OOK VROUWEN PRIESTER? JAZEKER!
header

Responsive image
BEGIN REDEN GENOEG TEGEN DE PAUS? DEBAT MENU
Nederlands/Vlaams Deutsch Francais English language Spanish language Portuguese language Catalan Chinese Czech Malayalam Finnish Igbo
Japanese Korean Romanian Malay language Norwegian Swedish Polish Swahili Chichewa Tagalog Urdu
------------------------------------------------------------------------------------
Het Coislin gr. 213 Manuscript

Het Coislin gr. 213 Manuscript

Ook bekend onder de naam Strategios Euchologion

de juiste uitleg van de overlevering
* bijbelse overlevering
* dynamische overlevering
* latente overlevering
* gerijpte overlevering

De wijding van vrouwelijke diakenen in de Byzantijns/Griekse Traditie

Dit manuscript werd gevonden in de Coislin collectie van de Nationale Bibliotheek in Parijs. Het dateert uit de 11de Eeuw. De riten die de tekst bevat zijn erg oud, beslist niet later dan de 7de en 8ste Eeuw. Er zijn grote overeenkomsten met het Bessarion manuscript. (Vgl Barberini gr. 336 manuscript!)

Een definitieve bewerking van de Griekse tekst is uitgegeven door J. Duncan, PIO 1983.

Het Coislin gr 213 Manuscript

De tekst is uit het Grieks vertaald en op Internet beschikbaar gemaakt door John Wijngaards.

In de oorspronkelijke tekst worden de wijding van de mannelijke diaken en die van de vrouwelijke diaken apart beschreven. Ik publiceer ze hier naast elkaar om aan te tonen dat beide wijdingen in wezen gelijk zijn.

‘Ritus bij de wijding (cheirotonia) van een diaken, die minstens 25 jaar oud dient te zijn.’

‘Ritus voor de wijding (cheirotonia) van een vrouwelijke diaken,
die geleefd moet hebben als een kuise maagd en die nu geen man heeft, van goed gedrag is, zonder overdreven kapsel en van uitmuntend karakter, en wel zo dat ze het werkelijk kan opnemen tegen mannen en hun respect kan verdienen.’

 

Voor een dergelijke vrouwelijke kandidaat wordt alle [ritueel] uitgevoerd zoals bij mannelijke diakenen, met slechts enkele verschillen.

Na het heilig offertorium worden de deuren [van het priesterkoor] geopend en vóór de Diaken de litanie van ‘Alle Heiligen’ begint,en nadat het gebed ‘zijn barmhartigheden’ is gezegd door de bisschop, wordt de man die diaken gewijd gaat worden, door de aartsdiaken of door een van de andere diakenen naar het altaar geleid, rechts van de bisschop. De secretaris ter linkerzijde overhandigt aan de bisschop een geschreven verklaring en de secretaris of de aartsdiaken roept met luide stem: “Hoort!” De bisschop leest dan dit geschrift voor, zodat allen die om hem heen staan het kunnen horen: “’Goddelijke Genade, die altijd geneest wat zwak is en aanvult wat een mens ontbreekt, bevordert NN, deze vrome subdiaken tot het diaconaat. Laat ons derhalve bidden dat de genade van de Heilige Geest op hem moge neerdalen.’ De hand [van de bisschop] ligt nog steeds op zijn hoofd, terwijl hij bidt:

Want zij wordt naar het heilig altaar geleid, haar hoofd bedekt met de [vrouwen]sluier, de twee uiteinden daarvan naar voren [over haar schouders]. Nadat ‘De Goddelijke Genade [verklaring] is voorgelezen, buigt de vrouw die gewijd gaat worden niet haar knie zoals de mannelijke wijdeling doet, maar ze buigt het hoofd. De Bisschop tekent haar hoofd driemaal met het kruisteken. Terwijl hij dan zijn hand op haar hoofd houdt, bidt hij als volgt:

“Heer onze God, volgens uw voorzienigheid stort u de werking en de rijkdom van uw Allerheiligste Geest uit over hen die door uw ondoorgrondelijke macht zijn gerechtigd om de liturgische bedienaren te zijn van uw vlekkeloze geheimen; wil Heer, deze man, die ik volgens uw wil tot het dienstwerk van het diaconaat [leitourgia] ga bevorderen, behouden in alle ernst en striktheid van goed gedrag, opdat hij het geheim van het geloof moge bewaren met een zuiver geweten.
En geef hem de genade welke gij hebt verleend aan uw eerste martelaar Stefanus.
En na hem tot het dienstwerk van uw ambt te hebben geroepen, maak hem, volgens uw behagen, waardig tot het vervullen van de graad [van verantwoordelijkheid] die hem zal worden toevertrouwd.
Want zij die dit goed doen zullen voor zichzelf een hoge graad [van beloning] verwerven.
Breng uw dienaar tot volmaaktheid, want van u is het koninkrijk en de kracht”

“Heilige en Almachtige God, door uw Enige Zoon onze God volgens het vlees uit een Maagd geboren te doen worden, hebt Gij het vrouwelijk geslacht geheiligd. Gij schenkt de genade en de uitstorting van de Heilige Geest niet alleen aan mannen maar ook aan vrouwen.
Zie neder, Heer, op deze uw dienares en wijd haar toe aan het dienstwerk van uw diaconaat, en stort over haar de rijke en overvloedige gave van uw Heilige Geest uit . Bewaar haar zodat ze haar dienstwerk [leitourgia] altijd met rechtzinnig geloof en onberispelijk gedrag moge vervullen, zoals het u behaagt.
Want aan u komt toe alle eer en glorie, aan de vader, de Zoon en de Heilige Geest, in alle eeuwen der eeuwen.”

De Aartsdiaken zegt de voorbeden, met niet te luide stem, maar zo dat de Diakenen om hem heen hem kunnen horen en antwoorden. “Laat ons in vrede bidden tot de Heer. Om vrede van boven. Voor haar. Voor onze vader en Aartsbisschop NN, voor zijn priesterlijke taak, om hulp,volharding, vrede, welbevinden en het werk van zijn handen, en voor NN die nu bevorderd is tot het diaconaat, voor zijn zaligheid, bidden wij tot de Heer.” “Dat de barmhartige Heer die de mensen bemint, hem een oprecht en zuiver diaconaat moge geven, laat ons bidden tot de Heer.Voor de gelovigen. Voor deze stad en het hele rijk. Dat wij gered mogen worden. En voor alle mensen in nood. Aanvaard ons. Red ons. Erbarm U over ons. Door de voorspraak van de allerheiligste onbevlekte [Maria]. [Ondertussen houdt de Aartsbisschop nog steeds zijn hand op het hoofd van de wijdeling en bidt als volgt:]

Terwijl de Diaken deze voorbeden zegt, bidt de Aartsbisschop, met zijn hand nog steeds op het hoofd van de wijdeling als volgt:

“God, onze Redder, met onvergankelijke stem hebt Gij het voorzegd; en Gij hebt aangekondigd dat diegene de eerste zou zijn die de dienst van het diaconaat zou verrichten, zoals geschreven staat in uw heilig Evangelie: “Wie onder u de eerste wil zijn, moet uw knecht [diakonos] zijn”, vervul, Heer van alles, deze dienaar van u die gij waardig gemaakt hebt het dienstwerk [leitourgia] van het diaconaat te beginnen, door de levenwekkende komst van uw Heilige leven schenkende Geest, met alle geloof, liefde, kracht en heiligheid.
Zie nu neer op deze man. Want genade wordt verleend aan wie Gij die waardig acht, niet door de oplegging van mijn handen, maar door de zegening van uw rijke barmhartigheid, zodat hij, gezuiverd van zonde, op die vreeswekkende dag van uw oordeel schuldeloos voor u moge staan, en de beloning van uw trouwe belofte moge ontvangen.
Want U bent onze God, en aan U brengen wij eer, Vader, Zoon en Heilige Geest.”

“Heer, Meester, Gij wijst vrouwen die zich aan u toewijden en die bereid zijn, op gepaste wijze uw Heilig Huis te dienen, niet af maar laat hen toe tot het ambt van uw bedienaars [leitourgon].
Verleen de gave van uw Heilige Geest ook aan deze uw dienares die zich aan u wil toewijden, en breng in haar het dienstwerk van het diaconaat tot vervulling, zoals u aan Febe, die Gij tot het verrichten van het dienstwerk [leitourgia] had geroepen, de genade van uw diaconaat verleend hebt.
Geef haar, Heer, dat ze schuldeloos mag volharden in uw Heilige Tempel, dat ze moge waken over haar gedrag, vooral haar bescheidenheid en eerbaarheid
.
Maak uw dienares bovendien volmaakt, zodat zij, als ze voor de rechterstoel van uw Christus zal staan, de waardige vruchten moge verwerven van haar goed gedrag, door de barmhartigheid en edelmoedigheid van uw Enige Zoon, door wie zij
gezegend is met uw allerheiligste en goede en leven schenkende Geest, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen.”

De Aartsbisschop doet de wijdeling een stool [to horarion] om. Hij kust hem, geeft hem de heilige waaier en laat hem de heilige gaven van opzij toewuiven terwijl de diaken op de ambo zegt: “Gedenk alle heiligen”.

Na het ‘Amen’ legt de Aartsbisschop de diakenstool [to diakonikon horarion] om haar hals, onder haar [vrouwen]sjaal [maphorion], en schikt die zo dat de twee uiteinden van de stool vóór omlaag hangen, terwijl de diaken bij de ambo zegt:”Herinner U alle heiligen…”

Wat het deelhebben aan de goddelijke mysteriën betreft, de pas gewijde diaken ontvangt het heilig brood van de bisschop die de wijding verricht heeft vóór de andere diakenen en ontvangt het heilig bloed vóór de anderen uit handen van de persoon die het aan de bisschop aanbiedt. Tezamen met de priester of de bisschop die de heilige kelk ontvangt, heeft hij er deel aan. Wanneer er twee kelken zijn, ontvangt hij de tweede van de bisschop, verlaat [het priesterkoor] en reikt de kelk aan de mensen die daar bijeen zijn. Als er slechts één kelk is, wacht hij in het priesterkoor tot allen daar de kelk hebben ontvangen van de priester of van de bisschop die de kelk brengt aan de officiërende bisschop. [De wijdeling] ontvangt dan de kelk van deze laatste en gaat de communie uitreiken aan degenen die naar voren komen.

Bij de communie nuttigt de pas gewijde een deel van het heilig lichaam en kostbaar bloed met de diakenen.
Zij ontvangt de kelk uit handen van de bisschop, maar deelt er niet van uit aan anderen. Zij zet die onmiddellijk terug op de heilige [altaar]tafel.

Een analyse van deze wijdingstekst toont aan dat de wijding van de vrouwelijke diaken hetzelfde is als die voor de mannelijke diaken, en ongetwijfeld ook een sacrament.

Vertaling: Theo van Schaick fic

Klik hier als U onze campagne voor de wijding van vrouwen aktief wilt steunen..

historische overzichten

Vermeld a.u.b. dat dit document ontleend is aan www.womenpriests.org!


This website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

John Wijngaards Catholic Research

since 11 Jan 2014 . . .

John Wijngaards Catholic Research