebt, en die Gij tot het verrichten van het dienstwerk [leitourgia] had geroepen. Geef haar, Heer, dat ze schuldeloos mag volharden in uw Heilige Tempel, dat ze waakzaam moge zijn over haar gedrag, vooral haar eerbaarheid en matigheid.Maak uw dienares bovendien volmaakt, zodat ze, als ze voor de rechterstoel van uw Christus zal staan, de waardige vruchten moge verwerven van haar uitstekend gedrag, door de barmhartigheid en mensheid van uw Enige Zoon.”

En na het ‘Amen’ neemt de Aartsbisschop de sjaal [phenolis] van de wijdeling weg en doet hem een stool [to horarion] om. Hij kust hem, geeft hem de heilige waaier en laat hem de heilige gaven bewaaien die op de [altaar]tafel staan.

Na het ‘Amen’ legt de Aartsbisschop de diakenstool [to diakonikon horarion] om haar hals, onder haar [vrouwen]sjaal [maphorion], en schikt die zo dat de twee uiteinden van de stool vóór omlaag hangen.

Als [bij de communie] de pas gewijde een deel van het heilig lichaam en kostbaar bloed genuttigd heeft, overhandigt de Aartsbisschop hem de kelk. Hij laat op zijn beurt allen die naar voren komen, van het heilig bloed drinken.

Als [bij de communie] de pas gewijde een deel van het heilig lichaam en kostbaar bloed genuttigd heeft, overhandigt de Aartsbisschop haar de kelk. Zij neemt die van hem over en plaatst die op de heilige tafel [het altaar].

klik hier voor de originele tekst in het Grieks

Uit de analyse van deze wijdingsritus blijkt dat de wijding van de vrouwelijke diaken hetzelfde is als die voor de mannelijke, en ontwijfelbaar sacramenteel is.

John Wijngaards

Terug naar Vrouwelijke diakens - Overzicht?
Lees ‘Toen Vrouwen nog Diakens waren ’ in De Bazuin 23 Juli 1999.

Vertaling: Theo van Schaick fic

Klik hier als U onze campagne voor de wijding van vrouwen aktief wilt steunen..

historische overzichten

Vermeld a.u.b. dat dit documentontleend is aan www.womenpriests.org!


This website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

John Wijngaards Catholic Research

since 11 Jan 2014 . . .

John Wijngaards Catholic Research