Category: Swedish

De teologiska anledningarna till utestängandet av kvinnor från det anliga ståndet motsäger den Heliga Skriften, Traditionen och Teologi.

De teologiska anledningarna till utestängandet av kvinnor från det anliga ståndet motsäger den Heliga Skriften, Traditionen och Teologi.

De teologiska anledningarna till utestängandet av kvinnor från det andliga ståndet motsäger den Heliga Skriften, Traditionen och Teologi.

Anförda själ som har framställts för att stödja förbudet emot kvinnliga präster kan inte försvaras efter noggrann undersökning. Menigheten för Trons Doktrin i Rom har helt enkelt fel.

För en detaljerad discussion om dessa begäranden och deras motargument, varsågod att besöka vår livliga debatt som finnes här.

Här presenterar vi några uppenbara fakta.

1. Jesus gav kvinnor likställning i hans sambund

och ,

gav dem, i princip, makten att leda hans nattvard likasom män.

Pressa här
 


 

2.Ända till det nionde århundradet AD gav kyrdan

full sakramental prästvigning till kvinnor som diakoner.

Pressa här


3.Genom dopet blir kvinnor, likasom män Guds adopterade barn.

Detta predisponerar kvinnor, icke mindre än män, att mottaga alla sakrament, inkluderande det andliga ståndet.

Pressa här

“Men det är väl klart att Rom har deklarerat att detta är ofelbar doktrin?!”Varför vi utmanar läroledarskapet Frågor som ofta ställs Vad kommer efter detta?
Kulturskift Fakta Historian Sann lojalitet Medvetenhet om tro
Feminism? Ofelbarhet? Trovärdighet Lydnad Underminering?
Vilka rätter har katoliker i kyrkan?
Har du några frågor för oss? Föreslag? Kommentarer?


Wijngaards Institute for Catholic Research

The Institute is known for issuing academic reports and statements on relevant issues in the Church. These have included scholars' declarations on the need of collegiality in the exercise of church authority, on the ethics of using contraceptives in marriage and the urgency of re-instating the sacramental diaconate of women.

Visit also our websites:Women Deacons, The Body is Sacred and Mystery and Beyond.

You are welcome to use our material. However: maintaining this site costs money. We are a Charity and work mainly with volunteers, but we find it difficult to pay our overheads.


Visitors to our website since January 2014.
Pop-up names are online now.

The number is indicative, but incomplete. For full details click on cross icon at bottom right.


Please, support our campaign
for women priests

Join our Women Priests' Mailing List
for occasional newsletters:

Email:
Name:
Surname:
City:
Country:
 
An email will be immediately sent to you
requesting your confirmation.


 

Som bärare av ofelbarhet, motsäger de troende utestängandet av kvinnor från det helgade prästämbetet

Som bärare av ofelbarhet, motsäger de troende utestängandet av kvinnor från det helgade prästämbetet

Som bärare av ofelbarhet, motsäger de troende utestängandet av kvinnor från det helgade prästämbetet

Påven och kollegiet av biskopar has en viktig roll i att informera trons och moralens substans genom sina auktoritetiska handledningar. Men denna process är grundad i ofelbarheten av Guds hela folk, inte på motsatt sätt.

En föreslagen ändring under loppet av andra Vatikansrådet som ville göra magisteriets ofelbarhet grunden för folkets ofelbarhet var motsagt av kyrkorådet (Vatikanen II, Synodalia III/I pp. 198-9).
[Galliardetz, Teaching with Authority. A theology of the Magisterium in the Church, (Undervisning med auktoritet. En teologi av Magisteriet i Kyrkan), Liturgical Press, 1997, p. 154.]

“Majoriteten av de troende i helhet, helgade some de är av den Helige (cf. I Johannes, 2, 20.27) kan inte vara felbart när det gäller trosartiklar.”

Vatikanen II, Lumen Gentium, § 12

Pressa här

“Guds folk håller utan tvekan fast till den tro som en gång var given till helgonenen, fördjupar sig mera i den än någonsin förr och applicerar den mer grundligt till livet.”

Vatikanen II, Lumen Gentium, § 12

“På grund av ett övernaturligt trosmedvetande som karakteriserar Folket i helhet, manifesterar Folket denna ofelbara förmåga, då från biskopar ner till den sista av folket, påvisar det en universiell eninghet när det gäller tro och moralitet.”

Vatikanen II, Lumen Gentium, § 12Röstning bland katoliker i många länder visar att en stor majoritet av prakiserande katoliker tror att kvinnor skulle kunna tillåtas att bli prästvigda.

Vi visar här några representative statistiker. Procenterna representerar proportionen av katoliker som stödjer prästvigning för kvinnor.

Storbritannien Kanada Spanien Portugalien Nederländerna Tyskland Italien Australien Ireland USA
65% 66% 74% 71% 86% 71% 58% 62% 67% 68%

Fulla källor är citerade i:
John Wijngaards, The Ordination of Women in the Catholic Church. Unmasking a Cuckoo’s Egg Tradition, London & New York 2001, pp. 44-47.

Substansen av katolsk doktrin skall inte och måste aldrig bli besluten genom majoritetsröstning.

Men ovanstående statistikerna visar att många, många tänkande, praktisernade och engagerade katoliker är övertygade att där finns inga meningsfulla anledningar varför kvinnor inte skall få prästvigas. De är också bärare av den ofelbara traditionen.

Pressa här

“Underminerar vi hierarkins auktoritet?”Varför vi utmanar läroledarskapet Frågor som ofta ställs Vad kommer efter detta?
Kulturskift Fakta Historian Sann lojalitet Medvetenhet om tro
Feminism? Ofelbarhet? Trovärdighet Lydnad Underminering?
Vilka rätter har katoliker i kyrkan?
Har du några frågor för oss? Föreslag? Kommentarer?


Wijngaards Institute for Catholic Research

The Institute is known for issuing academic reports and statements on relevant issues in the Church. These have included scholars' declarations on the need of collegiality in the exercise of church authority, on the ethics of using contraceptives in marriage and the urgency of re-instating the sacramental diaconate of women.

Visit also our websites:Women Deacons, The Body is Sacred and Mystery and Beyond.

You are welcome to use our material. However: maintaining this site costs money. We are a Charity and work mainly with volunteers, but we find it difficult to pay our overheads.


Visitors to our website since January 2014.
Pop-up names are online now.

The number is indicative, but incomplete. For full details click on cross icon at bottom right.


Please, support our campaign
for women priests

Join our Women Priests' Mailing List
for occasional newsletters:

Email:
Name:
Surname:
City:
Country:
 
An email will be immediately sent to you
requesting your confirmation.


 

Lärarledarskapet har gjort många fundamentala misstag is sammanband med liknande förmodade ‘doktriner’

Lärarledarskapet har gjort många fundamentala misstag is sammanband med liknande förmodade ‘doktriner’

Lärarledarskapet har gjort många fundamentala misstag is sammanband med liknande förmodade ‘doktriner’

Lärarledarskapet övervakar trons gemenskap emot kätteri/irrlära. Det förtjänar vår respekt. Men historian visar att lärarledarskapet har gjort, och kan göra fundamentala feltagna bedömningar.

Dessa misstag har ofta tagit plats i samband med kulturskift. Lärarledarskapet har ofta klängt sig till antikviderade, traditionella opinioner och seder, som var ovist identifierade med fundamental Kristen tro.

Det är instruktivt att studera några exempel på detta.

När banker först grundades i Europa började affärsrörelser be om intresse på pengalån – som alla gör idag. Enligt Gamla Testamentets lagar förbjuder kyrkan detta.

Det andra Laternasrådet (1139 A.D.) meddelade att de som tar intresse ‘skall förnekas sakrament’, och ‘om de inter återkallar irrläran, skall de förnekas en kyrklig begravning.

Magisteriet annulerade detta förbud så sent som 1830. Under loppet av de föregående sex hundra åren levde och dog affärsmän och deras familjer utaför kyrkan.

Pressa här
 


Tills 1888 försvarade påvarna och deras kuriala ämbete laglighet av slaveri!

Kyrkofäderna, kyrkosynoder, påvar och teologer ansåg att slavar kunde lagligt ägas , köpas och säljas.

Doktrinsmenigheten i Rom deklarerade fortfarander på 20de juni, 1866: ‘I sig själv går slaveri i sin essentiella natur inte alls emot naturlig eller Guds lag, Många lagliga titlar existerar (i försvar av slaveri)…det går inte alls emot naturlig eller helgad lag för en slav att säljas, köpas eller bli bortgiven.

Pressa här
 

Katolska biskopar, teologer och aktivister som demonstrerade för upphävandet blev stämplade som 'bråkmakare' och 'kättare'.Tills åtminstone 1854 proklamerade den officiella kyrkolagen att där var ingen frälsning utanför (den katolska) kyrkan.

Påvar och teologer proklamerade inte bara detta som officiell doktrin. Det verkar som on detta var (också) proklamerat av kyrkoråd som en trosdogma. !

Kyrkorådet i Florence deklarerade i 1442, under påven Eugenius IV (att): ‘Den heliga, romerska kyrkan….håller fast till tron, proklamerar och predikar att ingen som är utanför katolska kyrkan, inte bara hedningar, men också judar, kättare och de som har uppmuntrat schism emot kyrkan kan få evigt liv, men de kommer att dömas till ‘evig eld förberedd av djävulen och hans änglar’(Mt. 25: 4)., om de icke före livets slut blir mottagna av kyrkan. Däför att förening med kyrkans församling är så stor viktighet, hjälper bara kyrkans sakrament dem som förblir inom den (kyrkan), och fastan, gåvan av allmosor och andra goda gärningar och seder utförda av ‘militanta’ kristna ger bara dem evig belöning. Och ingen kan bli frälst även om han utgjuter sitt blod för Kristi namn, om han inte stannar kvar inom famnen och enheten av katolska kyrkan.

Denna såkallade doktrinen, nu upphävd av det andra Vatikansrådet, var skapad av total okunnighet om religionens pluriformitet. Den förnekade Guds nåd utanför kyrkan.

Pressa här

Sannningen på saken är att magisteriet har ständigt varit efter sin tid: när det gällde att taga intresse på kapitalslån; att jorden circulerar runt solen; när the gäller evolutionsteorien, författarskap av heliga skrifter, demokrati, fackföreningar, religiös frihet och ekumenism; i åtminstone 64 frågor. Vad än modern realitiet uppkom, Rom fick först fel på det. Följer inte Rom nu samma bana när den förbjuder preventivmedler, frivilligt ogift stånd (för katolska präster) och prästvigning för kvinnor?Varför vi utmanar läroledarskapet Frågor som ofta ställs Vad kommer efter detta?
Kulturskift Fakta Historian Sann lojalitet Medvetenhet om tro
Feminism? Ofelbarhet? Trovärdighet Lydnad Underminering?
Vilka rätter har katoliker i kyrkan?
Har du några frågor för oss? Föreslag? Kommentarer?


Wijngaards Institute for Catholic Research

The Institute is known for issuing academic reports and statements on relevant issues in the Church. These have included scholars' declarations on the need of collegiality in the exercise of church authority, on the ethics of using contraceptives in marriage and the urgency of re-instating the sacramental diaconate of women.

Visit also our websites:Women Deacons, The Body is Sacred and Mystery and Beyond.

You are welcome to use our material. However: maintaining this site costs money. We are a Charity and work mainly with volunteers, but we find it difficult to pay our overheads.


Visitors to our website since January 2014.
Pop-up names are online now.

The number is indicative, but incomplete. For full details click on cross icon at bottom right.


Please, support our campaign
for women priests

Join our Women Priests' Mailing List
for occasional newsletters:

Email:
Name:
Surname:
City:
Country:
 
An email will be immediately sent to you
requesting your confirmation.


 

Teologer och the trofasta har in samvetsplikt att uttrycka sitt motstånd då lärarledarskapet har fel

Teologer och the trofasta har in samvetsplikt att uttrycka sitt motstånd då lärarledarskapet har fel

Teologer och the trofasta har en samvetsplikt att uttrycka sitt motstånd då lärarledarskapet har fel

Där är en tendens för de som styr att inte tro att de behöver lyssna på råd från andra. Detta har varit andledingen till allvarlia misstag i det förflutna.

Kyrkan har klarställt att alla de trofasta, och i synnerhet teologer, has en plikt att uttrycka sina invändningar inom ämnen där de har kunskap och erfarenhet.

 

Låt det vidkännas att alla trofasta, vare sig präster eller lekmän/kvinnor har en laglig rätt att göra förfrågning, ha tankefrihet och rätt att fritt uttrycka åsikter i ödmjukhet och inom de områden där de har kompetens. ”

Vatikan II,
Gaudium et Spes § 62

Pressa här


“I relation till den kunskap, kompetens och företräde som de håller, har de kristna trofasta rätt och även ibland en plikt att göra sina åsikter klara för de helgade prästerna när det gäller viktiga frågor som har med kyrkans välfärd att göra.

De har också rätt att klargöra sina åsikter för andra trofasta kristna, emedan de respekterar trons och moralens integritet och har respekt för sina präster.”

Katolsk kyrkolag,
canon 212, § 3 .

Pressa här
 


“Uttrycksfrihet är en normal factor i spridning av allmänsopinionen som ger uttryck på ideer och reaktioner inom de mest inflytelsefulla samhällscirklarna” (sect 25).
“För att allmänsopinionen skall få uttryckas på ett rätt sätt, är det absolute viktigt att frihet i uttryckandet av ideer och attityder existerar”
Communio et Progressio,
29 januari, 1971“Magisteriet får mycket hjälp av kritiska och flitiga teologiska studier och av varmt samarbete med teologer….utan hjälp från teologi kunde magisteriet utan tvivel bevara och utlära tron, men de skulle med stor svårighet nå den höga och fulla kunskapen som de behöver för att utföra sin arbetsuppgift, emedan magisteriet är medvetet om att det inte har någon uppenbarelse eller inspirerad karisma utan hjälp från den Helige Anden.”
Påven Paulus VI,
1 oktober 1966

 

“De som är engagerade is helgade studier skall avnjuta laglig frihet i forskning och i ansvarsfullt uttryck av sina åsikter inom områden där de har expertis, emedan de iakttager legitim respekt för kyrkans magisteriet. ”

Katolsk kyrkolag,
canon 218.

Pressa här

“Vad händer då med blind lydnad?”Varför vi utmanar läroledarskapet Frågor som ofta ställs Vad kommer efter detta?
Kulturskift Fakta Historian Sann lojalitet Medvetenhet om tro
Feminism? Ofelbarhet? Trovärdighet Lydnad Underminering?
Vilka rätter har katoliker i kyrkan?
Har du några frågor för oss? Föreslag? Kommentarer?


Wijngaards Institute for Catholic Research

The Institute is known for issuing academic reports and statements on relevant issues in the Church. These have included scholars' declarations on the need of collegiality in the exercise of church authority, on the ethics of using contraceptives in marriage and the urgency of re-instating the sacramental diaconate of women.

Visit also our websites:Women Deacons, The Body is Sacred and Mystery and Beyond.

You are welcome to use our material. However: maintaining this site costs money. We are a Charity and work mainly with volunteers, but we find it difficult to pay our overheads.


Visitors to our website since January 2014.
Pop-up names are online now.

The number is indicative, but incomplete. For full details click on cross icon at bottom right.


Please, support our campaign
for women priests

Join our Women Priests' Mailing List
for occasional newsletters:

Email:
Name:
Surname:
City:
Country:
 
An email will be immediately sent to you
requesting your confirmation.


 

Är denna en typiskt feministisk fråga?

Är denna en typiskt feministisk fråga?

Är denna en typiskt feministisk fråga?

Background music?

“Denna är en typiskt feministisk fråga.”

Kvinnor gör mer och mer högröstade krav nuförtiden! Detta är kanske OK på arbetsplatsen, (men) det kan inte vara samma sak i kyrkan.”

“Förlåt mig, min vän!”

Denna är en teologisk fråga. Den påverkar hela kyrkans liv och hälsa!

Det är sannt att kampen för kvinnlig emancipation har hjälpt att draga uppmärksamhet till kvinnans ställning inom kyrkan. Men roten till detta ligger i historian. ”

Genom kulturella fördomar i det förflutna har den sanna likvärdheten av kvinnor i kyrkan förskuggats.““DU kvinnor vill ändra doktriner så att de passar er själva.

Vi väljer att vara trofasta till våra oänderliga traditioner.

Kyrkan kan inte ändra sin doktrin bara för att bli ‘politiskt korrekt’ eller för att behaga några feminister.”

“Du har fel!


Vi behöver inte ändra doktrinen. Vad måste förändras är din teologiska fördom.

Vi behöver att borttaga ett skikt av fördomar inom tolkningen (av doktriner) som har förskuggat och fortfarande förskuggar den sanna meningen av helig skrift och tradition.”Varför vi utmanar läroledarskapet Frågor som ofta ställs Vad kommer efter detta?
Kulturskift Fakta Historian Sann lojalitet Medvetenhet om tro
Feminism? Ofelbarhet? Trovärdighet Lydnad Underminering?
Vilka rätter har katoliker i kyrkan?
Har du några frågor för oss? Föreslag? Kommentarer?


Wijngaards Institute for Catholic Research

The Institute is known for issuing academic reports and statements on relevant issues in the Church. These have included scholars' declarations on the need of collegiality in the exercise of church authority, on the ethics of using contraceptives in marriage and the urgency of re-instating the sacramental diaconate of women.

Visit also our websites:Women Deacons, The Body is Sacred and Mystery and Beyond.

You are welcome to use our material. However: maintaining this site costs money. We are a Charity and work mainly with volunteers, but we find it difficult to pay our overheads.


Visitors to our website since January 2014.
Pop-up names are online now.

The number is indicative, but incomplete. For full details click on cross icon at bottom right.


Please, support our campaign
for women priests

Join our Women Priests' Mailing List
for occasional newsletters:

Email:
Name:
Surname:
City:
Country:
 
An email will be immediately sent to you
requesting your confirmation.


 

Vad menar du?! Rätter I kyrkan?

Vad menar du?! Rätter I kyrkan?

Vad menar du?! Rätter i kyrkan?

Traditionellt är många katoliker motvilliga för att tala om sina ‘rätter’ i kyrkan. De tycker att det låter som fackförenings-språk, eller att det låter övermodigt emot Gud eller kyrklig auktoritet. Men där är goda anledningar för att överkomma sådan försagdhet.

Faktum är att vi har rätter, både som människor och som medlemmar i kyrkan.

*Jesus Kristus gav oss makten att bli Guds barn (Johannes 1, 12). Som Guds söner och döttrar, och arvtagare, har vi många rätter som är givna till oss av Gud (Rom. 8, 17).

*Även nuvarande Kyrkolag talar ofta om kyrkomedlemmarnas ‘rätter’: 26 gånger bara i avdelningen som handlar om lekmän (Can. 204-231).

* Katolska kyrkan behöver omedelbar reform av metoder för utövning av auktoritet. De Gud-givna rätterna som tillhör de troende, präster och biskopar är kränkta I den nuvrande organisationen!

Vi rekommenderar därför att våra besökare ger full samverkan och trohet till Sambundet för försvar av Katolikers Rätter i Kyrkan (arccsites.org), som har formulerat två utmärkta utkast documenter:

 1. Kontrakt för Katolikernas Rätter I Kyrkan (arcc-catholic-rights.org/charter.htm)
 2. En framlägd Konstitution för den Katolska Kyrkan (arcc-catholic-rights.org/constitution.htm)

Tre eftertankar:

1. I en perfekt kyrka skulle vi inte behöva att understryka medlemmars rätter, precis som att i ett perfekt äktenskap frågan om ‘rätter’inte skulle uppstå. Men, som kyrkan påminner oss, vår kyrka behöver alltid att bli reformerad. (Vatikan II, Ekumenismen,6). Detta gäller i synnerhet i vår tid då missbruk av auktoritet har gjort kyrkan till en ‘dysfunktionell familj’.

2. Det är ofta sagt att ‘kyrkan är inte en demokrati’. Detta är bara delvis sannt. Kyrkan är inte en demokrati eftersom den grundades av Kristus och inte genom ett referendum. Men detta betyder inte att auktoritet inte kan utövas på ett mer demokratiskt sätt, i stil med vår nuvariga kultur, i stället för att kvarhålla uppifrån-och-ner auktoritetstyper som har fåtts i arv från Medeltiden.

3. Påven Paulus VI kallade på att en Konstitution skulle utarbetas för den Katolska Kyrkan och sätte upp en Kommittee som skulle arbeta på detta. Detta begrepp var senare övergivet.

Varför vi utmanar läroledarskapet Frågor som ofta ställs Vad kommer efter detta?
Kulturskift Fakta Historian Sann lojalitet Medvetenhet om tro
Feminism? Ofelbarhet? Trovärdighet Lydnad Underminering?
Vilka rätter har katoliker i kyrkan?
Har du några frågor för oss? Föreslag? Kommentarer?


Wijngaards Institute for Catholic Research

The Institute is known for issuing academic reports and statements on relevant issues in the Church. These have included scholars' declarations on the need of collegiality in the exercise of church authority, on the ethics of using contraceptives in marriage and the urgency of re-instating the sacramental diaconate of women.

Visit also our websites:Women Deacons, The Body is Sacred and Mystery and Beyond.

You are welcome to use our material. However: maintaining this site costs money. We are a Charity and work mainly with volunteers, but we find it difficult to pay our overheads.


Visitors to our website since January 2014.
Pop-up names are online now.

The number is indicative, but incomplete. For full details click on cross icon at bottom right.


Please, support our campaign
for women priests

Join our Women Priests' Mailing List
for occasional newsletters:

Email:
Name:
Surname:
City:
Country:
 
An email will be immediately sent to you
requesting your confirmation.


 

Prästvigning av kvinnor tillhör den typen av doktrin som kan lätt bli förvridna av kultur uppfattningar.

Prästvigning av kvinnor tillhör den typen av doktrin som kan lätt bli förvridna av kultur uppfattningar.

Prästvigning av kvinnor tillhör den typen av doktrin som kan lätt bli förvridna av kultur uppfattningar

Alltigenom århundradena har formulerandet av Kristen doktin blivit påverkat av den rådande tidskulturen. Kulturförändringar har påverkat även de mest fundamentala doktrinerna såsom trefaldingheten, inkarnationen, o.s.v. Men marginala doktriner har ofta blivit kapade av den dominanta kulturen.

 • Samhällssystemet – demokrati was förbjuden, kungar ansågs regera ‘med Guds rätt’, klass systemet uppehölls inom kyrkan, kolonisering rekommenderades av påvar.
 • Den skapade världen – Galileo blev fördömd som en kättare (!) för at than trodde att jorden circulerar runt solen, astrologi was respekterad, den sex dagliga skapelsen var utlärd som inspirerad lärdom.
 • Liturgi – romersk vardagsklädsel blev ‘heliga skruder’, biskopar betraktades som feodaliska härskare, latin ansågs vara Guds språk.
 • Sexualiteten – Gnostic rädsla ledde till en negative inställning. Romersk och grekisk lag had inflytande på giftesmålsregler.

Kvinnor exkluderades från prästliga funktioner på grund av kulturella anledningar.

Kvinnor ansågs vara ‘vackra kreaturer’ men var helt undervärdiga jämfört med män. (De ansågs vara…)

 • Mindre intelligenta.
 • Emotionellt ostabila.
 • Opålitliga.
 • Okunniga när det gäller ledarskap.
Pressa här

Denna undervärdighet sågs som bekräftelse på åsikten att kvinnan inte var en hel människa.

Eftersom funktionen av det kvinnliga ägget var okänd, tillskrevs avlandet till den manliga spermen, som då ansågs att allena inneha nytt liv.

Detta var anledningen till att teologer, som Thomas Aquinas, uteslöt kvinnlig prästvigning.

Pressa här

Kvinnor led också av en fruktansvärd ‘sjukdom’, d.v.s. mentruation varje månad. Detta gjorde dem olämpliga för tjänst vid Guds heliga altare.

Menstrual exsudation ansågs vara förorendande och farlig för dem som kom i kontakt med den. Detta tabu var starkt i den romerska världen och rådde under medeltiden ända till nittonhundratalet.

Kvinnor var förbjudna att inträda i kyrkor eller mottaga nattvarden när de menstruerade. Ibland fick de mottaga nattvarden på en duk utspridd över sina händer. De ansågs absolut som alltför ‘orena’ för att närma sig altaret.

Pressa här

Som om detta inte var nog, kvinnor ansågs leda män till synd.

Eva klandrades för att hon hade förfört Adam och alla kvinnor ansågs som straffade av Guds förbannelse av Eva, d.v.s. att de skulle alltid bli underkastade till män.

Pressa här

Det var kulturella fördomar som proppade upp utestängandet av kvinnor från prästvigning.Varför vi utmanar läroledarskapet Frågor som ofta ställs Vad kommer efter detta?
Kulturskift Fakta Historian Sann lojalitet Medvetenhet om tro
Feminism? Ofelbarhet? Trovärdighet Lydnad Underminering?
Vilka rätter har katoliker i kyrkan?
Har du några frågor för oss? Föreslag? Kommentarer?


Wijngaards Institute for Catholic Research

The Institute is known for issuing academic reports and statements on relevant issues in the Church. These have included scholars' declarations on the need of collegiality in the exercise of church authority, on the ethics of using contraceptives in marriage and the urgency of re-instating the sacramental diaconate of women.

Visit also our websites:Women Deacons, The Body is Sacred and Mystery and Beyond.

You are welcome to use our material. However: maintaining this site costs money. We are a Charity and work mainly with volunteers, but we find it difficult to pay our overheads.


Visitors to our website since January 2014.
Pop-up names are online now.

The number is indicative, but incomplete. For full details click on cross icon at bottom right.


Please, support our campaign
for women priests

Join our Women Priests' Mailing List
for occasional newsletters:

Email:
Name:
Surname:
City:
Country:
 
An email will be immediately sent to you
requesting your confirmation.


 

Underminerar vi auktoriteten?

Underminerar vi auktoriteten?

Underminerar vi auktoriteten?

“Du underminerar auktoriteten av kyrkans ledare genom all din kritik.

Ditt skrivande kommer att leda många ‘enkla’ människor vilse.

Sade inte Jesus att de som ger skandal till små barn skulle slängas i oceanen med en kvarnsten runt halsen?” (Matthew 18,6)

“Charmant!”

“Trofasta men oliktänkande personer har ofta dödats för sitt mod; det är inte annorlunda i kyrkan.

Slutligen blir the kyrkan som lider förlust.”“Vi borde göra oss av med oliktänkande personer.

Jag anser att kvarnstenen skall användas.

För att skydda den gemensamma välfärden inom kyrkan borde ingen barmhärtighet visas emot individer.”

“Den gemensamma välfärden, heh?”

Låt mig berätta en historia.

På 22dre oktober, 1707, återvände Admiral Sir Clowdesley Shovell till England från en strid i medelhavet med fem krigskepp.
Vid den tiden var navigering fortfarande svår. För att det var dimmigt var det inte lätt att fastställa den precisa lokaliseringen av flottan. Men efter att han hade tagit råd från kaptenerna på de fem skeppen, satte han kurs österut.
En sjöman med stor erfarenhet kalkylerade en annan lokalisering. Den kurs som hade accepterats var riskabel. Han informerade kaptenen om detta.
Att motsäga en som var högre i rang ansågs som revolt inom den kungliga flottan. Mannen blev omedelbart hängd.
Ett par timmar senare seglade flottan på klipporna på Scilly öarna just väster om England. Tre skepp blev totalt förlisade. Mer än 2000 sjömän dog, inkluderande Admiral Clowdesley själv.
Tror du inte att fel man had blivit hängd?Varför vi utmanar läroledarskapet Frågor som ofta ställs Vad kommer efter detta?
Kulturskift Fakta Historian Sann lojalitet Medvetenhet om tro
Feminism? Ofelbarhet? Trovärdighet Lydnad Underminering?
Vilka rätter har katoliker i kyrkan?
Har du några frågor för oss? Föreslag? Kommentarer?


Wijngaards Institute for Catholic Research

The Institute is known for issuing academic reports and statements on relevant issues in the Church. These have included scholars' declarations on the need of collegiality in the exercise of church authority, on the ethics of using contraceptives in marriage and the urgency of re-instating the sacramental diaconate of women.

Visit also our websites:Women Deacons, The Body is Sacred and Mystery and Beyond.

You are welcome to use our material. However: maintaining this site costs money. We are a Charity and work mainly with volunteers, but we find it difficult to pay our overheads.


Visitors to our website since January 2014.
Pop-up names are online now.

The number is indicative, but incomplete. For full details click on cross icon at bottom right.


Please, support our campaign
for women priests

Join our Women Priests' Mailing List
for occasional newsletters:

Email:
Name:
Surname:
City:
Country:
 
An email will be immediately sent to you
requesting your confirmation.


 

Blind Lydnad?

Blind Lydnad?

Blind Lydnad?

“Påven är Påven, är Påven!”

Kyrkan lär/fodrar total underkastelse: ‘Denna religiösa sinnesunderkastelse visas på ett speciellt sätt emot den romerska Påven, även när han inte talar ex cathedra, det vill säga, den måste visas på ett sådant sätt att hans suprema auktoritet är accepterad med vördnad, utslag som görs av honom är uppriktigt lydna, med fullt förstånd och vilja.”
Lumen Gentium, § 25c.


“Detta är bara halva historian !”

Sann lojalitet och lydnad betyder inte förnekandet av vår egen personlighet; vårt eget förstånd och vår egen vilja!

Det andra Vatikansrådet lär att ‘De som är under (kyrkans) auktoritet för med sig alla gåvor av förstånd och vilja när de lyder instruktioner och utför plikter gemensamt med gåvor av naturen och nåden.’

Bara på detta sätt, säger rådet, kommer lydnad inte att förminska värdigheten av den mänskliga personen. Det leder därför till mogenhet inom en utökad frihet som tillhör Guds barn.
Perfectae Caritatis § 14.“Har du glömt St Ignatius’ av Loyolas lärdom? ”

Blind lydnad, sade han, borde förvandla dig till en död trä-bit som någon kan använda som en promenadskäpp.

Lydnad betyder att du accepterar att något är vitt även om du själv ser att det är svart.

“Ja, det sade Ignatius. Men det skall inte tagas literaliskt. Ville han inte att Jesuiterna, vilkas sammanfund han grundlagde, skuller vara intelligenta, ärliga, kritiska och kreativa? ”

En balanserad definition av lydnad borde göra heder till vår autonomi som tänkande och fria individer. Här är bättre definitioner:

 • ‘Lydnad är att lyssna på Guds kallelse i våra hjärtan; den betyder att vi följer den inliga auktoriteten inom oss själva, såsom den är erfaren, uttryckt och uppenbarad inom samfundet….att lyda Kristus, att lyda min biskop, att lyda Gud – alla är rotade i att jag är sann till vem jag är, i Guds avbild.’
  Barbara Schmitz
 • ‘Sann lydnad är alltid beredd att stå till tjänst, men är självständig och kritisk på varje struktur som gör okritiskt krav på den (lydnaden).’
  Joan Chittister

Varför vi utmanar läroledarskapet Frågor som ofta ställs Vad kommer efter detta?
Kulturskift Fakta Historian Sann lojalitet Medvetenhet om tro
Feminism? Ofelbarhet? Trovärdighet Lydnad Underminering?
Vilka rätter har katoliker i kyrkan?
Har du några frågor för oss? Föreslag? Kommentarer?


Wijngaards Institute for Catholic Research

The Institute is known for issuing academic reports and statements on relevant issues in the Church. These have included scholars' declarations on the need of collegiality in the exercise of church authority, on the ethics of using contraceptives in marriage and the urgency of re-instating the sacramental diaconate of women.

Visit also our websites:Women Deacons, The Body is Sacred and Mystery and Beyond.

You are welcome to use our material. However: maintaining this site costs money. We are a Charity and work mainly with volunteers, but we find it difficult to pay our overheads.


Visitors to our website since January 2014.
Pop-up names are online now.

The number is indicative, but incomplete. For full details click on cross icon at bottom right.


Please, support our campaign
for women priests

Join our Women Priests' Mailing List
for occasional newsletters:

Email:
Name:
Surname:
City:
Country:
 
An email will be immediately sent to you
requesting your confirmation.


 

Kan vi någonsin tro på lärarledarskapet igen?

Kan vi någonsin tro på lärarledarskapet igen?

Kan vi någonsin tro på lärarledarskapet igen?

“När du talar så skakas min tro”.

Om lärarledarskapet har gjort fel så många gånger förut, hur kan vi någonsin tro på den igen?

“Du har rätt!

Lärarledarskapet har en viktig funktion I kyrkan. Den fungerar som en mat och hälsokommission som är förtröstad med att vaka över allmän säkerhet.

Det är inte bra för kyrkan att den har förlorat and fortfarande förlorar så mycket av sin trovärdighet.

Kyrkan borde följa Kristus varning om saltet som förlorar sitt salthet.“Saltet förlorar sitt salthet?

Vad menar du?

“För att återställa sin trovärdighet borde Vatikanen omedelbart göra sig av med ohjälpsamma vanor som de följande:

 • Blockering av fri och konstruktiv debatt inom Biskopssynoden.
  Biskopssynoden var uppsatt av andra Vatikansrådet för att motväga Kurians inflytande.
 • Inblandning i det legitima auktoritetsutövandet av Biskopskonferensen.
  Biskoparna är inte påvens ställföreträdare men styr sina stift I egen rätt.
 • Anställandet av bara liktänkande kandidater till biskops-stift, centrala ämbeten, den internationella teologiska kommissionen, o.s.v.
  Detta sätter in b-kategori unerlydiga män i ledarskaps roller i kyrkan.
 • Förtryck av teologer som vågar motsäga officiella opinioner.
  Detta måste leda till utarmning av hederligt och meningsfullt tänkande inom kyrkan


Varför vi utmanar läroledarskapet Frågor som ofta ställs Vad kommer efter detta?
Kulturskift Fakta Historian Sann lojalitet Medvetenhet om tro
Feminism? Ofelbarhet? Trovärdighet Lydnad Underminering?
Vilka rätter har katoliker i kyrkan?
Har du några frågor för oss? Föreslag? Kommentarer?


Wijngaards Institute for Catholic Research

The Institute is known for issuing academic reports and statements on relevant issues in the Church. These have included scholars' declarations on the need of collegiality in the exercise of church authority, on the ethics of using contraceptives in marriage and the urgency of re-instating the sacramental diaconate of women.

Visit also our websites:Women Deacons, The Body is Sacred and Mystery and Beyond.

You are welcome to use our material. However: maintaining this site costs money. We are a Charity and work mainly with volunteers, but we find it difficult to pay our overheads.


Visitors to our website since January 2014.
Pop-up names are online now.

The number is indicative, but incomplete. For full details click on cross icon at bottom right.


Please, support our campaign
for women priests

Join our Women Priests' Mailing List
for occasional newsletters:

Email:
Name:
Surname:
City:
Country:
 
An email will be immediately sent to you
requesting your confirmation.