OOK VROUWEN PRIESTER? JAZEKER!
header

Responsive image
BEGIN REDEN GENOEG TEGEN DE PAUS? DEBAT MENU
Nederlands/Vlaams Deutsch Francais English language Spanish language Portuguese language Catalan Chinese Czech Malayalam Finnish Igbo
Japanese Korean Romanian Malay language Norwegian Swedish Polish Swahili Chichewa Tagalog Urdu
------------------------------------------------------------------------------------
Traditie en kerkvaders

Traditie en kerkvaders

Uit INTER INSIGNIORES:

Het wapen van John Paul II

(De doorverbonden, cursieve commentaren zijn van John Wijngaards)

6. Wel waren er in de eerste eeuwen sommige ketterse sekten, voornamelijk gnostische, die ertoe overgingen aan vrouwen het priesterambt toe te vertrouwen: hetgeen de vaders, toen het werd bemerkt, onmiddellijk hebben afgekeurd, omdat zij oordeelden, dat dit een nieuwigheid was en in de kerk volstrekt niet mocht worden aanvaard.(7) [Ging het bij de kerkvaders niet eerder om de veroordeling van het gnosticisme? Was het leiderschap van gnostische vrouwen niet slechts een bijkomstigheid?]

6 (vervolg) Weliswaar vindt men in de geschriften van dezelfde vaders de onmiskenbare neerslag van onbillijke vooroordelen over het vrouwelijk geslacht, maar deze hebben nagenoeg geen invloed gehad op hun pastorale praktijk en nog minder op hun geestelijke leiding. [Is er niet eerder sprake van dat de vooroordelen van de kerkvaders de geldigheid van hun stem in de traditie ondergraven?]

7. Maar naast deze, door de tijdgeest beïnvloede opvattingen leest men duidelijk, met name in de kerkrechtelijke werken welke de antiocheense en egyptische traditie heeft bewaard, dat alleen mannen tot de wijding en de eigenlijke priesterlijke bediening werden geroepen om het bij uitstek wezenlijke motief, dat de kerk trouw wilde blijven aan dat beeld van het priesterambt dat de Heer Jezus Christus heeft gewild en de apostelen nauwgezet hebben bewaard.(8) [Bewijst dit materiaal niet eerder dat verzet tegen het onderrichten door vrouwen gegrond was op cultureel vooroordeel, toegedekt met citaten van onterecht geïnterpreteerde schriftteksten?]

Voor de volledige tekst, zie: INTER INSIGNIORES.

Uit het Commentaar van de Heilige Congregatie voor de geloofsleer aangaande de Verklaring Inter Insigniores:

Congregatie voor de Geloofsleer

23. Slechts bij enkele ketterse sekten van de eerste eeuwen, voornamelijk gnostische, vinden we pogingen om het priesterambt door vrouwen te laten uitoefenen. Verder dient te worden opgemerkt, dat ze zeer sporadisch voorkomen en bovendien verband houden met nogal discutabele praktijken. [Maakt het uitgaan van de gnostische ketterij en niet van het priesterschap van vrouwen dit hele argument niet ongeldig?]

24. Bekend zijn ze ons alleen door de ernstige afkeuring waarmee zij zijn genoemd door de heilige Irenaeus in zijn Adversus Haereses,(17) [Welke ernstige afkeuring?] Tertullianus in De Praecriptione Haereticorum, (18) [Wat is anders te verwachten van deze fanaticus?] Firmilianus van Caesarea in een brief aan de heilige Cyprianus,(19) Origenes in een commentaar op de Eerste brief aan de Korintiërs,(20) [Is hij een geldige getuige voor de traditie?] en in het bijzonder door de heilige Epiphanius in zijn Panarion.(21) [Onthullen zijn argumenten tegen vrouwelijke priesters niet eerder vooroordelen dan degelijke theologische bewijzen?]

32. Dit is wat in de vorm van een apocrieve literatuur tot uitdrukking is gebracht door de oude documenten van de kerkelijke discipline van Syrië, zoals de Didascalia Apostolorum (midden derde eeuw)(26) en de apostolische constituties (eind vierde of begin vijfde eeuw),(27) en door de egyptische collectie van twintig pseudo-apostolische canons welke was opgenomen in de compilatie van de alexandrijnse Synodos en vertaald in veel talen.(28) [Spreken deze zogenaamde ‘kerkordeningen’ niet eerder van een verbod op onderricht voor vrouwen – buiten de context geciteerd en met verwijzing naar onterecht geïnterpreteerde teksten van Paulus?]

33. De heilige Johannes Chrysostomus van zijn kant begreep in zijn commentaar op hoofdstuk eenentwintig van Johannes goed, dat de uitsluiting van vrouwen van het pastorale ambt dat aan Petrus was toevertrouwd niet was gebaseerd op een natuurlijke onbekwaamheid, aangezien, zoals hij opmerkt, 'zelfs de meerderheid van mannen door Jezus van deze onmetelijke taak werd uitgesloten'.(29) [Toont deze opmerking niet juist zijn vooroordeel aangezien hij ALLE vrouwen en slecht de meerderheid van mannen uitsloot, een vooroordeel dat bevestigd wordt in zijn andere geschriften?]

Voetnoot 17. 1, 13, 2: PG 7, col. 580-581; Harvey-uitgave 1, 114-122.

Voetnoot 18. 41, 5: CCL 1, blz. 221.

Voetnoot 19. In de brieven van de heilige Cyprianus, 75: CSEL 3, blz. 817-818.

Voetnoot 20. Fragmenten gepubliceerd in Journal of Theological Studies, 10 (1909), blz. 41-42 (n. 74).

Voetnoot 21. Panarion, 49, 2-3: GCS 31, blz. 243-244; - 78, 23 en 79, 2-4; GCS 37, blz. 473, 477-479.

Voetnoot 26. Chap. 15: uitg. R.H. Connolly, blz. 133 en 142.

Voetnoot 27. Lib. 3, c. 6, na. 1-2; c. 9, 3-4; ed. F.X. Funk, blz. 191, 201.

Voetnoot 28. Can. 24-28; - griekse tekst in F.X. Funk, Doctrina Duode,cim Apostolorum, Tübingen, 1887, blz. 7l; T. Schermann, Die allgemeine Kirchenordnung.... t. 1, Paderborn, 1914, blz. 31-33; - syrische tekst in Octateuque de Clément, Lib. 3, c. 19-20; latijnse tekst in het Verona ms., Bibl. capit. LV, uitg. E. Tidner, Didascaliae Apostolorum, Canonum Ecclesiasticorum, Traditionis Apostolicae Versiones Latinae, Berlin, 1965 (TU 75), blz. 11-113. De koptische, ethiopische en arabische versies van de Synodos zijn voornamelijk vertaald en uitgegeven door G. Horner, The Statutes of the Apostles or Canones Ecclesiastici, Oxford University Press, 1915 (= 1904).

Voetnoot 29. De Sacerdotio 2, 2: PG 48, 633.

Voor de volledige tekst, zie: Officieel Commentaar op INTER INSIGNIORES.

Vertaling van kommentaar fragmenten door Isaac Wüst

Klik hier als U onze campagne voor de wijding van vrouwen aktief wilt steunen..

historische overzichten

Vermeld a.u.b. dat dit documentontleend is aan www.womenpriests.org!


This website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

John Wijngaards Catholic Research

since 11 Jan 2014 . . .

John Wijngaards Catholic Research