OOK VROUWEN PRIESTER? JAZEKER!
header

Responsive image
BEGIN REDEN GENOEG TEGEN DE PAUS? DEBAT MENU
Nederlands/Vlaams Deutsch Francais English language Spanish language Portuguese language Catalan Chinese Czech Malayalam Finnish Igbo
Japanese Korean Romanian Malay language Norwegian Swedish Polish Swahili Chichewa Tagalog Urdu
------------------------------------------------------------------------------------
Naar zeven handschriften samengestelde tekst
de juiste uitleg van de overlevering
* bijbelse overlevering
* dynamische overlevering
* latente overlevering
* gerijpte overlevering

Naar zeven handschriften samengestelde tekst

De wijding van de vrouw in de Griekse/Byzantijnse traditie

Dit is de wijdingsritus voor vrouwelijke diakens gereconstruëerd door Jacob Goar in 1647 naar zeven handschriften. Goar zegt dat hij de handschriften vond in de Koninklijke Bibliotheek (in Frankrijk?), en in de verzamelingen van Barberini, Grotta-Ferrata, St. Marcus in Florence, Tillianus, Allatianus and Coresianus. Zij bevatten zonder enige twijfel de handschriften Barberini en Bessarion, maar ook anderen.

De Griekse tekst werd, met een Latijnse vertaling, door Jacob Goar gepubliceerd in Euchologion sive Rituale Graecorum, Parijs 1647; blz. 262-264; met voetnoten op blz. 264-267.

Gereconstruëerde text

Vertaling van de tekst uit het Grieks door John Wijngaards.

Commentaar

‘Gebed bij de wijding (cheirotonia) van een vrouwelijke diaken’

De hogere wijdingen worden allemaal gegeven in het priesterkoor, vóór het altaar.

Na het heilig offertorium, wanneer de deuren van het priesterkoor zijn geopend en vóór de Diaken de litanie van ‘Alle Heiligen’ begint, wordt de vrouw die Diaken gewijd gaat worden, voor de Bisschop geleid.

Dit was een publieke verklaring dat de persoon verkozen was tot het diaconaat. Zie de volledige tekst in the Vatican gr 1872 manuscript.

Hij spreekt de ‘De Goddelijke Genade’ [verklaring] uit.

De oplegging van de hand is de ‘stof’ [materia] van het sacrament van de Hogere Wijdingen.

En terwijl zij het hoofd buigt, legt de Bisschop zijn hand op haar voorhoofd, tekent haar driemaal met het kruisteken en bidt als volgt:

Dit is het wijdingsgebed, de ‘vorm’ [forma] van het sacrament; het bestaat hoofdzakelijk uit de aanroeping van de Heilige Geest.

"Heilige en Almachtige God, door de geboorte van uw Enige Zoon onze God uit een Maagd, hebt Gij de vrouw geheiligd. Gij schenkt de genade en de uitstorting van de Heilige Geest niet alleen aan mannen maar ook aan vrouwen. Zie neer, Heer, op deze uw dienares en wijd haar toe aan het dienstwerk van uw diaconaat, en stort over haar uit de overvloedige gave van uw Heilige Geest. Bewaar haar zodat ze haar dienstwerk [leitourgia] altijd moge vervullen zoals het u behaagt, met rechtzinnig geloof en onberispelijk gedrag.

Want aan u komt toe alle eer en glorie, Vader, Zoon en Heilige Geest, nu en altijd en in alle eeuwen. Amen"

In de litanie van voorbeden wordt ook gebeden voor de nieuwe vrouwelijke diaken.

Wanneer (men) heeft geantwoord: "Amen", bidt een van de diakens als volgt:

"Laat ons in vrede bidden tot de Heer.

Om hemelse vrede en het welzijn van het hele universum, laat ons de Heer bidden.

Om vrede in de hele wereld, laat ons de Heer bidden.

Voor onze Aartsbisschop NN, voor zijn priesterlijke taak, om hulp, volharding, vrede en welbevinden, gezondheid, en voor het werk van zijn handen, laat ons bidden tot de Heer.

Voor NN (vrouw) die zojuist is gewijd, en voor haar zaligheid, laat ons de Heer bidden.

Dat onze zeer barmhartige Heer, haar een zuiver en rein diaconaat moge geven, laat ons bidden tot de Heer.

Voor onze vrome Keizer die door God bemind wordt, laat ons de Heer bidden.

Voor onze bevrijding, laat ons de Heer bidden.

Ontvang... Red...."

Opnieuw is de handoplegging belangrijk

En terwijl de diaken de voorbeden zegt, bidt de Bisschop, nog steeds met zijn hand op het hoofd van de vrouw die is gewijd:

Dit is het tweede wijdingsgebed. Alle hogere wijdingen hebben twee wijdingsgebeden.

"Heer, Meester, Gij wijst vrouwen die zich aan u toewijden en die bereid zijn om uw Heilig Huis te dienen, na gepast heilig beraad, niet af maar laat hen toe tot het ambt van uw bedienaars [leitourgon]. Verleen de gave van uw Heilige Geest ook aan deze uw dienares die zich aan u wil toewijden en de genade van het diaconaat wil uitoefenen, zoals u deze genade verleend hebt aan uw dienares Phoebe, die Gij tot het verrichten van het dienstwerk [leitourgia] had gekozen.

Geef haar ook, Heer, dat ze schuldeloos mag volharden in uw Heilige Tempel, dat ze moge waken over haar gedrag, vooral over haar eerbaarheid.

Maak uw dienares bovendien volmaakt, zodat zij, als ze voor de rechterstoel van uw Christus zal staan, de waardige beloning moge verwerven voor haar goed gedrag, door de barmhartigheid en de mensheid van uw Enige Zoon, aan wie enz."

Het bekleden van de bedienaar met het passende kerkelijke gewaad is een publieke bevestiging van haar nieuwe status als diaken.

Na het antwoord ‘Amen’, legt de Bisschop de diakenstool om haar hals, onder haar [vrouwen]sjaal, en schikt die zo dat de twee uiteinden van de stool vóór omlaag hangen. De diaken in de ambo zegt vervolgens: ‘Ter herinnering aan alle heiligen, enz."

Het feit dat men de vrouw de kelk opnieuw laat vasthouden bevestigt haar als een volledig gewijd diaken, ook al reikt ze normaal gesproken de communie niet uit.

Als [bij de communie] de pas gewijde genuttigd heeft van het heilig lichaam en kostbaar bloed, overhandigt de Aartsbisschop haar de kelk. Zij neemt die aan en plaatst haar op het altaar.

 

Klik hier voor de originele tekst in het Grieks naar het Barberini handschrift.

Uit de analyse van deze wijdingsritus blijkt dat de wijding van de vrouwelijke diaken hetzelfde is als die voor de man, en dus ontwijfelbaar sacramenteel is.

John Wijngaards

Terug naar Vrouwelijke diakens - Overzicht?
Lees ‘Toen Vrouwen nog Diakens waren ’ in De Bazuin 23 Juli 1999.

Vertaling: Theresia Saers

Klik hier als U onze campagne voor de wijding van vrouwen aktief wilt steunen..

historische overzichten

Vermeld a.u.b. dat dit document ontleend is aan www.womenpriests.org!


This website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

John Wijngaards Catholic Research

since 11 Jan 2014 . . .

John Wijngaards Catholic Research