Het verhaal van mijn leven

link bar

Email

Resignation

My Focus

Life Story

Publications

Het verhaal van mijn leven

Mijn volledige naam is Johannes Nicolaas Maria Wijngaards. Ik ben geboren op 30 september 1935 te Surabaia, Indonesië. Mijn ouders waren Nederlanders.

Korte biografie:

 • 1959: priester gewijd als missionaris van Mill Hill.
 • 1959 – 1963: studie in Rome. Licentiaat heilige Schrift aan het Pauselijk Bijbelinstituut en doctoraat in de theologie aan de Gregoriaanse Universiteit.
 • 1963 – 1976: missionaris in India, docent aan het grootseminarie St.John te Hyderabad.
 • 1976 – 1982: vicaris-generaal van de Missionarissen van Mill Hill.
 • 1983 – heden: docent aan het Missionary Institute London dat zowel is aangesloten bij de Katholieke Universiteit van Leuven als bij de Middledsex Universiteit te Londen.
 • 1982 – heden: directeur van Housetop International Centre for Faith Formation in London.

Mijn vroegste herinneringen

Mijn familie had het moeilijk in de oorlog. Mijn vader, die docent was in het middelbare onderwijs, moest met het Nederlandse leger (de KNIL) meevechten tegen de Japanse bezetter. Gedurende de oorlog moest hij meewerken aan de aanleg van spoorwegen in Thailand als Japanse krijgsgevangene.

Samen met mijn moeder en drie broers heb ik eveneens vier jaar in een Japans krijgsgevangenenkamp doorgebracht op Java (Malang, Sukabumi, Ambarawa). Ieder van ons heeft veel moeten doorstaan.

Na de oorlog konden we terug naar Nederland. Daar hadden we het net zo arm en moeilijk als alle andere inwoners destijds.

Studeren

Eigenlijk wilde ik in eerste instantie chirurg worden. Daarnaast was ik altijd al bijzonder geïnteresseerd in de moderne wetenschap en speelde ik met het idee om wetenschapper te worden. Toen ik nog in Azië was, heb ik het werk van missionarissen leren kennen. Ik voelde mij geroepen tot iets dergelijks. Ik besloot priester missionaris te worden.

Nadat ik mijn universitaire toelatingsexamen te Haelen (Nederland) had gehaald, ben ik gaan studeren op de grootseminaries van Roosendaal (Nederland) en Mill Hill (Verenigd Koninkrijk). In 1958 werd ik lid van de Missionarissen van Mill Hill. In 1959 werd ik priester gewijd.

Voor verdere studies ging ik naar Rome. Daar verwierf ik het licentiaat in de heilige Schrift aan het Pauselijk Bijbelinstituut en het doctoraat in de theologie aan de Gregoriaanse Universiteit. Mijn proefschrift onderzocht The Formulas of the Deuteronomic Creed (Brill, Leiden 1963). In het Nederlands zijn mijn bevindingen gepubliceerd als Vazal van Jahweh (Bosch & Keunig, Baarn 1965). Verder wetenschappelijk onderzoek deed ik in India. Deze resulteerden in twee boeken: The Dramatisation of Salvific History in the Deuteronomic Schools (Brill, Leiden 1969) en Commentary on the book of Deuteronomy, een boek van 360 bladzijden in de bekende serie commentaren die is uitgegeven door Romen en Zonen (1971).

Pastoraat in India

Van 1964 tot 1976 woonde ik in Hyderabad, India. Daar deed ik verschillende dingen tegelijk: ik was docent aan het grootseminarie St. John, directeur van het communicatiecentrum Amruthavani en secretaris generaal van Jyotirmai, het pastorale planbureau voor de tien bisdommen van Andra Pradesh.

Veel van mijn energie concentreerde zich op het apostolaat in Andra Pradesh. Als professor aan het regionale seminarie St. John te Hyderabad, bracht ik de meeste tijd door met het geven van bijbellessen aan toekomstige priesters. Ik leidden hen ook op in nieuwe pastorale werkvormen. St. John van Hyderabad had het meest intensieve opleidingsprogramma voor studenten van alle seminaries in India. Ik leidde in 1968 het uitvoerige onderzoek over roepingen in Andhra. Daarnaast zat ik in de commissie die de bijbel vertaalde in het Telugu en was ik moderator van de Conferentie van religieuzen in Andra Pradesh. Ik heb de volgende organisaties opgericht: Jeevan Jyothi, een nieuw vormingscentrum voor zusters in Hyderabad, Amruthavani, het katholieke communicatiecentrum voor Andra Pradesh, en Jyotirmai, het landelijke planbureau voor tien bisdommen. Deze instellingen bloeien vandaag de dag nog steeds.

Ook was ik actief betrokken bij projecten en zaken voor heel India.

 • Tijdens de hervormingen na Vaticanum II was ik lid van het comité dat de 91 regionale en diocesane seminaries onderzocht als voorbereiding op het landelijke seminarie voor heel India van 1969. Het werk nam twee maanden in beslag en resulteerde in een rapport van 600 bladzijden.
 • Als lid van het intellectuele subcomité van de Commissio Technica van de seminariecommissie van de bisschoppenconferentie heb ik direct bijgedragen aan de richtlijnen voor de priesteropleiding in India. Deze zijn nu van kracht op de grootseminaries van India.
 • Tevens was ik, in verschillende functies, betrokken bij de commissies van de bisschoppenconferentie voor massacommunicatie, evangelisatie, bijbelapostolaat, vrede & gerechtigheid, liturgie en catechese.
 • Als één van de weinige mensen van de kerk die gespecialiseerd zijn in de Islam, was ik vele jaren het enige rooms katholieke lid in de directie van het Henry Martyn Instituut voor Islamitische Studies te Hyderabad.
 • In 1968 vertegenwoordigde ik India in Rome bij een vergadering waarin de grondslagen werden gelegd voor de Wereldfederatie van Katholiek Bijbelapostolaat.
 • Regelmatig was ik docent bij cursussen en seminars van het Nationale Centrum voor Bijbel, Catechese en Liturgie in Bangalore.
 • Ik was één van de oprichters van de katholieke bijbelvereniging van India en werd gekozen als eerste secretaris (1967 – 1972).

India had goede en leesbare bijbelinleidingen nodig voor priesters, religieuzen en leken, vond ik. Daarom schreef ik God´s Word to Israel (Gods Woord aan Israël), een boek over de historiciteit van het Oude Testament (Ranchi Press 1971). Mijn Background to the Gospels (‘Achtergronden bij de evangelies’ – 384 bladzijden in de TPI-editie van 1972) is nog steeds één van de populairste inleidingen op de evangelies in India. Het boek heeft vele oplagen gekend en is vertaald in verschillende plaatselijke talen zoals Telugu, Canara, Tamil, Malayalam en (in verkorte versie) in het Hindi. Ik schreef een boek voor leraren met de titel Yes, Read the Word to others but make them understand (´Ja, lees het Woord voor aan anderen, maar zorg dat ze het begrijpen´ – Asian Trading, Bangalore 1973).

Mijn dialogen met Hindoes, Moslims, Jains en Sikhs hebben mijn begrijpen van God helpen ontwikkelen. Dit leidde uiteindelijk tot de publicatie van het boek God Within Us (God in onszelf – Fount Original, London 1988).

Vicaris Generaal te Londen

In 1976 vertegenwoordigde ik de leden in India op het internationale kapittel van de Missionarissen van Mill Hill in Londen. Daar werd ik gekozen als Vicaris Generaal voor een periode van zes jaar.

Ik was met name verantwoordelijk, als een soort kerkelijke personeelsfunctionaris, voor de 451 leden in onze negen thuislanden (België, Canada, Engeland, Ierland, Italië, Nederland, Oostenrijk, Schotland en de VS). Het grootste deel van elk jaar bezocht ik elk van de 27 Mill Hill-gemeenschappen in die landen (144 leden destijds). Deze gemeenschappen hadden met name als doel fondsenwerving en het werven en opleiden van nieuwe missionarissen. Daarnaast ontmoette ik zoveel mogelijk andere leden: volledig gepensioneerde missionarissen (153) of zij die, na werken op een missiepost, functioneerden als aalmoezenier, parochiepastor en parochieassistent (143 mensen).

Ik zag het als één van mijn hoofdtaken om vernieuwende studiebijeenkomsten te organiseren voor leden van Mill Hill. Gedurende mijn tijd als vicaris generaal zijn er 17 van dergelijke bijeenkomsten gehouden, waaraan 356 mensen hebben deelgenomen.

Het is in deze tijd geweest dat ik Did Christ Rule Out Women Priests? (Heeft Christus vrouwelijke priesters uitgesloten? – McCrimmons, Londen 1977) en Come and See (Kom en zie – Ave Maria Press, Notre Dame 1981) heb geschreven.

Directeur van Housetop

Sinds 1982 ben ik directeur van Housetop. Dit is een internationaal centrum in Londen dat videocursussen en films produceert ten behoeve van de geloofsvorming voor volwassenen.

Over meer details van de activiteiten van Housetop kunt u hier verder zoeken:

Hoewel ik al eens betrokken was bij het schrijven van litteraire werken, heb ik toch speciale cursussen gevolgd die mij in staat stelden om een roman te publiceren en succesvolle scenario’s voor video en film. Daarnaast ben ik altijd doorgegaan met het schrijven van theologische boeken (Inheriting the Master´s Cloak (Erfgenamen van het kleed van de Meester), Ave Maria Press, Notre Dame 1985; The Gospel of John (Het evengelie van Johannes), Michael Glazier, Wilmington 1986; The Spirit in John (De Geest bij Johannes), Michael Glazier, Wilmington 1987; How to Make Sense of God (Hoe kunnen we zinnig met God bezig zijn), Sheed & Ward, Kansas City 1995). Door mijn litteraire werken heb ik echter wel een breder publiek aangesproken.

Ontslag uit de priesterlijke bediening

In de loop der jaren ben ik steeds meer in conflict geraakt met de autoriteiten in Rome, zowel op theologisch gebied als wat betreft de praktijk van het ambt.

Dit alles leidde in 1998 tot mijn onslag uit de priesterlijke bediening, vanwege een gewetensconflict.

De volledige achtergrond zal duidelijk worden op de volgende bladzijden:

Op 21 februari 2000 ontving ik van Rome het indult dat mij onthief van de celibaatsverplichting. Niet lang daarna zijn Jacqueline Clackson, mijn langdurige vriendin en collega bij Housetop, en ik gehuwd in een eenvoudige kerkelijke viering in Nederland.

Hans Wijngaards

Vertaling: Martijn Wijngaards

Klik hier als U onze campagne voor de wijding van vrouwen aktief wilt steunen..

historische overzichten

Vermeld a.u.b. dat dit documentontleend is aan www.womenpriests.org!


This website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

John Wijngaards Catholic Research

since 11 Jan 2014 . . .

John Wijngaards Catholic Research