OOK VROUWEN PRIESTER? JAZEKER!
header

Responsive image
BEGIN REDEN GENOEG TEGEN DE PAUS? DEBAT MENU
Nederlands/Vlaams Deutsch Francais English language Spanish language Portuguese language Catalan Chinese Czech Malayalam Finnish Igbo
Japanese Korean Romanian Malay language Norwegian Swedish Polish Swahili Chichewa Tagalog Urdu
------------------------------------------------------------------------------------
Het Bessarion Handschrift
de juiste uitleg van de overlevering
* bijbelse overlevering
* dynamische overlevering
* latente overlevering
* gerijpte overlevering

Het Bessarion Handschrift

ook bekend als Grotta Ferrata, gr. Gb1,
Euchologion van de Patriarch
of als het George Varus handschrift

De wijding van de vrouw in de Griekse/Byzantijnse traditie

Dit handschrift, dat het ritueel ‘gebruikt door de Patriarch’ bevat, bevindt zich in het Griekse klooster van Grotta Ferrata. Het werd in te Constantinopel zelf vervaardigd rond 1020 AD. George Varus, een priester van Creta, had het aan Cardinaal Julianus van St. Sabina gegeven tijdens het Concilie van Florence (1438 - 1445 AD). De riten die in de tekst vervat liggen zijn erg oud, niet later dan de 7de of 8ste eeuw AD. (Vergelijk de tekst met het Barberini gr. 336 handschrift!)

Een definitieve lezing van de Griekse tekst is door Miguel Arranz uitgebracht, L’Eucologio Constantinopolitano agli Inizi del Secolo XI, Editrice Pontifica Università Gregoriana, Rome 1996. De tekst die wij hier publiceren kan daar op blz. 153-160 gevonden worden.

Het manuscript werd eerst gepubliceerd en vertaald in het Latijn door Johannes Morinus, in Commentarius [sic!] de Sacris Ecclesiae Ordinationibus, publ. Kalverstraat, Antwerpen 1695; hier blz. 63 - 65. Morinus verklaart in zijn inleiding: “Dit is een hele oude codex, bijna 700 jaar oud . . . ” (in 1695!).

Het Bessarion Handschrift (Grottaferrata gr. Gb1)

Vertaling van de tekst uit het Grieks door John Wijngaards.

In de oorspronkelijke tekst, wordt de wijding van de mannelijke diaken apart beschreven van die van de vrouwelijke diaken. Ik publiceer ze hier naast elkaar om aan te tonen dat de twee wijdingen fundamenteel met elkaar overeenkomen.

‘Bij de wijding (cheirotonia) van een diaken’

‘Gebed bij de wijding (cheirotonia) van een vrouwelijke diaken’

Na het heilig offertorium worden de deuren [van het priesterkoor] geopend en vóór de Diaken de litanie van ‘Alle Heiligen’ begint, en na het gebed ‘zijn barmhartigheid’ gezegd is, wordt de man die Diaken gewijd gaat worden, voor de Aartsbisschop geleid. En wanneer ‘De Goddelijke Genade’[verklaring] (zie de tekst) is beëindigd, buigt de wijdeling alleen de rechterknie. De Aartsbisschop tekent zijn voorhoofd driemaal met het kruisteken, en terwijl zijn hand blijft rusten op zijn hoofd bidt hij als volgt:

Na het heilig offertorium worden de deuren [van het priesterkoor] geopend en vóór de Diaken de litanie van ‘Alle Heiligen’ begint, wordt de vrouw die Diaken gewijd gaat worden, voor (de Aartsbisschop) geleid. En nadat deze hardop ‘De Goddelijke Genade’ [verklaring] (zie de tekst) heeft gezegd, buigt de vrouw die gewijd gaat worden, het hoofd. De Bisschop legt zijn hand op haar hoofd, tekent dit drie keer met het kruisteken en bidt:

"Heer onze God, volgens uw voorzienigheid stort u de werking en de rijkdom van uw Heilige Geest uit over hen die door uw ondoorgrondelijke macht zijn voorbestemd om de liturgische dienaren te zijn van uw onbevlekte geheimen; bewaar, Heer, deze man die ik volgens uw wil ga bevorderen tot het dienstwerk [leitourgia] van het diaconaat, in alle ernst en striktheid van goed gedrag, opdat hij het geheim van het geloof beware met een zuiver geweten. En geef hem de genade welke gij hebt verleend aan uw eerste martelaar Stefanus. En moge het u behagen, na hem tot het werk van uw ambt te hebben geroepen, hem waardig te maken tot het vervullen van de graad [van verantwoordelijkheid] die u hem toevertrouwt. Want zij die dit goed doen zullen voor zichzelf een hoge graad [van beloning] verwerven. Breng uw dienaar tot volmaaktheid, want van u is het koninkrijk en de kracht"

"Heilige en Almachtige God, door uw Enige Zoon onze God volgens het vlees uit een Maagd geboren te doen worden, hebt Gij het vrouwelijk geslacht geheiligd. Gij schenkt de genade en de uitstorting van de Heilige Geest niet alleen aan mannen maar ook aan vrouwen. Zie neder, Heer, op deze uw dienares en wijd haar toe aan het dienstwerk [leitourgia] van uw diaconaat, en stort over haar uit de rijke en overvloedige gave van uw Heilige Geest. Bewaar haar zodat ze haar dienstwerk [leitourgia] altijd met rechtzinnig geloof en onberispelijk gedrag moge vervullen, zoals het u behaagt. Want aan u komt toe alle eer en glorie."

De aartsdiaken zegt nu de voorbeden, zoals eerder vermeld. Onderwijl houdt de Aartsbisschop nog steeds zijn hand op het hoofd van de wijdeling en bidt als volgt:

Na het ‘Amen’, zegt een van de [andere] diakens nu de gebruikelijke gebeden. Onderwijl houdt de Aartsbisschop zijn hand nog steeds op het hoofd van de wijdeling en bidt als volgt:

"God, onze Redder, met onvergankelijke stem hebt Gij het voorzegd; en Gij hebt aangekondigd dat diegene de eerste zou zijn, die de dienst van het diaconaat zou verrichten, zoals geschreven staat in uw heilig Evangelie: "Wie onder u de eerste wil zijn, moet uw knecht [diakonos] zijn", wij smeken u, Heer van alle mensen, vervul deze dienaar van u die gij waardig gemaakt hebt het dienstwerk [leitourgia] van het diaconaat te beginnen, door de levenwekkende komst van uw Heilige Geest, met alle geloof, liefde, kracht en heiligheid. Zie nu neer, Heer, op deze man. Want genade wordt verleend aan wie Gij die waardig acht, niet door de oplegging van mijn handen, maar door de zegening van uw rijke barmhartigheid, zodat hij, gezuiverd van zonde, op die vreeswekkende dag van uw oordeel schuldeloos voor u gebracht moge worden, en de beloning van uw vaste belofte moge ontvangen. Want Gij zijt onze God, God van barmhartigheid en heil, en U brengen wij eer, Vader, Zoon en Heilige Geest."

"Heer, Meester, Gij wijst vrouwen niet af die zich aan u toewijden en die bereid zijn, op gepaste wijze, uw Heilig Huis te dienen, maar laat hen toe tot het ambt van uw bedienaars [leitourgon]. Verleen de gave van uw Heilige Geest ook aan deze uw dienares die zich aan u wil toewijden, en breng in haar het verrichten van het dienstwerk van het diaconaat tot vervulling, zoals u aan Febe de genade van uw diaconaat verleend hebt, en die Gij tot het verrichten van het dienstwerk [leitourgia] had geroepen. Geef haar, Heer, dat ze schuldeloos mag volharden in uw Heilige Tempel, dat ze moge waken over haar gedrag, vooral haar bescheidenheid en eerbaarheid. Maak uw dienares bovendien volmaakt, zodat zij, als ze voor de rechterstoel van uw Christus zal staan, de waardige vruchten moge verwerven van haar goed gedrag, door de barmhartigheid en edelmoedigheid van uw Enige Zoon."

En na het ‘Amen’ neemt de Aartsbisschop de sjaal [phenolis] van de wijdeling weg en doet hem een stool [to horarion] om. Hij kust hem, geeft hem de heilige waaier en laat hem de heilige gaven bewaaieren wanneer die op de [altaar]tafel staan.

De Aartsbisschop legt de diakenstool [to diakonikon horarion] om haar hals, onder haar [vrouwen]sjaal [maphorion], en schikt die zo dat de twee uiteinden van de stool vóór omlaag hangen.

Als [bij de communie] de pas gewijde een deel van het heilig lichaam genuttigd heeft, overhandigt de Aartsbisschop hem de kelk. Hij laat op zijn beurt allen die naar voren komen, van het heilig bloed drinken.

Als [bij de communie] de pas gewijde het heilig lichaam en kostbaar bloed genuttigd heeft, overhandigt de Aartsbisschop haar de kelk. Zij neemt die van hem over en zonder deze uit te delen aan anderen, plaatst zij die terug op de heilige tafel [van het altaar].

Uit de analyse van deze wijdingsritus blijkt dat de wijding van de vrouwelijke diaken hetzelfde is als die voor de man, en dus ontwijfelbaar sacramenteel is.

John Wijngaards

Terug naar Vrouwelijke diakens - Overzicht?
Lees ‘Toen Vrouwen nog Diakens waren ’ in De Bazuin 23 Juli 1999.

Vertaling: Theresia Saers

Klik hier als U onze campagne voor de wijding van vrouwen aktief wilt steunen..

historische overzichten

Vermeld a.u.b. dat dit document ontleend is aan www.womenpriests.org!


This website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

John Wijngaards Catholic Research

since 11 Jan 2014 . . .

John Wijngaards Catholic Research