KOBIETY KŚIĘZA? TAK!
header

Responsive image
WEJŚCIE POWODÓW PAPIEŻ?! DEBATA MENU
Nederlands/Vlaams Deutsch Francais English language Spanish language Portuguese language Catalan Chinese Czech Malayalam Finnish Igbo
Japanese Korean Romanian Malay language Norwegian Swedish Polish Swahili Chichewa Tagalog Urdu
------------------------------------------------------------------------------------
Anti-Gnostic Measures against Women. 1 Tymoteusz  2, 11-15

1 Tymoteusz  2, 11-15

Anty-Gnostycyzm miara przeciwko kobiet

Reguł i Logiczne Tłumaczenie Pisma Świętego
The literal sense
Przewidziany zakres
Literary forms
Racjonalizacja

List plebana I – II  Tymoteusza i Tytusa, teraz są uniewersalne przyjęte przez biblijnych nauczycieli. Było napisane przez ucznia Św.Pawła ktǿry pisał wy stylu apostoła, pokazał że jest tego samego poglądu. Data: 100AD. Miejsce prawdao podobnie w Azj Mniejszej albo w Greci.

Największa troska 1 Tymoteusza jest przeciwdziałania i wywierający wpływ Gnostyczne nauki.

Gnostyczne nauki są pomieszane z filozofi greckiej i żydowskiej. Gnostycyzm herezja zawiera też dwoistość , wzgardę do materialnych rzeczy, zalezność na wiedzy (= ducdowne przezycia ) , na wiarę i na zbawienie, sekretne doktryn zastrzezeone dla elity i organiczone nauki o płciowych praktiki.

Oskarżenia autora są przewyżane w “rozmowach” i “nauce”.

  • On ostrzega “czystość Ewangelii przed śiewcami błędǿw” (1 Tymoteusz 1,6 );
  • Chcąc zostać nauczycielami zakonu, choc nie rozumieją ani tego, co mǿwią , ani, co z uporem podtrzymują. (1 Tymoteusz 1,7);
  • “A niedorzeczynych i babskich basin unikają i cwiczą się w poboznośći” (1 Tymoteusz 4,.7 );
  • “O Tymoteuszu, strzeż powierzonego ci skarbu unikając ś wiatowych słǿw nowość i sprzeciwǿw rzekomej nauki. Niektǿtzy gonią c za nią odpadli od wiary”. ( 1 Tymoteusz 6,20-21 );
  • zobacz “abyście dawali się tak rychło zachwiać w umysle waszym ani też pozwolili się zastraszać przez ducha, czy przez naukę , czy przez list rzekomo przez nas posłany, “ ( 2 Tymoteusz 2,14);
  • “Bo wiele jest nieposłusznych, gadatliwych i zwodzicieli, załaszcza spoerǿd Żydǿw” (Tytusa 1,10 );
  • “A bezrozumnych dociekań i genealogii, sporǿw i kłǿtni o zakon wystrzegaj się , bo są bezużyteczne i prǿżne.” (tytusa 3,9;)

Gnostycyzm uczenie nie tylok dotyczy mężczyzn ale i kobiety, czytamy to w bibli autor narzeka “Chcę tedy, aby męż czyzni modlili się na każ dym miejscu wznoszą c w gǿrę czyste ręce, beż gniewu i sporǿw . (1 Tymoteusz 2,8) I “ chciałbym tedy, żeby mł odsze szły zamąz, dzieci rodziły i były gospodyniami nie dając przeciwnikom zadnego powodu do obnowy. Bo już niektǿre odeszły i poszły za szatanem”. (1 Tymoteusz 5,14-15). W gnosticism kobiety są wspaniałe i wychwalane jako “ulubiony instrument rozkoszy” niewieśći wizerunek łatwo był poruwnany do bogǿw i ich albo jej wielbiciely.

Teń tekst o kobietach ‘ milczenie w zgromadzeniu’ (1 Tymoteusz 2,11-18 ) przeczytać w tym kontekst.

Read: P. W. BARNETT, ‘Wives and Women’s Ministry’ (I Timothy 2:11-15): Evangelical Quarterly 61 (1989) 225-238; B. BARRON, ‘Putting Women in Their Place: I Timothy 2 and Evangelical Views of Women in Church Leadership’: Journal of the Evangelical Theological Society 33 (1990) 451 459; A. L. BOWMAN, ‘Women in Ministry: An Exegetical Study in I Timothy 2:11-15’: Biblical Studies 149 (1992) 193-213; R. FALCONER, ‘I Timothy 2,14.15. Interpretative Notes’: Journal of Biblical Literature 60 (1941) 375 - 379; S.E.FIORENZA, In Memory of Her, SCM, London 1994); G. P. HUGENBERGER, ‘Women in Church Office: Hermeneutics or Exegesis? A Survey of Approaches to I Timothy 2 :8-15’: Journal of the Evangelical Theological Society 35 (1992) 341-360, H. HUIZENGA, ‘Women, Salvation and the Birth of Christ: A Reexamination of I Timothy 2:15’: Studies in Biblical Theology 12 (1982) 17-26; S. JEBB, ‘Suggested Interpretation of I Timothy 2,15’: Evangelical Theology 81 (1969/70) 221-222; C. S. KEENER, Paul, Women and Wives. Marriage and Women’s Ministry in the Letters of Paul (Peabody, Mass. 1992); D. R. KIMBERLEY, ‘I Timothy 2:15: A Possible Understanding of a Difficult Text’: Journal of the Evangelical Theological Society 35 (1992) 481 486; G. W. KNIGHT, ‘AUTHENTEO in Reference to Women in I Timothy 2.12’: New Testament Studies 30(1984) 143-157; S. L. LOVE, ‘Women’s Roles in Certain Second Testament Passages: A Macrosociological View’: Biblical Theology Bulletin 12 (1987) 50-59; A.-M. MALINGREY, ‘Note sur l’exegese de I Timothy 2,15’: Studia Patristica X11 (ed. E. A. Livingstone) (Berlin 1975) 334-339; D.J. Moo, ‘I Timothy 2:11-15: Meaning and Significance’: Trinidad Journal of New Testament Studies I (1980) 62-83; C. D. OSBURN, ‘AUTHENTEO ( I Timothy 2: 12)’: RestQuarterly 25 (1982) 1-12; A. PADGETT, ‘Wealthy Women at Ephesus. l Timothy2:8-15 in Social Context’: Interpretation 41 (1987) 19-31; PH. B. PAYNE, ‘Libertarian Women in Ephesus: A Response to Douglas J. Moo’s article, ,, I Timothy 2: 11 - 15: Meaning and Significance’: Trinidad Journal of New Testament Studies 2 (1981) 169-197; G. N. REDEKOP, ‘Let the Women Learn: I Timothy 2 :8-15 Reconsidered’: Studies in Religion 19 (1990) 235-245; R. R. RUETHER, ‘Women and ecclesiastical Ministry in historical and social perspective’: Concilium 12 (1976) 17-23; A. D. B. SPENCER, ‘Eve at Ephesus (Should women be ordained as pastors according to the First Letter to Timothy 2:11-15?)’: Journal of the Evangelical Theological Society 17 (1974) 215-222; V.C. STICHELE, ‘Is Silence Golden? Paul and Women's Speech in Corinth’, Louvain Studies 20 (1955) 2-3.

Religijny tekst 1 Tymoteusza 2, 11-15

“ Niewiasta niech się uczy w cichości i uległiści”. (wiersz 11 )

Do kogo  kobieta ma być uległa? Kiedy w naszym tekscie nie ma wyszczegǿlnienia że to dotyczy mężczyzn ( powszechny ). Kiedy ten list był pisany do kobiet o powstrzymaniu nauki fałszywej . “o przestrzeganiu uczenia się o uległości to jest od prawdziwej nauki” (Redekop :Padgett).” Tak jak żony (Tytusa 3,5), dzieci (1 Tymoteusza 3;4) i niewolnicy (Tytusa 2;9) muszą być poddane z całym domostwę ,…..tak że całe społeczenstwo (specjalnie kobiety ), nie powinne mieć pogardę dla ministrǿw” (Florencja, p.289)

“A nauczać niewieście pozwalam ani też przewodzić nad mężem, ale zachowywać się w milczeniu.” (wersja 12 )

Nie ma wątpienia że autor 1 Tymoteusz nałozył dla kobiet, zabrania in uczć się mieć nadzur nad zgromadzeniem.
Ważne pytanie jest: czy to jest lokalne  wzbronienie, czy uniwersalne , albo to jest uniwersalne , norm nałożone pod natchnieniem na cały czas.
Wywnioskować możemy że to jest tylko tymczasowe lokalne zakazanie z nastepujących rozważen.:

  1. Kiedy czasownik ‘pozwolić’ (epitrepsein) Jest używany w Nowym Testamencie, to zwraca specialnie na pozwolenie w specialnym kontekscie (Mateusz 8.21;Mark 5,13;Jan 19,38; czynic 21,39-40;26,1;27,3;28,16; 1 Koryntian 16,7; etc.) Poprawnie tłumaczenie jest “ja osobiście pozwalam “ (Spencer,Hugenberger);” zdecydowałem że w tej chwili kobiety nie mogą uczyć ani miec żadnej powagi nad mężczyzną “ (Redekop; zobacz też Payne).
  2. My wiemy że Paweł pozwalał kobietą prorpkowac (1 Koryntian 11,5). Kobiety odprawiały funkcję jako diakones. My wiemy że kobiety rozmawiały w czasie zebran. 1 Tymoteusz 2,12 to był wyjątek.
  3. Bezzwłocznie w tym kontekscie proroctwa była grozba Gnostyckie nauki w tym czasie dla kobiety. Powiększa zamiar na długi czas to jest powyzej “literalny sens” tekstu zamierzac zasięg biblijnych autorǿw.

Znaczenie tego wiersza jest “do tej pory kobiety muszą nauczyć się to co potrzebne żeby mogły zrozumieć prawdę nauczenia, one nie mogą uczyć albo mieć autorytet nad mężczyzną” (Redekop)

“Bo Adam stworzony jest pierwszy , potem Ewa” (wiersz 13)
I nie Adam był zwiedziony. Niewiasta była zwiedziona i dopusciła się przestępstwa. (wiersz 14 )
Ale zbawiona będzie przez rodźenie dzieci, jesli trwać będzie w wierze , w miłosci oraz w swiątobliwości połączonej że skromnośćą. (wiersz 15)

Te wiersze nie są wyraznie obmyslane przez teologǿw. Poważnie rozmawiać to nie ma sensu. Kiedy Ewa jest podległa do Adama dlatego że ona była stworzona pǿzniej. Adam i Ewa są podlegly do zwierząd, były stworzone pierwsze. Według opowoeśći Adam i Ewa byli stwotzeni razem. “Bǿg stworzył ich, męski i żenski” (Genesis 1,27). Adam był tak samo zwodzony , tak samo winny.(Genesis 3,17-19). Bul w czasie porodu, dominujący był przez mężǿw jako kara dla Ewy (Genesis 3,16), ale było zwyciężać przez kobiet nad złym (Genesis 3,15) To jest zignorowane orzez autora. Te cięzkie doktrynalne wypowoedźi?

Dla czego biblijny autor 1 Tymoteusz uzywa drugie stworzenie opowieść w Genesis tak niezgrabnie,”uzywa Genises aby dać lekcję dla kobiet było używane przez żydǿw” (Witherigton). Ale Gnostyczny tak samo uzywają stworzenie opowieść . Ich wersja mogła być “Polemiczy otwarty przeciwko , błądny odnośnie do Adama i Ewy “(Hugenberger). “Pismo Święte ma kłopot w Efezie z Gnostycki9wpływem nad kobietami i feministami przykład o Adamie i Ewie” (Barron).

Polemiczy przeciwko Gonostyckie uczenia mogą pokazać prawdziwy punkt autora. Gnostycyzmie Ewa była oszukana przez węża tlatego zgrzeszyła, w Efezie niektǿre kobiety były oszukane przez fałszywych nauczycieli dla tego powodu zgrzeszyły, dlatego w 1 Tymoteusza 2,14 nacisk jest na Adama że on nie zgrzeszył , pokazuje to w jakim kontekcie list bły pisany.i.e. Kobiety są powodem do grzechu. Dlatego autor 1 Tymoteusz pisał w specyficznych sytuacjach.

To był patriarchał uprzedzenie względem kobiet, raczej niż specificzny Gnostycki kontekst przeciwko-feministom. Dlatego jest dobry powǿd nie brać tego tłumaczenia na serjo.

Ta wersja o Adamie i Ewie jest ‘ograniczona’ na poczekaniu myslenia co się zaczeło. Oni mogą na początek być może że się zaczeło, dlatego jest organiczony zasięg.

Tragedia jest że ta wersja jest obszerne uzywanie, tradycjnie, wspǿłcześnie uprzedzenie do kobiet. To miało rzekomo natchnąć Pismo Święte, że Bǿg unizyŁ kobiety bo są skore do grzechu.

Zobacz interpretację o Gnostycyzmie w tradycj w Nowym Testamencie, przez Cora E. Cypser, ‘Wieczny problem i grzech’.Wijngaards Institute for Catholic ResearchThis website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

The Institute is known for issuing academic reports and statements on relevant issues in the Church. These have included scholars' declarations on the need of collegiality in the exercise of church authority, on the ethics of using contraceptives in marriage and the urgency of re-instating the sacramental diaconate of women.

Visit also our websites:Women Deacons, The Body is Sacred and Mystery and Beyond.

You are welcome to use our material. However: maintaining this site costs money. We are a Charity and work mainly with volunteers, but we find it difficult to pay our overheads.


Visitors to our website since January 2014.
Pop-up names are online now.The number is indicative, but incomplete. For full details click on cross icon at bottom right.


Please, support our campaign
for women priests
Join our Women Priests' Mailing List
for occasional newsletters:
Email:
Name:
Surname:
City:
Country:
 
An email will be immediately sent to you
requesting your confirmation.

 

Cytując ten dokument proszę podać jako źródło www.womenpriests.org!