OOK VROUWEN PRIESTER? JAZEKER!
header

Responsive image
BEGIN REDEN GENOEG TEGEN DE PAUS? DEBAT MENU
Nederlands/Vlaams Deutsch Francais English language Spanish language Portuguese language Catalan Chinese Czech Malayalam Finnish Igbo
Japanese Korean Romanian Malay language Norwegian Swedish Polish Swahili Chichewa Tagalog Urdu
------------------------------------------------------------------------------------
Constante Traditie

Constante Traditie

Uit INTER INSIGNIORES:

Het wapen van John Paul II

(De doorverbonden cursieve commentaren zijn van John Wijngaards)

6. Nooit heeft de katholieke kerk gemeend, dat de priester- of bisschopswijding geldig aan vrouwen kon worden toegediend… [maar de vrouwelijke diakens dan? Behoorden zij niet tot de gewijde ambtsdragers?!]

7. Sindsdien (de scholastiek) schijnt deze vraag tot op onze tijd niet meer te zijn opgeworpen, omdat het gebruik niet werd tegengesproken en algemeen werd aanvaard en zich als het ware in een zich eigen gemaakt recht verheugde… [geen tegenspraak, als in een concentratiekamp, veronderstel ik?].

8. De traditie van de kerk was in deze zaak door de eeuwen heen zo vast, dat het leergezag nooit de behoefte heeft gehad het beginsel, waartegen geen bezwaar werd aangevoerd, te verklaren, of de wet, die onweersproken van kracht was, te verdedigen [Kon die worden weersproken zo lang de sociale en religieuze vooroordelen niet waren verwijderd?]. Maar elke keer dat deze traditie de gelegenheid had om naar buiten te treden, was zij getuige van het verlangen van de kerk om zich te schikken naar het model dat de Heer haar had nagelaten [Heeft hij ‘een model’ nagelaten?]. Dezelfde traditie hebben ook de oosterse kerken angstvallig bewaard [Wat moeten we dan denken van de geldig gewijde vrouwelijke diakens die tot het jaar 1000 in het Oosten hun ambt hebben uitgeoefend?], waarvan het eenstemmig gevoelen hierover des te opmerkelijker is, omdat hun recht op vele andere punten een grote verscheidenheid toelaat; en ook vandaag weigeren zij ook maar enigszins in te gaan op eisen die zich met de priesterwijding van vrouwen bezighouden [Tellen Westerse Kerken dan niet, zoals de Anglicaanse Gemeenschap die vrouwen wijden?].

23. De praktijk van de kerk heeft derhalve normatieve kracht [Hoe kan een praktijk die geen geldige traditie is, een norm vastleggen?]. Aan het feit, dat alleen aan mannen de priesterwijding wordt toegediend [Was dit niet omdat vrouwen als mindere, zondig en ritueel ‘onrein’ werden beschouwd?], ligt een onafgebroken traditie ten grondslag die door de hele kerkgeschiedenis heen [en de ‘verborgen’, tegengestelde traditie dan?] zowel in het oosten als in het westen algemeen is en die er op bedacht is misbruiken onmiddellijk uit te schakelen; deze norm, steunend op Christus' voorbeeld, is en wordt in acht genomen, omdat zij wordt geacht met het plan van God omtrent zijn kerk overeen te stemmen [Doet dit niet eerder een vooroordeel in het leven houden?].

Voor de volledige tekst, zie: INTER INSIGNIORES.

Uit het Commentaar van de Heilige Congregatie voor de geloofsleer aangaande de Verklaring Inter Insigniores:

Congregatie voor de Geloofsleer

21. Het is een onloochenbaar feit, zoals de verklaring opmerkt, dat de constante traditie van de katholieke kerk vrouwen van het episcopaat en het priesterschap heeft uitgesloten. Zij is zo constant geweest, dat er geen interventie door een plechtige beslissing van het leergezag nodig is geweest.

Voor de volledige tekst, zie: Officieel Commentaar op INTER INSIGNIORES.Vertaling van kommentaar fragmenten door Isaac Wüst

Klik hier als U onze campagne voor de wijding van vrouwen aktief wilt steunen..

historische overzichten

Vermeld a.u.b. dat dit documentontleend is aan www.womenpriests.org!


This website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

John Wijngaards Catholic Research

since 11 Jan 2014 . . .

John Wijngaards Catholic Research