De ‘traditie’ om geen vrouwen priester te wijden maakte geen deel uit van de echte kerktraditie vanwege vooroordeel

De ‘traditie’ om geen vrouwen priester te wijden maakte geen deel uit van de echte kerktraditie: ze was gebaseerd op een hardnekkig, massief vooroordeel

de juiste uitleg van de overlevering
* bijbelse overlevering
* dynamische overlevering
* latente overlevering
* gerijpte overlevering

‘Tradities’ zijn niet geldig, tenzij ze schriftuurlijk zijn, d.w.z. gebaseerd op een juist begrip van de H. Schrift, en tenzij ze verantwoord zijn, d.w.z. niet gegrond op een onjuiste opvatting omtrent fundamentele aspecten van de zaak waar het om gaat.

De praktijk om geen vrouwen te wijden in de kerk was geen geldige en juiste traditie, omdat ze berustte op een drievoudig vooroordeel omtrent vrouwen.

1. Vrouwen werden krachtens de natuur en krachtens de wet als de mindere beschouwd.

De Griekse wijsbegeerte, die ook door christenen werd gevolgd, beschouwde vrouwen als van nature minder dan de man.

De Romeinse wet, die de basis vormde voor de kerkelijke wetten, kende de vrouw een lagere positie in de samenleving toe. Vrouwen genoten binnenshuis en in de burgermaatschappij niet dezelfde rechten. Sommige christelijke leiders legden een verband tussen de veronderstelde lagere status van de vrouw en bepaalde schriftuurteksten; zij zeiden dat alleen de man was geschapen naar Gods beeld en gelijkenis; Paulus verbood aan de vrouw het woord te voeren in de kerk.

Het was ondenkbaar dat zo’n ‘minderwaardig schepsel’ priester gewijd kon worden.

2. Men dacht dat vrouwen zich in een staat van straf voor zonde bevinden.

Men meende dat de erfzonde door vrouwen in de wereld kwam en dat vrouwen een voortdurende bron van verleiding zijn.

De bijbelse scheppingsverhalen werden uitgelegd, als waren vrouwen in een voortdurende staat van onderworpenheid aan de man geplaatst, als een soort straf.

Het zou dus geheel ongepast zijn als zulke ‘zondige wezens ’ uitverkoren zouden worden om de genade van God door te geven.

3. Vrouwen werden als ritueel onrein beschouwd.

Men geloofde dat de maandelijkse bloeding haar regelmatig in een toestand van rituele bezoedeling bracht. Kerkelijke leiders waren bang dat zo’n onreinheid zou leiden tot ontwijding van het kerkgebouw, het priesterkoor en vooral het altaar.

In een klimaat waarin in toenemende mate alle aspecten van seksualiteit en voortplanting besmet waren met zonde, kon aan een ‘onrein schepsel’ zoals een vrouw onmogelijk de zorg voor Gods heilige zaken worden toevertrouwd.

Het is duidelijk dat iemand die zich laat beïnvloeden door een van deze vooroordelen, laat staan door een combinatie ervan, onmogelijk de gedachte aan de wijding van vrouwen zelfs maar in overweging kon nemen! Vrouwen werden als per definitie uitgesloten geacht van het priesterambt, gewoonweg door het feit vrouw te zijn, d.w.z. een minderwaardig, tweederangs, onrein, afhankelijk en zondig lid van de mensheid!

Verspreiding

De vooroordelen die wij in het voorgaande opnoemden, zijn heel diep geworteld in de denkwereld van de kerk van de voorgaande eeuwen, vanaf de tijd van Paulus tot op onze dagen.

We komen ze in allerlei combinaties in alle belangrijke bronnen van de z.g. ‘traditie’ van de kerk tegen:

Uit dit alles volgt dat de z.g ‘traditie’ die de wijding van vrouwen afwijst, ongeldig is, want:

  • de argumenten van deze z.g. ‘traditie’ waren ingegeven door sociale en culturele misvattingen. Deze ‘traditie’ was dus niet verantwoord;
  • de schriftuurteksten die gebruikt werden om de vooroordelen te onderbouwen, rustten op een onjuiste uitleg van wat de geïnspireerde schrijver bedoelde. De ‘traditie’ om vrouwen niet te wijden schiet dus ook tekort omdat die niet schriftuurlijk was.

Inderdaad, er is een bijna algemene en constante praxis geweest om de wijding aan vrouwen te weigeren, maar men kan het niet volhouden dat dit een geldige theologische bron van christelijke leer en geloof is.

Een opmerking over ‘vooroordeel’

In de meeste mensenmaatschappijen hebben mannen de baas gespeeld over vrouwen, sociaal en politiek. In veel landen zijn vrouwen nog steeds de verdrukte partij. Vooroordelen worden bevestigd door sociale ‘mythen’ en door culturele praktijken en politieke structuren.

Ofschoon er een genetische basis kan zijn voor sommige geslachtsgebonden rollen, moet de oorsprong van de mannelijke dominantie toch gezocht worden in historische ontwikkelingen. De populaire ideeën en de culturele praktijken die met de mannelijke superioriteit gepaard gaan, worden onderbouwd door een machtige sociale ‘mythe. De ‘mythe’ van mannelijke superioriteit kan ook vandaag de dag nog aangetoond worden.

Vooroordelen zijn een belangrijk werktuig voor de instandhouding van sociale ‘mythen’ en opvattingen. De karakteristieke kenmerken van sociaal vooroordeel zijn tegenwoordig grondig bestudeerd. Ze zijn zeer goed van toepassing op de eeuwenoude, in de kerk gangbare opvattingen over vrouwen.

Hans Wijngaards

Vertaling: Ton Wiemers

Klik hier als U onze campagne voor de wijding van vrouwen aktief wilt steunen..

historische overzichten

Vermeld a.u.b. dat dit documentontleend is aan www.womenpriests.org!


This website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

John Wijngaards Catholic Research

since 11 Jan 2014 . . .

John Wijngaards Catholic Research