OOK VROUWEN PRIESTER? JAZEKER!
header

Responsive image
BEGIN REDEN GENOEG TEGEN DE PAUS? DEBAT MENU
Nederlands/Vlaams Deutsch Francais English language Spanish language Portuguese language Catalan Chinese Czech Malayalam Finnish Igbo
Japanese Korean Romanian Malay language Norwegian Swedish Polish Swahili Chichewa Tagalog Urdu
------------------------------------------------------------------------------------
Vaticaans handschrift, gr. 1872
de juiste uitleg van de overlevering
* bijbelse overlevering
* dynamische overlevering
* latente overlevering
* gerijpte overlevering

Vaticaans handschrift, gr. 1872

De wijding van de vrouw in de Griekse/Byzantijnse traditie

Dit handschrift uit de Vaticaanse bibliotheek, gewikkeld in wit perkament, werd voor 1100 vervaardigd, volgens Johannes Morinus die het handschrift onder ogen heeft gehad. Het handschrift is niet compleet. Bovendien sluit de ritus iets nieuws in voorzover het de mannelijke diaken betreft, nml. in het feit dat de "Goddelijke Genade" verklaring van een vel papier wordt afgelezen. De ritus werd klaarblijkelijk overgenomen van een oudere tekst (zie b.v. Barberini gr. 336 en Grottaferrata gr. Gb1 ), met wat latere toevoegingen; b.v. het is een priester en niet de (aarts)bischop die aan de vrouwelijke diaken de kelk overhandigt.

Het manuscript werd eerst gepubliceerd en vertaald in het Latijn door Johannes Morinus, in Commentarius [sic!] de Sacris Ecclesiae Ordinationibus, publ. Kalverstraat, Antwerpen 1695; hier blz. 78 - 81.

Vaticaans handschrift, gr. 1872

Vertaling van de tekst uit het Grieks door John Wijngaards.

In de oorspronkelijke tekst, wordt de wijding van de mannelijke diaken apart beschreven van die van de vrouwelijke diaken. Ik publiceer ze hier naast elkaar om aan te tonen dat de twee wijdingen fundamenteel met elkaar overeenkomen.

‘De orde van dienst die in acht moet worden genomen bij de wijding (cheirotonia) van diakens, waarvoor we de leeftijd hebben gesteld op 25.’

‘Gebed bij de wijding (cheirotonia) van een vrouwelijke diaken’

Na het heilig offertorium, wanneer de deuren [van het priesterkoor] geopend zijn en de Diaken heeft verkondigd: "Zijn barmhartigheden zullen zijn…", en alvorens de Diaken de litanie van ‘Alle Heiligen’ begint, wordt de man die gewijd gaat worden, door de Aartsdiaken naar het altaar geleid, rechts van de Bisschop. De Aartsdiaken overhandigt de Bisschop een geschreven tekst. En wanneer de Aartsdiaken uitroept: "Ik vraag uw aandacht!", leest de Bisschop aan alle toehoorders die rond hem heen staan voor, wat er geschreven staat.

Na het heilig offertorium begint, wordt de vrouw die Diaken gewijd gaat worden, voor de Aartsbisschop geleid.

Hij zegt: "De Goddelijke Genade, die altijd geneest wat zwak is en aanvult wat ontbreekt, bevordert NN, deze zeer toegewijde subdiaken, tot het diaconaat. Laat ons derhalve bidden dat de genade van de Heilige Geest over hem mag komen."

Terwijl allen zeggen "Heer, ontferm u", buigt de wijdeling de rechterknie voor het altaar. De Aartsbisschop tekent diens voorhoofd driemaal met het kruisteken, en terwijl hij zijn hand laat rusten op diens hoofd, bidt hij als volgt:

En na de oproep [om aandacht] zegt hij de De Goddelijke Genade [verklaring].


En terwijl zij slechts het hoofd buigt, plaatst de Aartsbisschop zijn hand op haar voorhoofd, tekent haar driemaal met het kruisteken en bidt aldus:

[het wijdingsgebed bevindt zich niet in het manuscript]

"Heilige en Almachtige God, door de geboorte naar het vlees van uw Enige Zoon, onze God uit een Maagd,hebt Gij het vrouwelijk geslacht geheiligd. Gij schenkt niet slechts aan mannen maar ook aan vrouwen de genade en de uitstorting van de Heilige Geest. Wij bidden u Heer, zie neer op deze uw dienstmaagd en wijd haar toe aan de taak van het diaconaat en stort in haar de rijke en overvloedige gaven van de Heilige Geest uit.

Bewaar haar in de rechtzinnige leer en in onbesproken gedrag. Geef dat zij haar dienstwerk (leitourgia) altijd mag uitoefenen met rechtzinnig geloof, zoals het U behaagt. Want aan U …", enz.

Hierna begint de Aartsdiaken toepasselijke gebeden met niet al te luide stem maar wel zo dat de diakens om hem heen hem kunnen horen en antwoorden. "Laten wij God bidden in vrede. Om hemelse vrede. Voor haar. Voor onze vader en Aartsbisschop NN. Voor zijn priesterschap, om hulp, volharding, vrede, gezondheid en voor de werken van zijn handen. En voor NN, die nu bevorderd is tot diaken, om gezondheid voor hem bidden wij tot God." "Dat de barmhartige en menslievende Heer hem een oprecht en onbesmet diaconaat moge geven, laat ons bidden tot de Heer." "Voor de zeer devote [Keizer], voor de stad, om bevrijding en voor al onze Christenbroeders. Sta ons bij, o allerheiligste en onbevlekte Moeder van God."

Hierna zegt de diaken bovenstaande diaconale gebeden [=de voorbeden als bij de mannelijke diaken].

Hierna legt de Bisschop hem de hand [opnieuw] op en bidt: De Bisschop, die zijn hand nog op het hoofd van de vrouw die gewijd was houdt, zegt het volgende gebed:

"God, onze Redder, met onvergankelijke stem hebt Gij het de apostelen voorzegd en hen het eerst gezegd dat zij de dienst van het diaconaat zouden verrichten, enz.

…(met luider stem)

Want Gij zijt onze God, God van barmhartigheid enz. enz."[sic!]"

"Heer, Meester, Gij wijst vrouwen die zich aan u toewijden en die bereid zijn, op gepaste wijze, uw Heilig Huis te dienen, niet af maar laat hen toe tot het ambt van uw bedienaars [leitourgon]. Verleen de gave van uw Heilige Geest ook aan deze uw dienares die zich aan u wil toewijden, en breng in haar de genade van het dienstwerk van het diaconaat tot vervulling, zoals Gij aan Phoebe de genade van uw diaconaat verleend hebt, de vrouw die Gij tot het verrichten van het dienstwerk [leitourgia] had geroepen. Geef haar, Heer, dat ze schuldeloos mag volharden in uw Heilige Tempel, dat ze waakzaam moge zijn over haar gedrag, vooral haar eerbaarheid en matigheid. Maak uw dienares bovendien volmaakt, zodat ze, als ze voor de rechterstoel van uw Christus zal staan, waardig bevonden moge worden deel te hebben aan uw verheven gezelschap, en van U de beloning daarvoor moge verwerven, door de barmhartigheid en menselijkheidheid van uw Enige Zoon."

Daarna legt hij hem een stool [horarion] om. Hij kust hem, geeft hem de heilige waaier en geeft hem een plaats bij het altaar. Dan zegt de diaken die in de ambo staat: "Wij herinneren ons alle heiligen…".

Daarna legt hij de stool van het diakonaat [to diakonikon horarion] om haar hals, onder haar [vrouwen]sjaal [maphorion], en schikt die zo dat de twee uiteinden van de stool vóór omlaag hangen. De diaken die in de ambo staat zegt vervolgens: "Wij herinneren ons alle heiligen…"

Als de tijd van de communie gekomen is, ontvangt de pasgewijde als eerste onder de diakens de communie van de heilige mysteriën uit handen van de Bisschop die de wijding heeft verricht. Hij ontvangt als eerste het brood en de kelk uit handen van de Bisschop. Wanneer echter de Patriarch heeft gecommuniceerd en alle andere [geestelijken], reikt de pasgewijde de communie uit aan alle gelovigen. Wanneer zij allen de communie hebben ontvangen, keert hij terug naar het altaar.

Als zij [bij de communie] heeft gecommuniceerd, reikt de priester haar de kelk aan. Zij neemt die aan, en zonder ervan uit te delen aan iemand anders, zet zij de kelk op het altaar en gaat heen.


Uit de analyse van deze wijdingsritus blijkt dat de wijding van de vrouwelijke diaken hetzelfde is als die voor de man, en dus ontwijfelbaar sacramenteel is.

John Wijngaards

Terug naar Vrouwelijke diakens - Overzicht?
Lees ‘Toen Vrouwen nog Diakens waren ’ in De Bazuin 23 Juli 1999.

Vertaling: Theresia Saers

Klik hier als U onze campagne voor de wijding van vrouwen aktief wilt steunen..

historische overzichten

Vermeld a.u.b. dat dit document ontleend is aan www.womenpriests.org!


This website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

John Wijngaards Catholic Research

since 11 Jan 2014 . . .

John Wijngaards Catholic Research