WOMEN CAN BE PRIESTS
header

Responsive image
HOME REASONS DEFY THE POPE?! DEBATE MENU
Nederlands/Vlaams Deutsch Francais English language Spanish language Portuguese language Catalan Chinese Czech Malayalam Finnish Igbo
Japanese Korean Romanian Malay language Norwegian Swedish Polish Swahili Chichewa Tagalog Urdu
------------------------------------------------------------------------------------
Dutch Ecumenical Women's Synod

Dutch Ecumenical Women’s Synod

Statement about Women and Ministry

drawn up by the Mirjam Committee; debated and adopted by the General Assembly at Driebergen, 27 september 1997.

Statement in English

We, women who are gathered at the third Dutch Ecumenical Women’s Synod call upon Pope John Paul II and the Roman Catholic Congregation for Doctrine of the Faith to reconsider their arguments concerning the ordination of women to the ministry in the Roman Catholic Church. The Apostolic breve “Ordinatio Sacerdotalis”, issued on the feast of Pentecost in 1994, and the subsequent declaration of the Congregation for Doctrine of the Faith (October 1995) employed words that had not been heard before. They posed that prohibiting women from ordination to the priesthood is not a matter of custom, but one of doctrine pertaining to the very divine constitution of the Church which is to be accepted by all the faithful as definitive and as part of all that has been taught infallibly in the Church’s Tradition.

In a plenary session the Synod deliberated about these attempts to stop the worldwide discussion about the ordination of women to the priesthood. This is a matter of great importance, especially if one considers that ordination in the Roman Catholic Church is in a number of cases a precondition to bearing administrative and executive office. The position that the Roman Catholic Church lacks jurisdiction to ordain women to the priesthood touches upon the heart of Christian tradition. We cannot reconcile the statement with our understanding of the Church. We recognise the dynamic core of the early Church’s faith in the confession that all who have been baptised in Christ have clothed themselves in Christ. In the Christian community, distinctions between Jew and Greek, slave and free, male and female do not hold (Gal. 3,28). The distinctions made elsewhere have no meaning amongst Christians. This makes ordination of women to the priesthood a universal Christian concern.

By referring, in the documents mentioned, to the (alleged) “praxis of the Lord” and by attaching to that reference the entire doctrinal weight of the Tradition of Faith, the inference is being made that Churches that took the step of accepting women in the ministry, are not acting in accord with the spirit of Christ. The testimonies to Jesus Christ blaze a trail of liberation throughout history, inspiring and activating. His remembrance is future oriented, a future in which all are to be as one body. Whenever the Roman Catholic magisterium lays claim on the praxis of the Lord as it allegedly took place in the past, it is not proclaiming the Living Christ, but a dead tradition.

In the name of the Living One we call upon the Bishop of Rome to leave the cul-de-sac that was taken by regarding women’s exclusion from ordination to the priesthood as being of the Tradition of Faith that is to be taken definitively as true. In the name of the Living One we invite women and men - within and outside the Roman Catholic Church - to speak out during the ongoing discussions about women’s ordination. We have especially those in mind who bear responsibility in doctrinal and practical matters. In the name of the Living One we enjoin upon the Churches united in the World Council of Churches to resume in their own circles the discussion about the admittance of women to ordinations and ministries.

Verklaring over Vrouw en Ambt

Formulering door het Mirjam Comité en aangenomen door de Algemene Vergadering

Wij, vrouwen bijeen op de 3e Nederlandse Oecumenische Vrouwensynode, roepen paus Johannes Paulus II en de Rooms Katholieke Congregatie voor de Geloofsleer op hun argumentatie inzake de wijding van vrouwen voor ambten in de Rooms-Katholieke kerk opnieuw te overdenken. De apostolische brief Ordinatio Sacerdotalis, uitgebracht op het hoogfeest van Pinksteren 1994, en de daarop volgende verklaring van de Congregatie voor de Geloofsleer (oktober 95) brachten een niet eerder gehoord geluid naar voren. Men stelde dat het bij het niet wijden van vrouwen voor het priesterambt niet om een gewoonte zou gaan, maar om een leer die de goddelijke constitutie van de Kerk zelf betreft, welke door alle gelovigen als definitief dient te worden gehouden en behoort tot wat in de traditie van de kerk op onfeilbare wijze is voorgehouden.

De Synode heeft zich in een plenaire vergadering beraden over deze pogingen de wereldwijde discussie met betrekking tot de priesterwijding van vrouwen te doen staken. Het gaat hier om een zwaarwegende kwestie, te meer daar de wijding in de R.K. Kerk voorwaarde is voor een aantal bestuurlijke ambten. De stelling dat de Rooms-Katholieke Kerk niet bevoegd is vrouwen de priesterwijding te verlenen, raakt het hart van de christelijke tradities. Wij kunnen deze uitspraak niet rijmen met ons kerkverstaan. De dynamische kern van het geloof van de jonge kerk herkennen we in de belijdenis dat allen die in Christus zijn gedoopt, met Christus bekleed zijn. In de christelijke gemeenschap onderscheidt men Jood noch Griek, slaaf noch vrije, man noch vrouw (Gal. 3, 28). De onderscheidingen die men elders maakt, zijn onder christenen zonder betekenis. De wijding van vrouwen voor het priesterambt is daarmee een zaak die alle christenen aangaat.

Door in de genoemde documenten te verwijzen naar de (vermeende) handelwijze van de Heer, en aan die verwijzing het volle leerstellige gewicht van de geloofstraditie te verbinden, wordt gesuggereerd dat de kerken die er wel toe zijn overgegaan vrouwen in de ambten op te nemen niet in de geest van Christus zouden handelen. De getuigenissen aangaande Jezus van Nazaret trekken een spoor van bevrijding door de tijd, bezielend en inspirerend. Zijn gedachtenis staat uit naar een toekomst waarin allen als n lichaam zullen zijn. Waar het rooms katholieke leergezag zich beroept op het handelen van de Heer zoals dat in het verleden zou hebben plaatsgehad, verkondigt het niet de Levende Christus, maar een dode traditie.

In naam van de Levende roepen wij de bisschop van Rome op terug te keren van de doodlopende weg die werd ingeslagen door de uitsluiting van vrouwen voor de priesterwijding als definitief voor waar te houden geloofsgoed aan te merken. In naam van de Levende nodigen wij vrouwen en mannen - in de Rooms-Katholieke Kerk en daar buiten - uit hun stem te doen horen in het voortgaande gesprek met betrekking tot de wijding van vrouwen. Wij denken daarbij in het bijzonder aan degenen die in de kerken leerstellige of praktische verantwoordelijkheid dragen. In naam van de Levende dringen wij er bij de kerken, verenigd in de Wereldraad van Kerken, op aan in eigen kring de discussie over de toelating van vrouwen tot ambten en wijdingen te hernemen.

Driebergen, 27 September 1997

Other Christian Churches Support our campaign Sitemap Contemporary theologians Join Campaign activities Go back to home page


Wijngaards Institute for Catholic ResearchThis website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

The Institute is known for issuing academic reports and statements on relevant issues in the Church. These have included scholars' declarations on the need of collegiality in the exercise of church authority, on the ethics of using contraceptives in marriage and the urgency of re-instating the sacramental diaconate of women.

Visit also our websites:Women Deacons, The Body is Sacred and Mystery and Beyond.

You are welcome to use our material. However: maintaining this site costs money. We are a Charity and work mainly with volunteers, but we find it difficult to pay our overheads.


Visitors to our website since January 2014.
Pop-up names are online now.The number is indicative, but incomplete. For full details click on cross icon at bottom right.


Join our Women Priests' Mailing List
for occasional newsletters:
Email:
Name:
Surname:
City:
Country:
 
An email will be immediately sent to you
requesting your confirmation.